WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз чутливості - Реферат

Аналіз чутливості - Реферат

Управління проектними ризиками.
Теорія управління ризиками заснована на таких принципах:
1) у ринковій економіці межа між макро- і мікрорівнями стирається з огляду на спільність інтересів учасників ринку;
2) всі ризики справляють вплив на всіх учасників ринку одночасно на всіх рівнях економіки, але неоднаковою мірою та різною залежністю;
3) із збільшенням ризику доходність зменшується у процентному відношенні до ризику;
4) сферою допустимих значень доходності є довірчий інтервал ризику з певними граничними значеннями;
5) при оцінці ефективності проекту ставка дисконту (і) та внутрішня норма рентабельності (IRR), окрім складових реальної доходності, темпів інфляції та їх добутку, повинні враховувати ступінь ризику проекту;
6) зміни основних показників доходності залежать від можливості фірми управляти ризиком.
Для ефективного управління ризиками застосовуються методи:
- диверсифікації;
- страхування;
- хеджирування.
Диверсифікація передбачає два основні способи управління ризиками :
- активний;
- пасивний.
Страхування ризиків - це передбачає певних ризиків страхової компанії.
Хеджирування - це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.
Хеджирування здійснюється через укладання контракту, та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянт).
Тести до теми: "Критерії оцінки інвестиційних проектів"
1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:
а) прямих витрат;
б) умовно-змінних витрат;
в) загальнозаводських витрат;
г) загальних витрат;
д) витрат на персонал.
2. Амортизація відноситься до:
а) експлуатаційних витрат;
б) непрямих витрат;
в) матеріальних витрат;
г) операційних витрат;
д) умовно-змінних витрат.
3. Витрати на сировину становлять - 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями - 60 одиниць, амортизація - 30 одиниць, виплата процентом за борговими зобов'язаннями - 10 одиниць, витрати на реклами - 40 одиниць, витрати на обслуговування виробничого процесу - 30 одиниць.
Непрямі витрати становлять:
а) 116
б) 110
в) 90
г) 70
д) 60.
4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна - 36 грн. за одиницю. Постійні витрати - 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює -
а) 40
б) 60
в) 86
г) 400.
5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис.?
а) 8
б) 10
в) 16
г) 36
д) 80.
6. Чистий обсяг продажу продукту "А" - 100 тис. грн., частка продукту "Б" у чистому обсязі продажу - 75%, прямі витрати на реалізацію продукту "А" - 60 тис. грн., продукту "Б" - 140 тис. грн. Непрямі витрати - 250 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:
а) 100 тис. грн.
б) 250 тис. грн.
в) 400 тис. грн.
г) 500 тис. грн.
7. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:
а) узгодження у рахунках по часу грошових потоків;
б) врахування масштабу проекту;
в) вибір моменту часу для дисконтування;
г) вимір витрат і вигід проекту.
8. Найчастіше неуживаними критеріями є:
а) чиста поточна вартість;
б) внутрішня норма рентабельності;
в) коефіцієнт вигід і витрат;
г) критерії прибутку в перший рік експлуатації.
9. NPV являє собою:
а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу;
б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;
в) алгебраїчну дисконтова ну суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.
11. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:
а) менше 0
б) більше 0
в) дорівнює 0
г) більша одиниці
д) менша одиниці.
12. При взаємовиключних проектах використовуються:
а) NPV та IRR
б) тільки NPV
в) тільки IRR
г) тільки NPV
д) NPV, IRR та BCR.
13. Ризик інвестиційного проекту це:
а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;
б) очікуване значення NPV проекту;
в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;
г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.
14. Несхильність інвесторів до ризику означає що:
а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;
б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;
в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;
г) інвестори використовують ефект диверсифікації.
15. Статистична невизначеність має місце тоді, коли:
а) невизначено параметри проекту;
б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій;
в) здійснюється нормативний закон розподілу випадкової величини;
г) дисперсія дорівнює нулю.
16. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:
а) строк окупності;
б) коефіцієнт трансформації;
в) точка беззбитковості;
г) середньоквадратичне відхилення.
17. Проекти А, Б, В, Г характеризуються показниками:
Проект Очікуване значення доходності Стандартне відхилення
А 100 30
Б 150 60
В 200 70
Г 250 80
Найризикованішим є проект:
а) А
б) Б
в) В
г) Г.
18. Чим вищий ризик, тим більш
а) пологою
б) витягнутою вздовж осі ОІ
в) увігнутою
г) зміщеною вліво є крива нормативного розподілу NPV проекту.
19. Необхідний рівень доходності проекту при законному ризику - це:
а) очікуваний рівень доходності;
б) той граничний рівень доходності, нижче якого інвестори відхиляють проект;
в) рівень доходності, що дорівнює без ризиковій ставці;
г) рівень доходності, що дорівнює NPV проекту.
20. Основне співвідношення моделі САМР має вигляд:
а) Кs = Krf + RS
б) Ks = Krf + (Km - Krf) x Bs
в) BK s = Krf + RS
г) K s = Krf + (Km - Krf) x Bs x B.
21. Життєвий цикл проекту - 2 роки. Перший рік вважається нульовим з коефіцієнтом приведення 1. Вигоди проекту в перший рік - 0, другий - 2000, витрати відповідно - 500 і 1000. Ставка дисконту - 15%. При зростанні витрат в другому році на 5% аналіз чутливості показує, щоNPV:
а) зменшиться на 12%
б) збільшиться на 12%
в) зменшиться на 20%
г) збільшиться на 20%
д) зменшиться на 88%.
22. За базовим сценарієм NPV дорівнює 400, за оптимістичним - 600, за песимістичним - 100. Ймовірність оптимістичного сценарію - 0,2; базового - 0,4; песимістичного - 0,4. Вважається, що ризик невеликий, якщо коефіцієнт варіації не більший 205, середній - 40%, великий - 60%, надвеликий - 80%, неприпустимий - 100%.
Ризик у такому прикладі:
а) невеликий;
б) середній;
в) великий;
г) надвеликий;
д) неприпустимий.

 
 

Цікаве

Загрузка...