WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

і формуванням статутного капіталу.
59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображають заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
60. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображають суми зобов'язань, що не можуть бути внесені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".
61. До складу доходів майбутніх періодів включають доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що належать до наступних звітних періодів.
Оцінювання та розкриття статей балансу
62. Оцінювання та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організації та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначає окреме Положення (стандарт).
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Метод участі в капіталі-метод, обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
Надзвичайна подія - подія або операція, яка чітко відрізняється під звичайної діяльності підприємства, і яку не очікують, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства. Вони також забезпечують основну частку його доходу.
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
5. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
6. Формат Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту).
Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма звіту про фінансові результати.
Визнання доходів і витрат
7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображають у момент надходження активу або погашення зобов'язань, що призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).
8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображають у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображають у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
10. Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого їх визнають активами підприємства.
11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Визначення прибутку (збитку) за звітний період
12. Доходи і витрати, що відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про (фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).
13. У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображають загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
14. У статті "Податок на додану вартість" відображають суму податку на додану вартість, включену до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
15. У статті "Акцизний збір" підприємства-платники акцизного збору відображають суму, враховану в складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
16. Підприємства, що сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.
17. У статті "Інші вирахування з доходу" відображають надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
18. Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) визначають шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижоктощо.
19. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
20. Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
21. У статті "Інші операційні доходи" відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...