WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова діяльність - Курсова робота

Фінансова діяльність - Курсова робота

продукції, який є основним. Існує ще так званий аналітичний метод, згідно з яким прогнозний прибуток обчислюється коригуванням його базової величини з урахуванням впливу зміни обсягу продукції, її собівартості та цін. Але цей метод, орієнтований на велику частку порівняльної продукції в загальному її обсязі , не знайшов широкого застосування в умовах динамічного виробництва ринкової економіки.
Прибуток від реалізації матеріальних цінностей, майна і позареалізаційних операцій обчислюється аналогічно доходу, тільки з виручки вираховуються всі витрати, а не тільки матеріальні.
Приблизна схема використання прибутку на підприємствах України показана на рис.1. Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась,, називається чистим прибутком. З неї виплачуються борги і проценти за довгострокові кредити, а решта поділяється на дві частини. Перша - прибуток, який розподіляється між власниками майна (капіталу) підприємства (акціонерами), спрямовується на заохочувальні виплати його персоналу за рез;/льтатами роботи та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомога різним організаціям, особам тощо). До другої частини належить прибуток, який залишається на підприємстві (нерозподілений прибуток), і використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду.
Рис.1. Схема використання прибутку підприємства.
Останній є фінансовим компенсатором ймовірних відхилень від нормального обігу коштів або додаткової їх потреби. Напрямки і суми використання чистого прибутку визначаються власниками підприємства.
Треба мати на увазі, що в ряді країн з розвинутою ринковою економікою є деякі особливості щодо термінології та порядку обчислення прибутку. Поширені такі різновиди прибутку: валовий прибуток - різниця між виручкою і прямими витратами; прибуток від операцій - валовий прибуток за вирахуванням адміністративно-господарських витрат, які приблизно відповідають нашим загальногосподарським витратам; прибуток до виплати податку - прибуток від операцій за мінусом процентів за кредит; чистий прибуток - попередня величина прибутку за вирахуванням податку.
Таким чином, нашому поняттю валового прибутку відповідає прибуток від операцій, а зарубіжний зміст чистого прибутку тотожний нашому чистому прибутку за вирахуванням процентів за кредит.
Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат. Рентабельність має ряд модифікацій. Передусім слід відрізняти рентабельність застосованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції (витрат на її виробництво).
Рентабельність застосованих (інвестованих) ресурсів залежно від охоплення останніх може обчислюватися як рентабельність виробничих фондів, сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу.
Рентабельність виробничих фондів (Рв) -традиційний показник на наших підприємствах, який називають на практиці рентабельністю виробництва, обчислюється за формулою
Рв=П/Ко 100,
де П - загальний (валовий) прибуток підприємства за рік, т.о.;
Ко - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік, г.о.
Треба мати на увазі, що така методика обчислення рентабельності виробництва є дещо неконкретною. Вона завищує цей показник, оскільки загальний прибуток містить надходження не тільки від виробництва, але й від інших форм діяльності. Це треба враховувати при аналізі ефективності виробництва.
Рентабельність сукупних активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства.
Ра = П/Ка 100,
де Кд - середня сума активів балансу підприємства, г.о.
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Рв) показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів.
Рв = Пч/Кв o 100,
де Пц - чистий прибуток за вирахуванням сплати процентів за кредит, г.о;
Kg - власний капітал, т.о.
Величина власного капіталу приймається за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів за мінусом всіх боргових зобов'язань. Цей показник рентабельності цікавить в першу чергу акціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів.
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її ви0робництво і збут. Передусім обчислюється рентабельність реалізованої продукції (Рд).
рп = Пр/Ср o 100.
де Пр - прибуток від реалізації за певний період, т.о.;
Ср - повна собівартість реалізованої продукції, т.о. Рентабельність продукції може обчислюватись також відношенням прибутку до обсягу реалізованої продукції. У такому вигляді цей показник застосовується у зарубіжній практиці.
У багатономенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції визначається також рентабельність окремих її різновидів. Рентабельність певного виробу обчислюється за формулою
Рі = (Ці - Сі)/Сі o100,
де Pі - рентабельність І-го виробу, %;
Ці Сі - відповідно ціна і повна собівартість І-го виробу, г.о.
Рівні модифікації показника рентабельності широковикористовуються у економічному аналізі та прийнятті підприємницьких рішень.
Оцінка і діагностика фінансового стану
Прибуток (доход) і рентабельність як основні показники фінансових результатів не можуть повністю характеризувати фінансовий стан підприємства і можливі тенденції його зміни. Останній істотно залежить від певних фінансових пропорцій, які аналізуються за даними балансу - підсумкового синтетичного документу про наявність і використання коштів на певну дату (кінець кварталу, року).
Оскільки структура балансу наших підприємств поступово змінюється у напрямку адаптації до ринкових умов, для ілюстрації візьмемо спрощений баланс, побудований згідно з міжнародною практикою. Він показаний у табл. 1. Баланс має дві частини: актив, який показує напрямки розміщення коштів (капіталу), і Пасив, що характеризує їх джерела. Активи включають фізичне, грошове і нематеріальне майно, яке у балансі поділяється на дві групи: фіксовані й поточні активи.
Фіксовані активи - це майно, створене за рахунок довгострокових інвестицій, яке має тривалий термін обігу (більше року), передусім основні фонди, незавершене будівництво, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення та ін. Фіксовані активи ще називають основним капіталом. Основні фонди і нематеріальні активи у балансі оцінюються по їх повній вартості, але у підсумок включаються по залишковій вартості, тобто за врахуванням амортизаційних відрахувань (зносу).
Поточні активи включають мобільні елемент майна з коротким терміном обігу (до одного року). До них належать оборотні кошти і цінні папери, що швидко реалізуються.
Таблиц 1. Баланс підприємства за станом на,...... 199... p. (тис. г.о.)
Актив Сума Пасив Сума
фіксовані активи - всього
в тому числі:
1. Основні фонди
2. Амортизаційні відрахування (вираховуються) 3. Нематеріальні активи
4. Інше майно
11220
15400 (-4400)
220
- Власний капітал -
Всього
в тому числі:
1. Внески власників (статутний капітал)
2. Нерозподілений прибуток
3. Інші джерела
14500
10000
4500
-
Довгострокові зобов'язання -
Всього
в тому числі:
1. Довгострокові кредити
2. Облігації
4000
3200
800
Поточні активи -
всього
в тому числі:
1. Гроші на банківських рахунках і у касі
2. Цінні папери
3. Дебіторська заборгованість
4. Запаси продукції
5. Запаси матеріалів і незавершеного виробництва
6. Виплати майбутніх періодів -
12200
1300
1700
2100
1500 5200.
400
Короткострокові

 
 

Цікаве

Загрузка...