WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації - Реферат

Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації - Реферат

управління є планування. Його суть зводиться до розробки програми дій, системи та способів її реалізації. Основними його принципами є: неперервність, науковість, оптимальність (вибір найкращого варіанту з усіх можливих.
Методами планування є:
1. техніко-економічний аналіз (дає можливість виявити закономірності та зв'язки між окремими процесами, без яких розробити реальну програму неможливо);
2. балансовий метод (розробка спеціальних таблиць-балансів, в одній частині яких із різним ступенем деталізації показують всі напрямки витрачання ресурсів згідно з потребами, а в другій - джерела надходження цих ресурсів);
3. нормативний метод (найбільш точний; планові показники розраховуються на підставі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді);
4. метод економіко-математичних моделей (оптимізація планових рішень);
5. ресурсний метод, який базується на врахуванні умов господарювання та наявних ресурсів і може застосовуватись за монопольного становища підприємства або за слабкої конкуренції;
6. методи екстраполяції - вивчення динаміки планових показників у минулому, припускаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану, буде збережено в майбутньому;
7. інтерполятивний метод (протилежний екстраполятивному), за якого підприємство встановлює мету для досягнення її в майбутньому і на цій підставі визначає тривалість планового періоду і проміжні планові показники;
8. дослідно-статистичний метод (метод середніх показників) передбачає для встановлення планових показників використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин;
9. факторний метод - планові значення показників визначають на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, які обумовлюють зміни цих показників;
10. матричний метод є подальшим розвитком балансового методу і полягає в побудові моделей взаємозв'язків між виробничими підрозділами і показниками.
Є такі види планування:
1. перспективне (середньострокове - 2-5 років (питання забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, водою, плати за енергію) і довгострокове - 5-15 років і більше (питання придбання устаткування та його використання, кадрова політика, визначення асортименту продукції і ринків збуту);
2. поточне (до одного року).
3. оперативне (передбачає детальну розробку планів підприємства, його підрозділів - цехів, дільниць - на короткі проміжки часу: місяць, декаду, зміну, добу. Воно передбачає 2 етапи:
" календарне планування: розробка планів і графіків випуску продукції
" оперативне регулювання (диспетчерські відділи слідкують і фіксують виконання календарних планів).
Бізнес-план є важливим документом з обґрунтування дій, які забезпечують досягнення мети фінансово-економічної діяльності. Його призначення - допомогти підприємцям в оцінці своїх можливостей, визначитися щодо місткості і перспектив майбутнього ринку, оцінити необхідні витрати і порівняти їх із цінами реалізації продукції для визначення прибутковості справи, переконати інвесторів у привабливості і конкурентоспроможності обраної діяльності, виявити можливі труднощі в діяльності підприємства, встановити контакти із зовнішнім середовищем підприємства тощо.
Бізнес-план повинен бути простим, зрозумілим і доступним для користування. Його структура і зміст не регламентовані. Він може мати різну кількість розділів. Оптимальним за структурою і змістом вважається бізнес-план, який містить такі розділи:
1. Мета і завдання підприємницького проекту.
2. Основні параметри і показники бізнес-плану (строки реалізації проекту, витрати, ефективність і результативність, обсяг виробництва і реалізації продукції, виручка, власні і позичкові кошти, прибуток, рентабельність, якість продукції, строк окупності капітальних вкладень, рівень ризику, гарантії запланованого результату тощо).
3. Характеристика діяльності підприємства (дані про продукцію, послуги, споживачів, регіон, групи населення, організації, які є покупцями, прогнозні ціни на продукцію із врахуванням інфляції).
4. Аналіз і оцінка кон'юнктури ринку збуту, попиту, обсягу продажу.
5. План (програма) маркетингової діяльності і організаційні заходи (реклама, контакти зі споживачами, визначення їх запитів, їх обслуговування, закупівля, зберігання, транспортування, реалізація товарів, виробництво продукції).
6. Ресурсне забезпечення (матеріальні, фінансові, трудові ресурси, статистична, науково-технічна, правова інформація).
7. Фінансовий план (баланс доходів і надходження коштів, таблиця доходів і витрат, зведений баланс активів і пасивів, стратегія фінансування, оцінка діяльності підприємства за основними фінансовими показниками).
3. Одним із найважливіших розділів плану підприємства є виробнича програма (план в-ва і реалізації продукції). Тут вказано обсяги реалізації продукції, в-во її найважливіших видів в натуральних вимірниках, частка продукції вищої категорії якості.
Виробнича програма підприємства - це планові завдання для п-ва по обсягу випуску продукції в розгорнутій номенклатурі, асортименті і якості, виходячи із потреб в ній і реальних можливостей їх задоволення (номенклатура - це певний вид продукції; асортимент - її різновид в межах даного виду). При плануванні виробничої програми використовуються натуральні і вартісні показники. Натуральні показники відображають обсяги в-ва і реалізації продукції в натуральних одиницях (кг, т, шт....), а вартісні - у вартісних одиницях вимірювання. Це - обсяги валової, товарної, реалізованої, чистої продукції і незавершеного в-ва.
N - натуральні одиниці
Q - вартісні одиниці
Обсяг валової продукції визначається за формулою:
Qв=Qт+?НВ+?НФінстр.
Qт - товарна продукція
?НВ - залишки незавершеного в-ва
?НФінстр. - залишки напівфабрикатів і інструментів
m
Qт=?Ni*Ці
і=1
Ці - ціна одиниці продукції
Проте валова продукція не досить ефективно відображає діяльність п-ва. Товарна продукція, що входить до її складу, може зростати за рахунок матеріаломісткості в-ва.
Крім готової продукції, у товарну продукцію включають вартість робіт промислового характеру: вартість капітальних ремонтів обладнання, вартість ремонтних робіт "на сторону", вартість реалізованих "на сторону" напівфабрикатів, капітальне будівництво длянепромислової сфери.
Реалізованою в економіці вважають продукцію, за яку грошові кошти надійшли ? мають надійти на розрахунковий рахунок п-ва.
Qр=Qт+?Г+?Відвант.неоплач.
?Г - залишки готової продукції на складах
?Відвант.неоплач - залишки відвантаженої і неоплаченої продукції
Чиста продукція - це продукція, яка враховує реальний вклад даного п-ва у суспільне в-во. Дана продукція дорівнює витратам живої праці і прибутку. На рівні держави чиста продукція - це національний дохід.
Qч=Qв-(матер.витр.+аморт.)
Qум.ч=Qч+аморт.
Qум.ч - умовно-чиста продукція
Величина незавершеного в-ва на п-ві розраховується за формулою:
НВ=(Сі*Ni*Тц*Кнарост.витр.)/360
Сі - собівартість
Тц - тривалість циклу виготовлення продукції в днях
Кнарост.витр. - коефіцієнт наростання витрат
Кн.в.=(С0+0,5Сп)/(С0+Сп)
Одноразові витрати (С0) - це початкові інвестиції; поточні витрати (Сп) - подальші витрати.
Внутрізаводський оборот - це кількість продукції, що використовується всередині даного підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...