WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як суб’єкт господарювання - Реферат

Підприємство як суб’єкт господарювання - Реферат

Тема: П-во як суб'єкт господарювання.
1. П-во, його види та об'єднання.
2. Форми організації в-ва.
3. Виробничий процес на п-ві.
4. Структура промислового п-ва.
1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во.
Виробниче п-во - це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб'єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку.
Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і організаційна єдність.
Виробничо-технічна єдність передбачає наявність єдиної технічної документації, загальну технічну політику усіх підрозділів п-ва, що зумовлюється спільністю призначення продукції і процесів її виготовлення. Економічна єдність полягає у єдності плану, обліку, аналізу та оцінки результатів діяльності і спільності матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.
Організаційна єдність передбачає наявність єдиного колективу працівників, системи керівництва і загального обслуговування колективу п-ва. Ця єдність підкріплюється спільністю території.
В Україні згідно чисельності працюючих п-ва поділяються на малі, середні і великі. Згідно закону "Про п-ва в Україні" до малих п-в належать п-ва із чисельністю працюючих до 200 чол. (промисловість і будівництво), до 100 чол. (наука і наукове обслуговування), до 50 чол. (в інших галузях виробничої сфери), до 25 чол. (в невиробничій сфері), до 15 чол. (в роздрібній торгівлі).
За галузевою приналежністю п-ва поділяються на сільськогосподарські, промислові, транспортні, будівельні, п-ва зв'язку тощо.
За формою власності п-ва бувають індивідуальні (засновані на власності особи без права найму робочої сили), сімейні, приватні (засновані на власності сім'ї або осіб з правом найму робочої сили), колективні (засновані на власності трудового колективу, кооперативу чи іншого статутного об'єднання або громадських організацій), державні (засновані на власності держави чи адміністративно-територіальних одиниць), іноземні або спільні (одна із сторін - іноземна).
П-ва можуть об'єднуватися у асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, картелі, трести тощо.
До горизонтальних договірних об'єднань належать картелі та їх різновиди - синдикати, консорціуми.
Картель - це група виробників переважно однієї галузі, які, залишаючись юридично самостійними, відмовляються від частини своєї господарської самостійності з метою максимізації прибутку, при цьому фіксуючи ціни і обмежуючи обсяг в-ва.
Синдикати здебільшого існують у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і сприяють раціоналізації постачання або збуту продукції своїх членів.
Консорціум - це тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.
Асоціація - це договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності учасників без втручання у їх виробничу чи господарську діяльність.
Корпорація - це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Корпорації є найбільш розвинутою формою об'єднання капіталу, оскільки в них забезпечується міцна система фінансових, управлінських та організаційних взаємозв'язків між учасниками.
До форм діяльності корпорацій належать:
1. Ліцензійна угода - це юридичний договір, за яким ліцензіар надає певні права ліцензіату на певний час і за визначену плату. Різновидом ліцензійної угоди є франчайзинг, який передбачає тривалі зв'язки, засновані на тому, що франчайзер надає певні права (зокрема використання торгової марки або бренд нейму - фірмового найменування), а також послуги з технічної допомоги, підвищення кваліфікації кадрів, торгівлі та управління за певну плату.
2. Договір на надання управлінських послуг - це угода, за якою оперативний контроль п-ва здійснює інше п-во за певну плату. Функції, що виконуються останнім за договором, можуть передбачати управління в-вом, кадрами, купівлю техніки, маркетинг, фінансове управління.
3. За контрактами з надання технічної допомоги корпорації здійснюють технічні послуги, які стосуються специфічного аспекту діяльності цієї фірми - ремонту та профілактики техніки, використання ноу-хау, контролю за якістю тощо
Концерн - це статутне об'єднання п-в промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи п-в. Концерни можуть бути галузевими та багатогалузевими.
Спільний орган управління концерном може існувати у вигляді окремого холдингового п-ва.
Холдинг утворюється шляхом внесків п-вами пакетів своїх акцій в нове товариство, яке концерн очолює.
Фінансово-промислові групи (ФПГ) - це об'єднання п-в різних форм власності та фінансово-кредитних установ, яке дозволяє:
1. стабілізувати в-во (ФПГ створюють сприятливі умови для об'єднання п-в з технологічними та коопераційними зв'язками, завантажити виробничі потужності з випуску продукції за рахунок тісних господарських відносин між учасниками ФПГ);
2. прискорити інноваційні процеси на п-вах (ФПГ сприяють чіткій стратегічній орієнтації розвитку своїх учасників. Зміцнення зв'язків у рамках науково-виробничих, виробничо-технологічних комплексів сприятиме проведенню єдиної інвестиційної політики. При цьому знижується ризик, пов'язаний з розробкою і в-вом нової техніки, удосконалюється фінансування науково-дослідних проектів).
3. забезпечити фінансову стабілізацію п-в (ФПГ здійснює взаєморозрахунки між п-вами, що стабілізує платежі між учасниками ФПГ).
2. Розрізняють такі форми організації в-ва:
концентрація спеціалізація кооперування
подетальна предметна технологічна
а) Концентрація в-ва - це зосередження випуску продукції (послуг) на великих п-вах, їх підрозділах.
Концентрація в-ва може мати декілька організаційних форм, а саме:
" Концентрація різнорідних в-в в одному п-ві універсального характеру;
" Концентрація однорідної продукції у спеціалізованому п-ві;
" Зосередження взаємопов'язаних в-в на одному п-ві.
Високий рівень концентрації можна оцінювати двояко. Позитивний ефект від зростання масштабів в-ва полягає у:
" Спеціалізації праці;
" Спеціалізації управлінського персоналу;
" Ефективному використанні нових технологій і нового обладнання;
" Ефективній утилізації відходів.
Дослідження західних вчених показали, що збільшення обсягу в-ва на вдвічі зменшує поточні витрати на 20%. В той же час надмірна концентрація в-ва має суттєві недоліки. Зокрема великі п-ва з великими обсягами в-ва застосовують переважно спеціалізоване обладнання і тому вони достатньо "боляче"переносять вимушені конструктивно-технологічні покращення продукції, що постійно диктується вимогами ринку. Крім того, негативний

 
 

Цікаве

Загрузка...