WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

банкрутом.
Проблеми застосування в Укр. ті ж що й моделі Альтмана.
Тема 3. Оголошення П. банкрутом.
1. Доарбітражне врегулювання спорів.
2. Пров. справи про банкр.
3. Спрощ. процед. банкр.
4. Розпорядн. майна
5. Ліквід. комісія
6. Оцінка майна П. банкр.
7. Черг. задов. претенз.кред.
8. Лікв. баланс, поряд. склад. та затв.
9. Фіктивне банкр.
Інструкція "Про порядок заповнення форм річн. бух. звіту П." 18.08,95 із змінами 17,11,97. Гал. контр. №3 98р.
1. Перед зверн. до арбітр. треба викон. компл. процедур, щодо стягн. дебіт. заборг., в тому числі шляхом звернення до арбітражу з позивом про вирішення госп. спору.
Доарбітражне врегуль. полягає в предявл. письм. претенз. про відшк. заборгов. В ній вказується :
1) реквізити кредит. да дебіт., дата та номер;
2) обставини на осн. яких предявл. претенз.
3) докази, які підтв. ці претенз.
4) вимоги заявника
5) сума претензій та її розрахунок
6) список док. які додаються.
Претенз. підпис. керівником або його заступн. і надсил. боржнику цінним листом або його заступн. і надсилається боржнику цінним листом або вручається під розписку. Строк розгл. претенз. 1 міс. з дня одерж.
Якщо борг не поверн. - зверт. з позивом до арбітр. про поверн.
1. Найменув. арбітр. в який направл. позив
2. Зміст позовних вимог
3. Наймен. сторін та їх адресу
4. Формув. обставин з яких випл. позовна заява
5. Докази позову
6. Обгрунт. розр. сум навколо яких виник спір
7. Дані, які підтв. дотрим. порядку доарб. врегул.
8. Список док., які додаються до заяви.
Якщо претенз. визнана, але з якихось причин кошти не поступили кредит., то він через 20 днів після одерж. письм. відпов. має право зверн. в банк з розпор.про безспірне спис. визнан. боржником суми, до розпор. додається відп. боржн. та копія претенз.
У випадку відс. грош. коштів у боржн. кредит., після 1 міс. з дня отрим. відпов. на претенз., має право зверн. до арбітражу про поруш. справи про банкр.
1. Під банкр. розуміється недост. активів у лікв. формі та неспром.підпр. задовольн. у встан. для цього строк, предявлені до неї з боку кред. вимоги і викон. зобов. перед бюдж.
Підстав. для поруш. справи про банкр. є письмова заява кред., ДПА або КРУ. Для поруш. справи про банкр. кредит. до заяви про банкр. слід представ. викон. документ або відпов. боржн. про визнання претенз. кредитора. Подається заява через 1 міс. з дати викон. док. або відпов. на претенз. Крім того до заяви слід додати акт про поверн. викон. док. чи платіжн. вимоги про безспірне списання боргу з підтв. банку, дати предявл. їх до виконання. З цієї дати починається неплатоспроможність боржн.
На практ. арбітр. суди вимаг. аби кредит. додав до заяви довідку банку, який обслуг. боржника про причину невик. протягом міс. плат. вимоги кредитора щодо безакцептн. списання боргу на підставі визнан. претенз.
По віднош. до боржн. арбітр. може застос. такі типи процедур:
1) реорганізаційні (санаційні)
2) ліквідац.
3) мирна угода
1. Зовн. управл. майном, санація та реорган., реструктуризац.
2. Примус. ліквід. П. за рішен. арбітражу та добров. під контролем кредит.
3. Мирна угода уклад. між боржником та кредит.
Арбітраж визн. боржника банкр. при відсутності пропоз. про санацію або незгоди кред. з її умовами. Постановою про визнання боржн. банкрутом арбітраж признач. ліквідатора. З моменту визнання боржн. банкр.:
1) припин. підпр. діяльність боржн.
2) до лікв. коміс.перех. право розпор. банкрута і всі його майн. права та обов.
3) вважаються такими, що минули стоки усіх борг. зобов. банкр.
4) припин. нарах. пені та % з усіх зобов'язань.
Арбітр. за подан. боржникам, розпор. майна або кредит. може визн. недійсн. будь-яку угоду щодо продажу майна боржника, здійсн. протягом 3 міс. до початку провадж. справи про банкрутство якщо її здійснено в інтересах зацікавл. особи з боку боржн. Може бути анульована будь-яка угода боржн. щодо продажу майна чи прийняття на себе зобов. протягом 1 року до початку проводж. справи про банкр., якщо продаж майна здійсн. з метою прихов. цього майна або несплати боргів, якщо боржник в рез. угоди отримав набагато менше реальн. ціни майна, а також у випадку, якщо боржник на момент угоди вже був неплатоспр. в рез. викон. цієї угоди.
Закон "Про банкрутство" повинен
1) служити в якості механ. попередж. неефект. використ. активів П.
2) бути інструм. реабілітації П. які опинилися на межі банкрутства але мають значні резерви
3) сприяти найбільш повному задовол. претензій кредитор.
3. Арбітраж може прийняти ріш. про провед. спрощ. процедури банкрутства якщо на це є згода кредит.
Вона передб. примусове створ. на базі майна банкрута ВАТ з подальшим продажем акцій на відкритих торгах. Кошти, отримані від продажу акцій, спрям. на задов. вимог кредиторів згідно з встановл. чергов. При відсутності покупців на акції за згодою кредитора його вимоги можуть бути задов. шляхом перед. йому відпов. кількості акцій.
Якщо ріш. прийнято відносно держ. П., ліквід. коміс. передає акції створ. АТ органу приват. для їх реаліз. в становл. порядку. Залишок коштів від реаліз. акцій після задов. вимог кред. спрям. до держ. фонду приватиз.
4. В процесі врегулюв. справ про банкр. арбю суд для здійснення нагляду за майном боржн. признач. розпор. майна.
Роз. майна має право робити обовязк. для підпр. боржника вказівки або накласти забор. на дії підпр. у разі здійсн. цим підпр. відчудження майна.
Головна мета розпрод. майна полягає в забезп. майнових вимог кредит.
Для викон. покладених на нього функц. розп. майна може залучати : оцінювачів майна, консультантів, торговців ЦП та майном.
Розпродаж майна м.б.:
- банк, якщо підпр. приватне;
- фонд держмайна, якщо боржник держ. підпр.;
- агенство з питань запобігання банкр.;
- інша особа за пропозицією боржника чи кредит.
При поклад. арбітр. судом повнов. розпорядника майна на агентство з питань банкрутствавоно може доручити викон. ці функц. юр. або фіз. особі, яка вцьому випадку діє від його імені.
В процесі діяльності розпор. майна може звертатися до суду з клопотанням про зняття або признач. таких додатк. заходів:
- накладання арешту на майно і кошти що належать боржникові;
- зупинення стягнення зверненого на майнові активи боржника на підставі викон. або інш. докум. за яким списання здійсн. у безспірному порядку.
- заборону власнику майна боржника вчиняти певні дії щодо його реорганізації чи ліквідації.
4. Постан. про визн. боржника банкр. арб. суд признач. лікв. комісію:
Членами її м.б.:
- розпор. майна боржн.;
- предс. зборів кредиторів;
- предст. банків та фін. орган.;
- представн. фонду держмайна, якщо боржник держ. підпр.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...