WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

цього Положення (стандарту). Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:
o змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;
o наведені у не грошових статтях;
o наведені у статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.
13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображають прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у Звіті про фінансові результати.
14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображають амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.
15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображають зміну (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень подальших витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображають збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць унаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.
17. У статті "Збиток (прибуток) від не операційної діяльності" у графі "Надходження" відображають збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довготермінових активів, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності.
18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нараховані протягом звітного періоду.
19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображають різницю між сумами грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 13-18 цього Положення (стандарту).
20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей у балансі оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" й інших статей не операційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду.
21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.
22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками", зобов'язань по відсотках та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).
23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.
24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображають різницю між сумами надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).
25. У статті "Сплачені відсотки" відображають суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за коригування кредитами і позиками.
26. У статті "Сплачені податки з прибутку" показують використання грошових коштів для сплати податків з прибутку за умовами, що їх конкретно не ототожнюють з фінансовою або інвестиційною діяльністю.
27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п. 25 - 26 цього Положення (стандарту).
28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.
29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".
31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, які визнають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримують для дилерських або торговельних цілей).
32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображають надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довготермінових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).
33. У статті "Реалізація майнових комплексів" показують надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (завирахуванням грошових коштів, реалізованих у складі майнового комплексу).
34. У статті "Отримані відсотки" відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою).
35. У статті "Отримані дивіденди" відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримають для дилерських або торговельних цілей).
36. У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) і позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладають для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність), та інші надходження, не передбачені у вищезазначених статтях.
37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображають виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, які визначають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримують для дилерських або торговельних цілей).
38. У статті "Придбання необоротних активів" показують виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та

 
 

Цікаве

Загрузка...