WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова стратегія діяльності підприємства - Курсова робота

Фінансова стратегія діяльності підприємства - Курсова робота

неможливо.
Наступний принцин -комплексність розробки стратегії.Він визначає,що кожний альтернативний варіант передбачає аналіз усіх без винятку питань його фінансової,ресурсної й організаційної забезпеченностівизначення та погодження часових та кількісних параметрів.Виділення ресурсів для досягнення тільки конкретної цілі гарантує стабільність реалізації стратегії,хоча обмежує можливість маневрування.
Вищезгадані принципи створюють основу специфічної для плануваннясистеми портфельного планування ,яка використовується практично,коли з великої кількості альтернативних стратегій вибрана базова,а решта залишається в портфелі.
Розробка стратегії здійснюється по етапах,які включають усі необхідні елементи циклу прийняття управлінського рішення.Специфіка принципів стратегічного планування висуває на особливо важливе місце етап аналізу.Він включає :сукупність маркетингових досліджень -виявлення тенденцій розвитку ринків та їх сегментів,тестування,аналіз пробних продаж,визначення напрямків соціально-політичного та макроеко- номічного розвитку[1].
1.2.Фінансова стратегія,її цілі,завдання.
В умовах ринкових відносин,самостійності,відповідальності підприємств за результатами своєї діяльності виникає об єктивна необхідність визначення тенденцій фінансового стану,орієнтації і фінансових можливостей та перспективної оцінки фінансового стану інших госпо-дарюючих суб єктів.Підприємства зацікавлені в виробітки фінансової стратегії.Фінансова стратегія -це генеральний план дій по забезпече- нню підприємства грошовими засобами.Вона обхватує питання теорії та практики формування фінансів,їх планування,вирішує задачі,які забезпечують фінансову стабільність підприємства в ринкових умовах господаювання.Теорія фінансової стратегії досліджує об єктивні закономірності ринкових умов господарювання,розробляє способи і форми виживання в нових умовах,підготовки та ведення фінансових операцій.
Фінансова стратегія підприємства включає в себе:
?аналіз фінансового стану;
?оптимізацію основних та оборотних засобів;
?розподіл прибутку.
Більш детальна інформація щодо складу фінансової стратегії наведена в додатку.
Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю забезпечує :
?формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
?виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
?відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;
?визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішаль- ної переваги над конкурентами;
?створення та підготовка стратегічних резервів;
?ранжування та поетапне досягнення цілей;
Таким чином успіх фінансової стратегії підприємства гарантується при взаєморівновазі теорії і практики фінансової стратегії,при співпаданні стратегічних цілей з реальним економічним та фінансовим можливос- тям через жорстку централізовану фінансову стратегію.
Завданнями фінансової стратегії є:
?визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та ви-
користання фінансових можливостей;
?визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб єктами
господарювання,бюджетом,банками,тощо.
?фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності;
?вивчення економічних та фінансових можливостей ймовірних конку- рентів,розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
?розробка способів виходу з кризового стану та методів управління за
умов кризового стану підприємств[2,3].
Розділ2.Методи та механізми фінансової стратегії.
2.1.Методи.
Процеси трансформації економічної системи зумовлюють складність її поведінки(динаміка попиту і пропозиції,з явлення нових технічних новшеств),а з цього -невизначенність значень характеристик майбут- нього стану ринкового середовища для окремого підприємства.В цих умовах підприємства всіх форм власності можуть забезпечити перс-пективу свого існування тільки на основі стратегічного планування,од-ним з важливих компонентів якого являються процеси формування і реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства.
Оскільки фінансова стратегія підприємства затрагує всі аспекти йогофінансової діяльності,можна стверджувати,що елементи механізму
фінансового менеджмента повинні нести в собі механізми і інструменти формування і реалізаціії фінансової стратегії[4].
В основу структури системи стратегічного управління фінансами підп-риємства може бути положен класифікатор основних елементів меха-нізму фінансового менеджменту формування і реалізації фінансової стратегії підприємства буде включати слідучі складникові :
?механізми внутришнього регулювання окремих аспектів формування
і реалізації фінансової стратегії підприємства;
?риночний механізм регулювання діяльності по розробці і реалізації фінансової стратегії;
?механізми державного правового і нормативного регулювання фіна- нсової діяльності підприємства;
?інформаційне забезпечення процесів стратегічного планування і уп-равління фінансовою діяльностю;
?методи фінансового управління підприємства,використовуємі в про-цесах розробки і реалізаціії фінансової стратегії;
?сукупність фінансових важилів,які забезпечують реалізуємість фінан-сової стратегії.
Формування і реалізація фінансової стратегії як основи фінансового плану підприємства базується на використанні внутришніх інструмен-тів.К ним можна віднести :
?традиційні інструменти фінансового управління -фінансовий аналіз,бюджетування,антикризисне управління;
?механізми фінансової реструктуризації -ліквідація нерентабельних,неплатоспроможних структур підприємства,контроль за витратами грошових коштів,управління видатками виробництва,інтеграція капіталу з іншими підприємствами;
?інструменти ринку фінансових послуг -факторинг,страхування,лізинг
Під зовнішними механізмами та інструментами можна враховувати регулятори взаємовідносин,які представляють собою зміни і доповне-ння к правилам взаємодії,формуючих на макроекономічному рівні.Ці коректировки к правилам взаємодії становляться інструментами фіна- нсового управління в тому випадку,коли підприємство ініціює їх і явля- ється ексклюзивним користувачем з являючих при цьому пільг і виді- лених ресурсів.
К інструментам,які підтримують процедури формування і реалізації фінансової стратегії розвитку являються :
?методики по виконанню окремих кроків загального процесу форму-вання і реалізації фінансової стратегії розвитку;
?моделі фінансового механізмупідприємства,іноваційних процесів,впливаючих на формування і реалізацію фінансової стратегії.
Серед внутрикорпоративних фінансових інаструментів реалізації стратегії розвитку забезпечують методи фінансового планування і уп-равління підприємства( гнучкого бюджету ,проценту від продаж,ана-лізу беззбитковості,управління видатками),а також ситуаційні плани.
Метод гнучкого бюджету предусматрює визначення капітальних зат-рат по проектам програми розвитку не у вигляді фіксованих сум,а у вигляді нормативів расходів,використовуємих як базу визначенні по-казники діяльності підприємства,наприклад обсяг робіт по

 
 

Цікаве

Загрузка...