WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз чутливості - Реферат

Аналіз чутливості - Реферат

відповідальності.
Страхування загальної громадської відповідальності є формою страхування від нещасних випадків з метою захисту учасників проекту від тілесних ушкоджень, особистих збитків чи пошкодження майна.
Страхування професійної відповідальності здійснюється лише в тому розі, коли організація відповідає за підготовку проекту, управління проектом або надання інших професійних послуг по проекту.
При страхуванні втрати прибутку об'єктом страхування є прибуток, який одержав би страхувальних, якби страхова подія не призвела до зриву чи зупинення проекту. Об'єктом страхування може бути виручка від реалізації або чистий прибуток.
Хеджирування - це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.
Хеджирування здійснюється через укладання контракту, який призначений для страхування ризиків зміни цін - ходжа - між стороною, що страхує ризик (хеджером), та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянтом). Предметом контракту можуть бути різні активи - товари, валюта, акції, облігації тощо.
Ход жирування може здійснюватися на підвищення або зниження цін. Хеджир прагне знизити ризик, спричинений невизначеністю цін на ринку, продаючи форвардні, ф'ючерні чи опційні контракти. Це дає змогу спрогнозувати доходи чи витрати, хоча ризик не зникає. Його перебирає на себе спекулянт, який іде на одержання прибутку, граючи на різниці цін.
Висновок.
Для відбору проектів належить визначити обсяг виробництва, розрахувати критерії ефективності проекту та оцінити проектні ризики.
Аналіз беззбитковості дозволяє визначити обсяг продажу менше за який підприємець не може скоротити кількість продукції, що виробляється. Сучасна практика управління витратами фірм (постійними та змінними) дозволяє не тільки мінімізувати витрати на виробництво одиниці продукції, а й зменшити ризик значного падіння прибутковості проекту у результаті зниження обсягу випуску. Розрахунок виробничого (операційного) важеля дозволяє визначити, наскільки суттєвою для проекту є стабільність запланованого обсягу виробництва та який потенційний ризик інвестора при падінні попиту на дану продукцію.
Для оцінки ефективності проектів використовують наступні критерії:
" чисту теперішню вартість (NPV), яка відображає дисконтовані чисті вигоди від проекту;
" внутрішню норму рентабельності (IRR), що відображає ставку дисконту проекту, при якій він стає неприбутковим або беззбитковим;
" коефіцієнт вигід / витрат, який показує співвідношення дисконтова них вигід та дисконтованих витрат.
Здійснення проекту є доцільним, якщо чиста теперішня вартість позитивна, внутрішня норма рентабельності більша за ставку дисконту проекту, а коефіцієнт вигід / витрат більший за одиницю.
Аналіз проектних ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів.
Найбільш поширеними методами аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості, метод сценаріїв та метод Монте-Карло, які дозволяють виділити найбільш важливі змінні проекту, визначити їх можливе відхилення і спрогнозувати поведінку цих змінних в умовах невизначеності зовнішнього середовища.
Вивчення джерел та причин виникнення ризиків проектів дозволяє з'ясувати методи їх зниження та способи управління.
До найважливіших методів управління проектними ризиками належать страхування, хеджування та диверсифікація.
Контрольні запитання
1. Наведіть класифікацію витрат проекту.
2. Як впливає зміна окремих видів витрата на ефективність проекту.
3. Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?
4. Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?
5. Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?
6. Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів?
7. Визначте можливість / необхідність управління ризиком інвестиційних проектів.
8. Які методи зниження ризику при оцінці та реалізації проектів?
9. У чому відмінності оцінки ризику при обґрунтуванні реальних і фінансових інвестицій?
10. Методика проведення аналізу чутливості та аналізу сценаріїв.
6. Аналіз чутливості.
Аналіз чутливості - це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.
Проведення аналізу чутливості - досить проста операція, яка легко піддається алгоритмізації.
Аналіз чутливості має такі недоліки. Наприклад, NPV інвестиційних проектів по розробці вугільних родовищ практично завжди чутлива до змін змінних витрат та ціни продажів.
Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, виявляючи величину їх критичних значень.
7. Аналіз сценаріїв.
Аналіз сценаріїв - це техніка аналізу інвестиційного ризику, що дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.
Для проведення сценарного аналізу аналітик має одержати інформацію про кількісні характеристики "поганої" та "хорошої" множини станів.
Результати сценарного висновку можуть бути використані для:
- визначення математичного очікування NPV
- середньоквадратичного відхилення
- варіації.
8. Імітаційний метод Монте-Карло.
Вперше імітаційне моделювання в аналізі інвестиційних проектів запропонував Девід Херту.
Здійснення імітації вимагає потужного комп'ютера та ефективних програмних продуктів.
Імітаційне моделювання для 9-ти вхідних змінних схематично подано в таблиці 2.
Вхідні змінні:
1. Х1 - обсяг ринку 6. Х6 - залишкова вартість інвестицій
2. Х2 - ціна продажів 7. Х7 - операційні витрати
3. Х3 - індекс зростання ринку 8. Х8 - постійні витрати
4. Х4 - частка ринку 9. Х9 - строк служби обладнання.
5. Х5 - необхідні інвестиції
9. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень.
В процесі прийняття інвестиційних рішень використовується два методи врахування ризику:
1) Метод еквівалента впевненості
2) Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.
10. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.
Дисконтна ставка дає змогу провести експертизу проекту з урахуванням наявного в ньому ризику, а також порівняти різні інвестиційні проекти.
Дисконтна ставка Ко, що враховує ризик повинна мати таку структуру
Ко = Кrf + Kr,
де Кrf - дисконтна ставка без урахування ризику; Kr - премія за ризик.
Значення чистої наведеної вартості проекту, розраховані за формулою:
NPV = .
Здебільшого фірми розвинених країн розглядають одночасно всю сукупність інвестиційних проектів. У такому разі напрактиці застосовується 2-крокова процедура введення параметра ризику в дисконтну ставку.
На 1-шому кроці вся сукупність поданих на розгляд проектів поділяється на групи відповідно до середнього ризику та структури капіталу для кожної групи.
На 2-гому кроці в кожній групі виділяються 3-и типи проектів:
- з високим ризиком;
- середнім ризиком;
низьким ризиком.
11.

 
 

Цікаве

Загрузка...