WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інноваційні процеси на підприємстві - Реферат

Інноваційні процеси на підприємстві - Реферат

розрахунку ефекту на витрати в-ва необхідно знати ціну нової техніки і виробу-аналога. За аналог приймається кращий із закордонних чи вітчизняних виробів, що випускається не більше 3-ох років.
Ев=Ца - Цн
Щоб знати ціну, потрібно знати собівартість. Для цього використовуються 3 методи:
1. питомих ваг
2. графо-аналітичний метод (коли немає конкретних даних по виробу-аналогу)
3. план калькуляції, який передбачає розробку калькуляції за такими витратами:
а) вартість сировини і матеріалів
б) вартість купованих напівфабрикатів
в) вартість палива і енергії
г) заробітна плата основних робітників
д) витрати на перевірку
е) цехові витрати
є) загальнозаводські витрати
ж) позавиробничі витрати.
Сума цих витрат становить повну собівартість одиниці продукції.
Ефект на витрати експлуатації розраховується:
Ее=Ееф.*Тсл.
річний економічний ефект термін служби
Ефект на витрати експлуатації - це ефект споживача.
Е?=Ев+Ее; якщо
1) + - + , то впровадження нової техніки є ефективним;
2) - - + , то це є неефективно;
3) + + + , то ефект є позитивним.
В 1-му і 2-му випадках розраховують термін окупності витрат на впровадження нової техніки:
Ток.=|Ев|/Ееф.
Якщо термін окупності нової техніки є меншим або дорівнює нормативному термінуокупності, то впровадження нової техніки ефективне, в іншому випадку - неефективне.
Тн=1/Ен
частка витрат, які повинні окупитися за рік
Ен=0,15; Тн=6,7 років
Якщо термін окупності є більшим, ніж нормативний, то навіть якщо сумарний економічний ефект додатний, впровадження нової техніки недоцільне.
Річний економічний ефект розраховується:
Ееф.=Ем+Ез/п+Ер+…
ефект на економії матеріальних ресурсів ефект на економії зарплати ефект на економії ремонтів
Термін служби (Тсл.)=100/Нам.(річна норма амортизації)
Щодо організаційних нововведень, то їх можна поділити на 2 групи:
1. ті, здійснення яких вимагає додаткових капітальних вкладень (це вдосконалення всіх форм організації в-ва або винайдення нових). Оцінка економічної ефективності цієї групи нововведень є аналогічною до оцінки економічної ефективності технічних нововведень (Е? і Ток).
2. ті, що не вимагають додаткових капітальних вкладень (наприклад, запровадження нової організації оплати праці, управління тощо). Їхня оцінка визначається на основі розрахунку економії поточних витрат.
3. Результати інноваційної діяльності виражаються в інноваційній про-дукції, яка може бути у вигляді речової форми або без неї (наприклад "ноу-хау") та підлягає юридичному захисту.
Основне завдання правового захисту результатів Інтелектуальної дія-льності - це надання авторам технічних рішень, вченим, винахідникам на певний термін як винагороду за свою працю виключного права розпо-ряджатися своїм винаходом. Законодавчий захист винаходів гарантує ав-тору, що результати його творчої діяльності не будуть безкоштовно вико-ристовуватись третіми особами. В цьому випадку виникає таке юридичне поняття як інтелектуальна власність. Основними вважаються три типи інтелектуальної власності:
o патенти, які закріпляють за автором право на винахід;
o авторське право, яке поширюється на інтелектуальний продукту сфері науки, літератури і мистецтва;
o товарний знак, який дає змогу віднести конкретний вид виготовле-ного товару до його виробника.
Патент - це документ, який видається компетентним державним орга-ном, підтверджує визнання науково-технічного винаходу та засвідчує право патентовласника виготовляти та реалізувати продукцію, яка втілила винахід або використовувати технологічні процеси, які є винаходом, на монопольній основі.
Таке право власності на винахід дозволяє власнику патенту у випадку порушення його прав звернуться в суд та вимагати компенсації своїх збитків.
Товарні знаки дозволяють ідентифікувати продукцію окремого ви-робника. Вони служить орієнтиром під час вибору товару. При тому і ви-робник і продавці можуть мати свої окремі товарні знаки.
Товарний знак виконує такі функції:
o служить орієнтиром при виборі товару;
o вказує на відповідність певному рівню якості товарів;
o рекламує товар, ним забезпечує виробнику популярність.
Товарний знак входить в склад нематеріальних активів та на рівні з патентом є предметом ліцензійних угод.
Результатом ліцензійної угоди є ліцензія, яка є дозволом власника тех-нології чи прав промислової власності на використання особою чи органі-зацією винаходу, науково-технічного досягнення, технічних знань та виро-бничого досвіду, необхідного для організації виробництва, а також торгової марки протягом певного періоду часу за обумовлену в угоді винагороду.
Розрізняють патентні ліцензії та "ноу-хау"- ліцензії. Патентна ліцензія надає право використання винаходу, захищеного патентом. "Ноу-хау" ліцензії дають дозвіл на використання технічних знань, практичного досвіду, технічну, комерційну, управлінську інформацію, які мають комерційну цінність та не захищені патентами.
Наслідком інноваційної діяльності є також нові дизайнерсько-художні рішення зовнішнього виду виробу - промислові зразки.
Промислові зразки відображають єдність технічних, функціональних та естетичних властивостей виробу, які також входять до складу нематері-альних активів і є предметом ліцензійних угод та об'єктом охорони про-мислової власності.
Загалом, результатом інноваційної діяльності є підвищення конку-рентоспроможності виготовленої продукції, успішна її реалізація на вну-трішньому та зовнішньому ринках.

 
 

Цікаве

Загрузка...