WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Мотивація і оплата праці на п-ві - Реферат

Мотивація і оплата праці на п-ві - Реферат

контролю за використанням робочого часу і станом трудової дисципліни. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам.
Табель являє собою іменний список усіх працівників відділу, служби та іншого структурного підрозділу підприємства з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу і ведеться окремо по категоріях, а в межах категорії працюючих - у порядку табельних номерів або в алфавітному порядку.
Табель містить відомості про відпрацьований час, години понадно-рмової роботи, запізнення і неявки, причини яких зашифровуються умо-вними позначками. Значно спрощується табельний облік при реєстрації тільки відхилень від нормальної тривалості робочого дня (через хвороби, відрядження, прогули, простої, години понаднормової роботи тощо). При цьому підставою для позначок у табелі про час, не відпрацьований з поважних причин, є листки тимчасової непрацездатності, накази (роз-порядження) про надання відпусток, посвідчення про відрядження та інші документи.
Включення до табеля і виключення з нього працівників здійснюються на підставі первинних документів щодо обліку кадрів.
Оформлений належним чином табель засвідчується підписами від-повідальних осіб (начальником структурного підрозділу, табельником) і в установлений термін подається до бухгалтерської служби підприємства для нарахування заробітної плати.
Для нарахування заробітної плати робітникам потрібні не лише дані про відпрацьований час, але і про виконану роботу. Документування ви-робітку робітників є необхідною умовою одержання достовірної інформації про кількість і якість виконаних робіт.
Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (на основі штатного розпису); про присвоєні розряди (на основі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).
Нарахування основної заробітної плати робітникам, яким встановлена відрядна оплата праці, здійснюється на основі підсумків про їх виробіток за розцінками за виконані роботи. Облік праці і основної заробітної плати даних працівників здійснюють на основі різних спеціальних документів, що застосовують при індивідуальному, серійному і масовому виробництвах. Основним первинним документом в індивідуальних виробництвах з обліку праці, виробітку і основної заробітної плати робітника-відрядника є наряд. У серійних виробництвах застосовується більш досконала документація з обліку праці, виробітку і оплати праці - маршрутний лист, об'єднаний із змінним рапортом. У масовому виробництві промисловості робота, виконувана кожним робітником, як правило, однорідна. Частіше робітника закріплюють за визначеною операцією. Тому у масових виробництвах застосовується, як правило, змінний рапорт без маршрутного листа або картки і розрахунку заробітної плати, до яких щоденно вноситься виробіток робітників. Інколи ведеться журнал робіт типу табельної відомості.
Первинними документами доплат робітнику-відряднику є:
o лист на доплату - у випадках, коли з незалежних від робітника обставин виникають відхилення від встановленого технологічного проце-су, що викликають допоміжні витрати робочого часу порівняно з вста-новленою нормою;
o лист простою (форма № П-іб) - лист на оплату простою не з вини робітника;
o акт про брак (форма № П-46) - за умови, шо частковий брак про-дукції стався з вини (або не з вини) робітника;
o табель - для відмітки фактичних годин нормової і понаднормової роботи кожного працівника і роботи в нічний час.
Заробітна плата спеціалістам нараховується так: при повному робо-чому місяці проставляється присвоєний оклад згідно з наказом по під-приємству і відповідно до посади, а при неповному робочому місяці - оклад ділиться на кількість робочих днів у даному робочому місяці й отри-ману денну заробітну плату множать на кількість відпрацьованих (згідно з табелем) робочих днів.
Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками та службовцями, є розрахунково-платіжна відомість. Розрахунково-платіжні відомості складають щомісяця по кожному цеху, допоміжній службі або відділу з групуванням прізвищ робітників і службовців у розрізі категорій працюючих. Відомість складається із чотирьох частин. У першій частині вказується прізвище, ім'я, по батькові кожного працівника і його посада, у другій - суми всіх видів нарахованої зарплати за її видами, в третій - утримання за їх видами, а четвертій - суми, які належать до виплати.
10. Система преміювання виконує функціюстимулювання персоналу підприємства на виконання встановлених завдань.
Системи преміювання залежить від характеру і особливостей виро-бничої діяльності підприємства, але всі вони повинні містити такі елементи:
o визначення джерел коштів для преміювання;
o встановлення показників преміювання, розмір премії на кожний показник та інших умов преміювання;
o визначення термінів преміювання;
o формування переліку осіб, професій і посад працівників підприємств, які підлягають преміюванню.
Залежно від економічної та функціональної складової система пре-міювання може включати премії як загального характеру, так і за окремі показники. Премії загального характеру встановлюються за досягнуті ре-зультати всього підприємства або окремого підрозділу (збільшення обсягів реалізації продукції, збільшення кількості наданих послуг тощо). Крім того, преміювання може здійснюватись за покращення окремих аспектів виробничої діяльності підприємства (за економію палива та енергії, за ефе-ктивне використання відходів виробництва тощо).
Загалом вдала система преміювання дозволяє постійно покращувати показники роботи підприємства та забезпечувати його стійкий розвиток.
11. Регулювання оплати праці поділяється на державне та договірне. Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності через встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній або комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету; регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів, а також оподаткуванням доходів працівників.
Одним з найважливіших видів державного регулювання оплати праці є встановлення мінімального розміру заробітної плати. Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата за виконану працівником роботу чи обсяг робіт.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою для підприємств усіх форм власності і видів господарювання.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням загального рівня середньої заробітної плати в країні; рівня продуктивності праці, зайнятості та інших економічних умов.
Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари та тарифів на послуги.
Договірне регулювання оплати праці здійснюється на основі системи угод, шо укладаються на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях.

 
 

Цікаве

Загрузка...