WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

роботи, не прийняті замовником, показують у складі незавершеного виробництва.
25. У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.
26. У статті "Векселі одержані" показують заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, забезпечену векселями.
27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображають заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У підсумок балансу включають чисту реалізаційну вартість, яку визначають шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.
28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показують дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показують суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.
31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показують заборгованість пов'язаних сторін та дебіторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
32. У статті "Інша дебіторська заборгованість" показують заборгованість дебіторів, яка не може бути внесена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.
33. У статті "Поточні фінансові інвестиції"" відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводять кошти у національній та іноземній валютах. Кошти, що не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.
35. У статті "Інші оборотні активи" відображають суми оборотних активів, що не можуть бути внесені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".
36. У складі витрат майбутніх періодів відображають витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
37. У статті "Статутний капітал" наводять зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, що є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
38. У статті "Пайовий капітал" наводять суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачену установчими документами.
39. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства відображають суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
40. У статті "Інший додатковий капітал" відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
41. У статті "Резервний капітал" наводять суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
42. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображають або суму прибутку, реінвестовану в підприємство, або суму непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу.
43. У статті "Неоплачений капітал" відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Цю суму наводять у дужках і вираховують при визначенні підсумку власного капіталу.
44. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Суму вилученого капіталу наводять у дужках, і вона підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена лише шляхом попереднього (прогнозного) оцінювання, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отримані з бюджету та інших джерел.
46. У статті "Довгострокові кредити банків" показують суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточним зобов'язанням.
47. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводять суму довготермінової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.
48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показують суму податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах через тимчасову різницю між обліковою і податковою базами оцінювання.
49. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показують суму довготермінових зобов'язань, що не можуть бути внесені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".
50. У статті "Короткострокові кредити банків" відображають суму поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
51. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показують суму довготермінових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від дати балансу.
52. У статті "Векселі видані" показують суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги" показують суму заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
54. У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображають суму авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показують заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
56. Устатті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показують заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
57. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображають суму заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
58. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображають заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо)

 
 

Цікаве

Загрузка...