WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова стратегія діяльності підприємства - Курсова робота

Фінансова стратегія діяльності підприємства - Курсова робота

при спів дії з Національним банком України.Ініціатором і організатором процесу створення цього механізму вистуває базове підприємство.
Формування і функціонування механізму складається з слідучого.
Для підприємств-контрагентів(перший переділ) базового підприємст-
ва відкривають рахунки в банку базового підприємства з спеціальною
відзнакою -це дозволяє розпоряджатися грошовими коштами,які пос-
тупають на рахунок тільки підприємству -власника рахунку.Даний ра-
хунок виключає нецільове використання грошових засобів,так як кошти
на ньому не підлягаються до списання.Таким чином,і базове підприє-
мство і його контрагенти становляться клієнтами одного банку.
Цей механізм дозволяє вирішити вище згадані проблеми,бо різко прис-
корюється швидкість проходження грошових засобів від базового під-
приємства до контрагентів;оскільки грошові засоби залишаються в
межах одного банку,то він може акумулювати їх для кредитування ба-
зового підприємства,тощо.
Даний механізм реалізує ідею самоорганізації фінансових потоків.В якості базового елементу,який запускає цей процес є базове підприє-мство -здійснювач контракту,також важливо роль грає Національний банк України і Кабінет Міністрів,які легалізують своїми рішеннями по-добні схеми взаємовідносин підприємств і банківських структур[4,6,7].
Розділ 3.Вибір фінансової стратегії.
3.1.Розрахунок фінансової стратегії.
Проблема вибору фінансової стратегії діяльності підприємства явля-ється актуальною,виходячи з необхідності прийняття рішень в ринкових умовах.Тут основна увага приділяється оцінці поточного стану суб єктів господарської діяльності.Приоритетним в даному напрямку досліджень являються передусім обоснований прогноз напрямків розвитку підприємства,виробітка конкретних рекомендацій для недопушення можливих помилок і прорахунків і лише потім -констатування фак-тичного стану діл.Виходячи з цього,виробітка для цієї цілі моделі ви-бору фінансової стратегії являється доцільним.
Передусім потрібно визначити фінансову стратегію діяльності підпри-ємства як рекомендацію відносного цілісообразної зміни його фінан-сово-господарського стану в довгочасової перспективи,зформованою на базі кількісних характеристик фактичного фінансово-господарського стану в поточному і в наступних періодах, тобто :
,(1)
ФС(t) -фінансова стратегія діяльності підпрємства в момент часу t ;
а(t) -фактичний стан підприємства в моент часу t ;
(t) -оптимальний стан підприємства в момент часу t ;
а(t+1) -прогнозуємий стан стану підприємства в момент часу t+1 ;
В формулі (1) величину а(t) можна представити таким чином :
, (2)
- коефіцієнт,який приймає до уваги фактори загального характеру (j=1,m);
-кількісна характеристика i-го фактору фінансово-господарської діяльності підпрємства (i=1,n) в момент часу t ( t=t,t-s );
-оціночний коефіцієнт для i-го фактору діяльності підприємства
( i=1,n);
-коефіцієнт,який приймає до уваги зменшення впливу значення
фактору в момент часу ( t-d )( d=1,s),коли d близиться к s,причому рахуємо,що Lim =0 (d=1,s); (3);
Розшифрую склад перерахованих коефіцієнтів.
К коефіцієнтам,які приймають до уваги фактори загального характеру ( ,( j=1,m)),відносять такі :
? макроекономічна ситуація в галузі,в якій робе підприємство;
? присутність державних заказів і державної підтримки;
? компетентність адміністрації підприємства,тощо.
Величина свідчить о досягненні i -тим фактором фінансово-гос-подарської діяльності оптимальних значень.Для проведення подальшого аналізу розраховують а(t+1), (t) :
,(4)
де (t+1) -оптимальна кількісна характеристика i -го фактора дія-
льності підприємства в момент часу t+1,визначенная на основі харак-
теристик даного фактора в момент часу ,
, (5) [5]
3.2.Матриця фінансової стратегії.
При виборі фінансової стратегії доцільно використовквати матрицю фінансової стратегії,яка дозволяє прийняти рішення о перспективного напрямку зміни фінансово-господарського стану підприємтсва на основі розрахункових вищезгаданих величин.
Для подальшого розв язку необхідно записати величину а(t) як суму результатів фінансової і господарської діяльності :
,(6)
-результат фінансової діяльності підприємства в момент часу t ; -результат господарської діяльності підприємства в момент часу t
Аналогічно для :
Матрицю фінансової стратегії зобразимо у вигляді :
Рис. Матриця фінансової стратегії.
Матриця розподілена на дев ять квадратів,кожен з яких визначає ха-рактеристику становища підприємства.Висновок о том,в який квадрат попадає(або попаде)господарюючий об єкт,здійснюється в результаті розрахунку результатів господарської і фінансової діяльності :
-А -позиція,яка відповідає фактичному стану підприємства в момент часу t-1: (Y1(t-1), Y2(t-1));
-Б -позиція ,яка відповідає фактичному стану підприємства в момент часу t : (Y1(t), Y2(t));
-В -позиція,яка відповідає оптимальному стану підприємства в момент часу (t-1) : (Y1(t), Y2(t));
-Г -позиція,яка відображує потенціальну границю розвитку підприєм-ства в момент часу t+1 : (Y1(t+1), Y2(t+1));
Сплошна стрілка показує фактичне переміщення підприємства по ква-дратам матриці,а пунктирна -оптимальні межі розвитку.Виробітка ре-комендацій відносно вибору оптимальних фінанових стратегій здійс-нюється за допомогою Табл.№1.
В столбці Характеристика стану табл.№1 приведені співвідношення, які показують динаміку зміни стану суб єкту господарської діяльності за період (t-1);(відношення а(t) к а(t-1);досягнення оптимальних меж розвитку в момент часу t (відношення а(t) к аопт(t-1);динаміку зміни по-тенціальних меж розвитку зіставлено с попереднім періодом(відноше-ння а(t+1) к аопт(t).В столбці № квадрату матриці табл.№1перераховані квадрати матриці фінансової стратегії[5].
На перетені стовбців та строк табл.№1вказані номера фінансових стратегій,які відповідають характеристикам діяльності підприємства.
3.3.Оцінка діяльностіпідприємства
Оцінити успіх діяльності підприємства на основі аналізу характеристики його стану і квадрату матриці фінансової стратегії по таблиці №2,3.Відмічу,що в табл №2,3 +1 відповідає добрій оцінці, 0 -задовільній,
-1 -незадовільній.
Оцінка характеристики становища підприємства виконується виходячи з аналізу відношень :
(додатним рахуємо );
(додатним рахуємо );
(додатним рахуємо );
Існування в характеристиці стану підприємства трьох додатних співві-дношень можна оцінювати як добре ,двох - задовільно ,одного або жодного - незадовільно .
Щоб визначити номер фінансової стратегії необхідно зкористуватися табл.№4.
Для завершального аналізу фінансової стратегії діяльності підприємс-тва використовують дані з табл.№5.
Вибір оптимальних фінансових стратегій діяльності підприємства пе-редбачає комплексне дослідження сукупності економічний показників,яке обхватує усі аспекти фінансово-господарського стану.Ретроспективний аналіз за декілька послідовних звітних періодів дає можливість для виявлення тенденцій розвиткку підприємства,а це дає можливість формуванню перспективних фінансових стартегій його діяльності[5].
Висновки.
Розробка

 
 

Цікаве

Загрузка...