WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

ефективності санаційних заходів + ПРОГНОЗ на результати виконання проекту.
ВАЖЛИВИЙ компонент санаційного процесу - координація і контроль за якісмтюсанаційних заходів . Керівні органи з боку ініціатора санації повинні своєчасно знаходити та використовувати нові резерви+приймати об'єктивне рішення для подолання слабких місць підприємства / перешкод у проводженні санації. Дієву допомогу тут може дати ОПЕРАТИВНИЙ санаційний контроль , який синтезує в собі інформаційну , планову, консалтингову, координаційну, контрольні ф-ї.
Органи контролінгу для виконання своїх ф-й використовують такі інструменти та методи:
1) Бенчмаркінг ( аналіз підприємства у порівнянні з конкурентами);
2) Сис-му раннього попередження та реагування;
3) Вартісний аналіз;
4) Портфельний аналіз;
5) Аналіз точки беззбитковості;
6) Імітаційне моделювання;
7) Калькулювання;
8) Систему планово-контрольних розрахунків;
9) Бюджетування, і т.д.
Завданням санаційного контролю є ідентифікація оперативних результатів та підготовка проектів рішень щодо використання виявлених резервів та подолання додаткових перешкод.
Розробка проекту санації як правило проводиться фін та контролінговими службами підприємства , яке в кризі, представниками потенційного санатора, спеціалістами з Агенства, розпорядниками майна або незалежними аудит та консалт фірмами.
Стандартний проект містить :
ВСТУП: Фактичний фін стан підприємства ( Об'єм вир, реалізації прибутку , рівень заборгованості , осн пок-ки фін стану і т.д.); Аналіз причин кризи;Хар-ка ринків збуту прод.; кадровий потенціал і т.д. Формулюється стратегія санаційної політики, короткий прогноз результатів санації.
РОЗДІЛ 1. - план санації
План маркетингу та оцінка ринків збуту прод;
ринкові факт, які вливають на збут прод.
еластичн. попиту , платоспр. попит;
галузеві ризики, ситуація на суміжн. ринках
перспект. збільшення обсягів реаліз.
перелік конкур., їх переваги та недоліки;
схеми реалізац., методи стимулювання реалізації;
оптимальне співвідношення ціни та собіварт.
антимонопольне законод.
" план виробництва та капіталовкладень
- показники про викор. осн. фондів
- витрати, повяз. з відновл. основн. фондів (модернізац., реконструкц)
- можливості оренди чи лізингу, в т.ч. можлив. зворотного лізингу
- вузькі місця у вир. процесі
- постачальн. сировини, стан відносин з ними
- технологія, ноу-хау, обладн., яке необхідно придбати, а також цого постачальники та вартість
" організаційний план
- орган. ст-ра
- можливість реструктиризації та реорган.
- персонал, пропозиції щодо зменш. персоналу та підвищ. його якості.
" фінансовий план
- прогноз обсягів випуску та реалізац. прод.
- баланс грош. надходжень та витрат
- зведений баланс А та П
- визначення точки беззбитковості
- потреби у інвестиціях
- форми та джерела мобілізації фін. ресурсів
- графіки їх освоєння, окупності та повернення
II розділ - реалізація та оцінка реалізації
- прогноз результатів виконання проекту
- оцінка ефективності санацій
- ймовірні ризики в процесі виконання
- суми можливих збитків
- можливі позитиви і дод. прибутки
Вкладення в провед. санації розгляд. як інвест. санатора в підпр., що знахад. в фін. кризі з метою одерж. прибутку ( в абсол. формі - безпосередньо приб.; в відносній - п-во є споживачем прод.)
Мета санації вважається досягнутою, якщо за рах. зовн. та внутр. фін. джерел чи за допом. реорган. проведення організ. та виробн.-технічних удоскон. вдалося вивести п-во з кризи, нормалізувати його виробн. діяльність та уникнути банкрутства та ліквідації досягти його прибутковості та конкурентноспроможності у довгостроковому періоді.
Тема 2. Порядок визначення санаційної спроможності підприємства
1. Фін. криза на підпр., її синптоми та наслідки.
2. Система раннього попередження та реагування.
3. Санаційний аудит.
4. Методи прогнозування банкрутства:
а) модель Альтмана;
б) модель Спрінгейта;
в) інші методи.
"Полож. про орган-ю бух. обліку і звітність в Укр." Постан. КМУ 03,04,93 №250 (Гал. контр. №23-24 97р.)
1. Під фін. кризою на підпр. розуміють фазу розбалансов. діяльн. та обмеж. можлив. впливу на фінансові відносини.
На практиці під фін. кризою розуміють загрозу неплатоспр., діяльн. підпр. в неприбутковій зоні, відсутність у фірми потенціалу успішного функціонування. З метою вибору найефект. форм санації перш за все потрібно ідентифік. причини кризи на підпр.
Причини фін. кризи на підпр.
" недостатність обор. коштів;
" застаріле обладнання;
" прострочена велика кред. та дебіт. заборгованість;
" неконкурентоспроможність продукції;
" низький рівень класифік. персоналу;
" криза галузі;
" форсмажорні обставини;
" податковий тиск;
" держ. втруч. в екон.;
" зриви поставки сиров.;
" нестабільн. фін. ринку;
" несприятлива конюктура ринку;
" відсутність стратегії;
" низький рівень менеджм.;
" посил. конкуренції в галузі або монополізм;
" зайві робочі місця.
Причини поділяються на внутрішні (екзогенні) та зовнішні (ендогенні).
Типовими наслідками впливу вищеназваних факторів є:
- втрата клієнтів та покупців готової продукції;
- зменш. кількості замовлення та контр. на продаж;
- втрата робочого часу;
- підвищення собів. продукц.;
- збільш. розміру неліквідних товарів;
- підвищення тиску на ціни;
- виникн. виробничих конфл.
2. Система раннього попередження та реагування
З метою чіткої ідентифікац. фін. кризи та виявл. причин що і призвели на підпр. доцільно запровадити сист. раннього попередж. та реагування.
Сис. раннього попередж. та реагування це особлива інформ. система за допомогою якої керівництво підпр. отримуєінфор. про потенц. загрозу діяльн., яка може насуватися із зовн. та внутр. середовища.
Процес створення СРПіР включ. в себе такі етапи:
I етап - визначення сфер спостереження;
II етап - визначення індикаторів раннього попередження (обєм реалізації, рівень пер. платежів, кредит. та дебіторська заборгованість);
III етап - визначення цільових показників;
IV етап - формування центрів обробки інформації;
V етап - формування інформац. каналів;
СРПіР може бути організована як на самому підпр., так і його межами. Напр., на базі консалтинг. або аудит. фірми, яка обслугов. дане підпр.
3. Санаційний аудит.
Обєктом санаційного аудиту є підпр., яке знаход. в кризі.
Основна мета його полягає в оцінці санаційної спроможності п-ва, у визнач. глибини фін. кризи та у виявленні можливості її подолання.
I етап
Джерела інформації для проведення санаційного аудиту
Оперативне положення

 
 

Цікаве

Загрузка...