WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві - Реферат

Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві - Реферат

прибутку державних підприємств, установ і організацій". Згідно з цим Законом державні підприємства мали спрямовувати на поповнення власних оборотних коштів не менше 10 % загального прибутку підприємства. Ця частина прибутку звільнялася від оподаткування. На жаль, сьогодні ця пільга не діє.
Обсяг коштів, що спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів, залежить від очікуваних розмірів приросту нормативу оборотних коштів, загального обсягу прибутку, можливого обсягу залучення позикових коштів та інших факторів.
До коштів, які можна прирівняти до власних, належать сталі пасиви. Це кошти цільового призначення, які в результаті застосованої системи грошових розрахунків постійно перебувають у господарському обігу підприємств, а проте, йому не належать. До їх використання за призначенням вони в сумі мінімального залишку є джерелами формування оборотних коштів підприємства.
Методика визначення власних оборотних коштів підприємства, яка зараз пропонується, не робить розмежування між сталими пасивами і короткотерміновими пасивами. Відображаються вони в І розділі пасиву балансу.
З метою повнішого залучення фінансових ресурсів і якісного управління ними підприємства мають змогу планувати сталі пасиви. Залежно від виду сталих пасивів можуть застосовуватись різні методики їх розрахунку.
Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.
Таким чином, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від раціональності формування джерел фінансування, тобто від того, які кошти має підприємство у своєму розпорядженні, кому підприємство зобов'язане за ці кошти і куди вони вкладені.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів. ЛБІ НБУ, 2000. - 485с.
2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. Кол. І наук. Ред. Проф.. А.М. Поддєрьогін 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.
3. Толковый словарь экономиста, коммерсанта, банкира, менеджера, маклера, страховщика, аудитора и бухгалтера // Сост.: Т.М. Мезенцева и др. - Мн.: Белорусская ассоциация бухгалтеров. 1997. - 476с.
4. Экономика предприятия: Учебник для вузов// Л.Я. Аврашков. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 742с.
5. Организационная структура предприятия. Коноков Д.Г. Рожков К.А. (Серия "Бизнес-Тезаурус"), 1999
6. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Грищенко О.В. : - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000
7. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 112с.
8. Финансы предприятия // Под ред. О.С. Галушко - Днепропетровск. 1999.
9. Теория экономического анализа: Учебник - М.: Финансы и статистика, 1999 - 416с.
10. Фінансово-інвестиційний аналіз // Навч. Посібник. Під ред. Я. Комаринський. - К.: 1996 - 298с
11. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб. - К.: Знання - Прес, 2000. - 207с.
12. Волков А.А. Фінанси підприємств. Підручник // К.:- 2000.
13. Несторенко І.П. Фінансові інститути: Підручник // К.: 1999
14. Сопко І.В. Бухгалтерський облік. - 1999
15. В.П. Завгородний Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов.К.: 2001.
ДОДАТОК . 1.
Склад і розміщення оборотних коштів.
ДОДАТОК 2.
Структура розміщення оборотних коштів у народному господарстві України 1990-1998рр.
Елементи ОК Роки 1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 І пів-річчя
1. Матеріальні оборотні кошти 63,2 65,9 44,9 48,5 46,9 44,2 42 36,4 28,4 21,5
71,5 70,8 46 52,8 53,3 47,1 47,6 43,9 34,4 29,9
2. Відвантажена продукція 14,9 14,3 28,2 26,9 13 17 22,3 11,5 4,2 3,4
13,7 16,1 30,4 25 16,3 20,5 27,4 10,9 3,9 2,7
3. Грошові кошти 15,7 14,6 14,5 7 6,6 5,9 2,1 1,8 2 2
7,8 8,9 11,5 5,7 5,5 3,2 1,8 1,5 1,5 1,5
4. Дебіторська заборгованість 5,5 4,6 9,9 14,1 28,6 28,3 29,1 47,5 62,1 69,3
5,5 3,6 9 12,5 19 23,1 17,8 41,4 57,7 63,7
5. Інші активи 0,7 0,6 2,5 3,5 4,9 4,6 4,5 2,8 3,3 3,8
1,5 0,6 3,1 4 5,9 6,1 5,4 2,3 2,5 2,2
ДОДАТОК 3.
Класифікація капіталу
ДОДАТОК 4.
Аналіз структури джерел коштів
Джерела коштів На початок року На кінець року Відхилення (+, -)
тис. грн. % тис. гри. % тис. грн. %
Власний капітал 9416 72,2 16615 77,8 +7199 +5,6
Позиковий капітал 3623 27,8 4752 22,2 +1129 -5,6
Капітал підприємства 13039 100,0 21367 100,0 +8328 -
ДОДАТОК 5
Аналіз змін структури власного капіталу
Назви статей власних коштів На початок року На кінець року Відхилення (+, -)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Статутний фонд 9087 96,5 16234 97,7 +7147 +1,2
Нерозподілений прибуток 181 1,9 - - -181 -1,9
Додатковий капітал 148 1,6 381 2,3 +233 +0,7
Загальний капітал 9416 100,0 16615 100,0 +7199 -
Відрахування -довго-строкові фінансові вкладення (прийнято припущення, що довгострокові фінансові вкладення проведені у вигляді участі капіталу в статутних фондах інших підприємств (акції та паї) - - 2500 - +7500 -
Власний капітал підприємства, який приймається в розрахунок платоспроможності 9416 X 14115 X +4699 X
ДОДАТОК 6
РОЗРАХУНОК ОБЕРТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА РІК
№ п/п Показник Од. Вим. За планом Фактично Відхилення від плану (+,-)
1 Реалізація товарної продукції Тис. грн. 5580,0 6120,0 +540
2 Середні залишки нормованих оборотних коштів Тис. грн. 785,0 805,0 +20
3 Одноденний обсяг реалізації продукції Тис.грн. 15,5 17,0 +1,5
4 Час обертання оборотних коштів Дні 50,6 47,3 -3,3
ДОДАТОК 7.
ПОКАЗНИКИ СТАНУ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
№ Показник Визначення Економічна суть
1. Наявність оборотних коштів
[Вк + З]-[0з + Пк] Характеризує величину власних оборотних коштів
а)брак ФнН Перевищення фактичної на-явності оборотних коштів над нормативом
2. Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства
Фн / М Відображає питому вагу вар-тості оборотних коштів у за-гальній вартості майна під-приємства
3. Оборотність СТ /Р Характеризує час, за який обо-ротні кошти здійснюють один оборот
4. Коефіцієнти обертання
Р/С Характеризує кількість оборотів за період, що аналізується
5. Коефіцієнт завантаження
С/Р Показує, скільки оборотних коштів авансовано у 1 грн. реалізованої продукції
6. Прибутковість П / С Характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів
7. Рентабельність П/Сo100% Визначає ступінь використання оборотних коштів
Вк- власні кошти;
З - забезпечення наступних витрат;
Оз - основні засоби та інші позаоборотні активи;
Пк - позикові кошти;
Фн - фактична наявність оборотних коштів;
Н - норматив оборотних коштів;
М - вартість майна підприємства;
С - середня вартість оборотних коштів;
Т - тривалість періоду, за який обчислюється обертання оборотних коштів;
Р - обсяг реалізації продукції;
П - прибуток від реалізації продукції.
ДОДАТОК 8.
Класифікація оборотних коштів щодо ступеня ліквідності та ризику вкладення

 
 

Цікаве

Загрузка...