WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

планування дає також основу для ухвалення рішення. Знання того, чого організація хоче досягти, допомагає уточнити найбільше підхожі шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення. Приймаючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну інформацію про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної цілі усередині організації.
Метод планування - це сукупність прийомів і способів вивчення економічних процесів і розробки планових завдань стратегії підприємства. Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою різних методів, класифікація яких відображена в таблиці 6.
Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових умов господарювання та наявних ресурсів, застосовується при монопольному становищі підприємства або при слабо розвинутій .
Цільовий метод базується на визначенні потреб ринку в тих чи інших видах товарів, змін споживчого попиту насичення на товари і послуги, використовується в умовах конкурентної боротьби між підприємствами.
Метод екстраполяції на основі динаміки показників в минулому, розробляються припущення, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану будуть збережені в майбутньому. Цей метод використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.
Інтерполятивний метод передбачає зворотній рух - від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових показників з обчисленням проміжних їх величин. Використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.
Спробно-статистичний метод передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників. Так як інтерполятивний метод, спробно-статистичний метод використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.
Чинниковий метод - планові значення показників визначають на основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників. Застосовується при плануванні ефективності виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності праці, зниження витрат, підвищення рентабельності).
Нормативний метод - планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді (норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, норми амортизаційних відрахувань, норми забезпечення малоцінними і швидкозношуваними предметами, норми виробітку, норми обслуговування і т. д.). Використовується на нормованих ділянках підприємства.
Балансовий метод забезпечує узгодженість при плануванні потреб із необхідними ресурсами для їх задоволення. Метод використовується при розробці балансів для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові).
Матричний метод являє собою побудову моделей взаємозв'язків між виробничими підрозділами та показниками. Використовується при плануванні багатофакторних моделей.
Таблиця 6
Класифікація методів планування.
Класифікаційні ознаки Методи планування
Вихідна позиція для розробки плану " ресурсний (за можливостями)
" цільовий (за потребами)
Принципи визначення планових показників " екстраполяційний
" інтерполяційний
Спосіб розрахунку планових показників " спробно-статистичний (пересічних показників)
" чинниковий
" нормативний
Узгодженість ресурсів та потреб " балансовий
" матричний
Варіантність розроблювальних планів " одноваріантний (інтуїтивний)
" поліварійний
" економіко-математичної оптимізації
Спосіб виконання розрахункових операцій " ручний
" механізований
" автоматизований
Форма подання планових показників " табличний
" лінійно-графічний
" логіко-структурний (сітьовий)
Існують такі фактори, які впливають на вибір методу планування:
1) складності визначення показника, що планується і його взаємозв'язків з іншими показниками;
2) термін планування (довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий);
3) забезпеченість вихідною інформацією з зовнішнього середовища, так і використання внутрішніх факторів підприємства;
4) матеріали аналізу відповідних показників у передплановому періоді.
При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них:
1) повинні бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових відносин;
2) повинні найбільш повно враховувати профіль діяльності об'єкта планування та різноманітність в засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети - збільшення прибутку;
3) відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану.
Процедура розробки плану містить у собі наступні операції, які вказані на рис.8.
?
Рис.8. Процедура розробки плану.
2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ "Дятьківці"
за 1999 рік
2.1. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції
Основним видом діяльності торговельно-виробничого товариства "Дятьківці" є виробництво та продаж продукції продовольчої групи.
В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує товариство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.
Оцінка виробництва, просування та збуту продукції по ВАТ "Дятьківці" за 1999 рік, що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан товариства, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.
Виробництво є основним видом діяльності товариства, тому потребує глибокого аналізу. В таблиці 7 проведено аналіз виробництва основних видів продукції по ВАТ "Дятьківці" за 1999 рік. Як бачимо, показники виробництва продукції впали, в порівнянні з 1998 роком. У діючих цінах спостерігається зростання, однак з урахуванням індексу цін, розрахунок показників в співставлених (порівняльних) цінах дає реальну картину діяльності товариства. Обсяг виробництва промислової продукції (товарів народного споживання) зменшився на 18,9%. Виробництво основних видів продукції в натуральному вимірі (тонах) зросло на 1,9%.
Таблиця 7
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ "Дятьківці"
ЗА 1998-1999 р. р.
№ п/п Основні показники Одиниця виміру 1998 р.
1999 р.
Темп росту 1999 р. до 1998 р. Відхилення
( +,-)
1. Обсяг промислової продукції в діючих цінах тис. грн. 127,0 119,2 93,8 - 7,8
2. Обсягпромислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.) тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...