WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування собівартості готової продукції - Дипломна робота

Формування собівартості готової продукції - Дипломна робота

технологічних норм, псування матеріальних цінностей.
До витрат від надзвичайних подій(втрати від стихійного лиха, від техногенних катастроф та аврій інші) відносяться як втрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією цих наслідків.
3. Групування операційних витрат за економічними елементами.
Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат. Групування витрат за економічними елементами здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по підприємству, визначення загального обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів.
Витрати звичайної діяльності підприємства складаються з витрат операційної діяльності, фінансових витрат(витрат на проценти).
Витрати операційної діяльності підприємства складаються з виробничої собівартості виробництва готової продукції, витрат на збут та інших операційних витрат.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
ў Матеріальні затрати;
ў Витрати на оплату праці;
ў Відрахування на соціальні заходи;
ў Амортизація;
ў Інші операціяні витрати.
До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві:
ў Сировини і основних матеріалів;
ў Купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
ў Палива й енергії;
ў Будівельних матеріалів;
ў Запасних частин;
ў Тари і тарних матеріалів;
ў Допоміжних та інших матеріалів.
До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи " включаються:
ў Відрахування на пенсійне забезпечення;
ў Відрахування на соціальне страхування;
ў Страхові внески на випадок безробіття;
ў Відрахування на персональне страхування персоналу підприємства;
ў Відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються всі інші витрати.
4. Групування витрат за статтями калькуляції.
До виробничої собівартості продукції включаються:
ў Прямі матеріальні витрати;
ў Прямі витрати на оплату праці;
ў Інші прямі витрати;
ў Загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції установлюються підприємством.
До складу прямих матеріальних витрат включають вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, які можуть безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних та майнових паїв, амортизація, витрати від браку…
До складу загальновиробничих витрат включаються:
ў Витрати на управління виробництвом;
ў Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;
ў Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
ў Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;
ў Витрати на обслуговування виробничого процесу;
ў Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;
ў Інші витрати.
5.Склад виробничих витрат.
При будь-якому методі калькулювання виробничої собівартості продукції склад витрат повинен відповідати нормам пунктів 12-16 П(С)БО №16.
Подамо склад виробничих витрат у вигляді схеми 1.
6. Незавершене виробництво.
Майже на всіх підприємствах є незавершене виробництво. Щоб визначити фактичну кількість незавершеної обробкою продукції, яка не пройшла випробування, приймання, комплектацію згідно з умовами договору із замовником, багато підприємств проводять інветаризацію.
При безперервному процесі виробництва в закритій апаратурі незавершене виробництво визначається за технологічними нормами і може вважатися постійним, а інвентаризація проводиться у період зупинки устаткування на ремонт.
На підприємствах, які мають цехову структуру, незавершене виробництво можна визначити на основі нормативних калькуляції або технологічних карт, при цьому затрати кожного цеху облічуються в загальних затратах на виготовлення продукції за встановленим П(С)БО №16 складом витрат.
Залишки незавершеного виробництва оцінюються в кожному цеху за плановою цеховою собівартістю, або за фактичними затратами. При цьому за фактичні затрати можуть бути прийняті теоритичні залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, розраховані на основі технологічних характеристик.
При оцінці незавершеного виробництва підприємства можуть ураховувати тільки витрати на використані сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати, тобто не враховувати витрати на оплату праці, загальновиробничі та інші прямі витрати.
7. Нормативний метод обліку затрат на виробництво продукції.
На промислових підприємствах залежно від виду продукції, складності її виготовлення, типу і характеру організації виробництва застосовуються такі основні методи калькулювання собівартості продукції: показний, попередній і нормативний.
Однак слід пам'ятати, що при використанні будь-якого методу калькулювання наднормативні виробничі витрати (тобто відхилення від норм) не включаються до виробничої собівартості.
Нормативний метод калькулювання для підприємств обробних галузей промисловості є основним.
Нормативи витрат на одиницю продукції підприємство встановлює самостійно, з урахуванням нормативних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін(п.21 П(С)БО №9).
Розробляються норми на кожний вид деталі, вузла, виробу з урахуванням досягнутого на підприємствірівня технології, організації виробництва і праці.
Нормативи систематизуються у специфіках норм затрат матеріалів та норм часу і розцінок.
Підприємство може аналізувати причини відхилень і змін норм. До таких можуть відноситися:
ў Зміни обсягу виробництва;
ў Зміна організації виробництва й умов праці;
ў Зміна природних умов та інші чинники.
Навести повний перелік причин нереально, оскільки вони залежать від специфіки та умов виробництва.
Особливу увагу слід звернути на положення пункту 11 П(С)БО №16, згідно з яким до собівартості реалізованої продукції входять:
ў Виробнича собівартість продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду (відображається за дебетом субрахунка 901"Собівартість реалізованої готової продукції" і кредиту рахунка 26 "Готова

 
 

Цікаве

Загрузка...