WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

повинна бути досягнута в майбутньому, через 5-10 років
мета, досягнення якої необхідне уже сьогодні
3. В залежності від відношення до головної мети підприємства - кінцеві
- проміжні Головні цілі підприємства завдання, які ставить перед собою підприємство для досягнення головної мети
4. В залежності від оцінки - кількісні
- якісні Кількісні цілі виражаються певними абсолютними і відносними показниками (об'єм продажу, сума отриманого прибутку, ріст прибутку на інвестований капітал і т.д.)
Якісні цілі виражаються слідуючими показниками: культура обслуговування, соціальний мікро-клімат, культура виробництва
5. В залежності від ступеня впливу зовнішніх факторів на функціонування
підприємства - цілі, зумовлені змінами у зовнішньому середовищі
- цілі, не пов'язані із змінами у зовнішньому середовищі Інфляція, зміни податкової політики держави, зміни попиту споживачів
Вони, як правило, впливають з невикористаних резервів покра-щення діяльності підприємства і не потребують додаткового залучення ресурсів
6. В залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів - цілі підприєм-ства, як суб'єкта ринкових від-носин
- цілі суспільства, задоволення пот-реб населення Отримання прибутків
Відповідність обсягу і структури споживчому попиту
7. В залежності від предмету діяльності - цілі виробництва
- цілі комерційної діяльності
- цілі соціальної діяльності
- цілі іноваційної діяльності
- цілі інвесте-ційної діяльності Випуск продукції
Реалізація товарів
Створення сприятливих умов праці
Впровадження нових технологій
Вкладання коштів в реальні і фінансові інвестиції
8. В залежності від об'єкту виконання мети - на рівні групи підприємств
- на рівні підпри-ємства
- на рівні струк-турної одиниці об'єднання
підприємство
відділ магазину, філіал універмагу
В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни коньюнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рисунку 1 і в таблиці 4.
Рис.1. Види стратегії.
Таблиця 4
Характеристика видів базової та альтернативних стратегій.
Різновид базової стратегії Критерії визначення характеру стратегії Стратегічні альтернативи
1. Стратегія зростання (наступальна) 1. Об'єм продаж.
2. Дохід.
3. Частка ринку.
4. Швидкість зростання. " Інтесифікація ринку: просунення на нові ринки, розширення при-сутності, географічна експансія.
" Диверсифікація: вертикальна, горизон-тальна, побіжна.
" Міжфірмове співробіт-ництво та кооперація.
" Зовнішньоекономічна діяльність.
2. Стратегія стабілізації (наступально-оборонна) 1. Дохід на об'єм продаж.
2. Дохід на активи.
3. Дохід на акції.
4. Швидкість пожвавлення.
" Економія: ревізія вит-рат,консолідація, пож-вавлення.
" Зрушення: зменьшення витрат, поновлення до-ходу, активізація фінан-совії діяльності.
" Забезпечення сталості:
Селективність балансу- вання на ринках, фі-нансова економія.
3. Стратегія виживання (оборонна) Критичний аналіз:
" продуктів та ринків;
" фінансового стану;
" управління " Перебудова маркетингової діяльності: вилучення товару,експансія на основі ринки тощо;
" Перебудова системи управління;
" Фінансова перебудова.
Розробка стратегії діяльності підприємства на споживчому ринку здійснюється в декілька етапів, (це наглядно показано на рис. 2.) суть і зміст яких в наступному.
На першому етапі повинен бути проведений аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства та його виробничо-технічні можливості.
Для цього необхідно:
1. Провести дослідження ринку діяльності підприємтсва та виявити тенденції його розвитку.
2. Оцінити виробничо-технічні можливості підприємства, і його конкурентоспроможність, проаналізувати можливості використання внутрішніх резервів і ресурсів підприємства для підвищення ефективності його функціонування.
3. Провести аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства, який передбачає дослідження:
" макроекономічних процесів (інвестеційного попиту і пропозиції, наявності кредитних ресурсів, політики позикових процесів, демографічних прогнозів, співвідношення між експортом та імпортом і т.д.)
" регулюючої діяльності держави (господарського і трудового законодавства, грошової і фінансової політики, змін в податковій та тарифній системі, антимонопольного регулювання);
" району діяльності підприємства (долі в товарообігу, рівня монополізації в місті (районі), кількості підприємств - конкурентів та їх позиції на ринку).
Підсумком першого етапу розробки стратегії підприємства є отримання інформації, яка дозволяє дати оцінку поточній обстановці, в якій функціонує підприємтсво, оцінити цого конкурентоспроможність і приділити найбільш ймовірні направлення його подальшого розвитку.
Другий етап розробки стратегії пов'язаний з опреділеням цілей та ключевих проблем розвитку підприємства.
На цьому етапі формуються узагальнені якісні цілі діяльності підприємства, які мають загальний характер і кількісно не виражені. Наприклад, досягнення достатнього збільшення прибутку для фіксування діяльності підприємства або введення в нові сфери ринку.
Поставленні цілі дезагрегируються, погоджуються, конкретизуються і кількісно оприділюються в вигляді системи важливих показників господарсько-фінансової діяльності, яких хоче досягти підприємство в певний період. Наприклад, темпи росту об'єму продаж, показники ефективності використання ресурсів, об'єм прибутку всього і на інвестеційний капітал, рівень виплачених дивідендів ті ін.
На третьому етапі обгрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвитук підприємства. З цією цілью провіряються відношення між поставленими цілями та наявними можливостями підприємтсва, його ресурсним потенціалом. На основі складання матриці "цілі-можливості" проводиться кількісна оцінка відношення потреби і можливості підприємства в досягнені цілей. В випадку не відповідності розробляються татктичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс.
Аналіз не відповідності здійснюється по всім показникам і направленням діяльності на основі даних першого етапу. Якщо наявні у підприємства ресурси не дозволяють забеспечувати досягнення поставлених цілей, то потрібно повернутись до другого етапу і відкоректувати поставлені цілі.
Результатом процесу пов'язування цілей ті ресурсів підприємства є альтернативні варіанти його розвитку, які розрізняються як по кількісним характеритстикам, так і по часу досягненя поставлених цілей.
Четвертий етап - оцінка та вибір стратегії розвитку. На цьомуетапі праці здійснюється перевірка степені реальності та виконання поставлених

 
 

Цікаве

Загрузка...