WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Реферат

Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Реферат

цією графою є алгебраїчною сумою даних за різними калькуляційними статтями.
4. Оцінка фінансового стану підприємства.
4.1 Порівняльний аналітичний баланс
Традиційно структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Методику його складання запропонував у 20-ті роки один з фундаторів балансознавства М. Блатов. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс. треба вихідний баланс доповнити показниками структури. абсолютної та структурної динаміки вкладень (активи) і джерел коштів (пасиви) підприємства за звітний період.
При складанні та аналізі порівняльного балансу використовуються прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).
Таблиця 4.1
Агрегований порівняльний аналітичний баланс ТОВ "Альфа" за 2001 рік
№ п/п Стаття балансу На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період
тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку абсолютні (+-), тис. грн.
(гр.3 - гр. 1) темп. %
(гр. 5 / гр. 1) х 100% структури, %
(за гр. 5) частка пунктів
(гр. 4 - гр. 2)
а б 1 2 3 4 5 6 7 8
Актив
1 Майно разом 8000 100 8730 100 +730 +9.1 100 0
1.1 Необоротні активи 4000 50 4390 50.3 +390 +9.7 +53.4 +0.3
1.2 Оборотні активи 4000 50 4340 49.7 +340 +8.5 +46.6 -0.3
1.2.1 Запаси 3100 38.8 2300 26.4 -800 -25.8 -109.6 -12.4
1.2.2 Дебіторська заборгованість 200 2.5 850 9.7 +650 +325 +89.0 +7.2
1.2.3 Поточні фінансові інвестиції 250 3.1 1050 12.0 +800 +320 +109.6 +8.9
1.2.4 Витрати майбутніх періодів 50 0.6 50 0.6 0 0 0 0
1.2.5 Кошти та їх еквіваленти 400 5.0 90 1.0 -310 -77.5 -42.4 -4.0
Пасив
2 Джерела майна разом 8000 100 8730 100 +730 +9.1 100 0
2.1 Власний капітал 46.90 58.6 5790 66.3 +1100 +23.4 +150.7 +7.7
2.1.1 Статутний капітал
3500
43.7
4000
45.8
+500
+14.3
+68.5
+2.1
2.1.2 Нерозподілений прибуток 1000 12.5 1600 18.3 +600 +60.0 +82.2 +5.8
2.1.3 Інші джерела 190 2.4 190 2.2 0 0 0 -0.2
2.2 Позиковий капітал 3310 41.4 2940 33.7 -370 -11.2 -50.7 -7.7
2.2.1 Довгострокові зобов'язання 1350 16.9 950 10.9 -400 -29.6 -54.8 -6.0
2.2.2 Короткострокові кредити та позики 700 8.8 900 10.3 +200 +28.6 +27.4 +1.5
2.2.3 Кредиторська заборгованість 1260 15.7 1090 12.5 -170 -13.5 -23.3 -3.2
Проаналізувавши баланс, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства.
Позитивне:
" необоротні активи на початок року були сформовані за власні кошти; вони збільшилися за звітний період за рахунок того самого джерела;
" оборотні активи збільшилися за рахунок власних коштів підприємства, а саме завдяки реінвестованому прибутку при одночасному зменшенні суми позикових джерел;
" істотно збільшилася частка власних коштів у формуванні запасів (з 21.9% на початок року до 59.6% на кінець року).
Негативне:
" дебіторська заборгованість збільшилась більш як у 4 рази, що, можливо, спричинилось зниженням платоспроможності споживачів продукції підприємства. Таке істотне відволікання обігових коштів було компенсоване одночасним збільшенням кредиторської заборгованості (це джерело найчастіше використовується для покриття дебіторської заборгованості);
" поточні фінансові інвестиції ще на початок року були сформовані за рахунок позикових коштів; за звітний період залучення цього джерела збільшилось більш як у 4 рази;
" кошти на початок року були нагромаджені завдяки кредиторській заборгованості. За рахунок часткового її погашення цей актив різко скоротився (у 4.4 раза). Унаслідок цього погіршились показники ліквідності підприємства.
Отже, завдяки використанню порівняльного аналітичного балансу можна всебічно проаналізувати склад і джерела утворення майна підприємства.
4.2 Аналіз зрушень у майновому стані підприємства
За критерієм одного з істотних кінцевих результатів діяльності підприємства "Виручка від реалізації продукції" доцільно проаналізуватимайновий стан підприємства за такими двома напрямками:
1. Аналіз співвідношення між темпами збільшення виручки від реалізації продукції ?V і валюти балансу ?В. Якщо ?V > ?В, то активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, якщо ?V ?В, то ефективність використання майна підприємства підвищується.
2. Аналіз частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції, тобто кількісне визначення того. наскільки це збільшення зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки - його кращим використанням (табл. 4.2)
Таблиця 4.2
Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації
№ п/п Показники Період
попередній звітний
1 Середньорічна валюта балансу, тис. грн. 7840 8365
2 Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 9167 10000
3 Ресурсовіддача (р.2 : р.1) 1.1693 1.1955
Внесок чинника:
" екстенсивного - (8365 - 7840) * 1.1693 = 613.8 тис. грн.;
" інтенсивного - (1.1955 - 1.1693) * 8365 = 219.2 тис. грн.
Виручка від реалізації збільшилась на 833 тис. грн.. Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 73.7%, інтенсивного - 26.3%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню активів (майна).
ВИСНОВОК
Дослідивши в даній роботі питання аналізу собівартості продукції на прикладі ТОВ "Альфа" можна зробити наступні висновки:
" Підсумком аналізу собівартості є виявлення резервів подальшого поліпшення показників. Резерви повинні бути узагальнені, взаємно ув'язані, визначена їхня загальна сума й основні напрямки реалізації.
" Задачами аналізу собівартості продукції є: оцінка обґрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і звертання на основі аналізу поводження витрат; установлення динаміки і ступеня виконання плану по собівартості; визначення факторів, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних витрат від планових; аналіз собівартості окремих видів продукції; виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції.
" Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції.
Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.
Використана література
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1994. 288 с.: ил.
2. Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. М.: Финансы и статистика, 1986. 143 с.
3. Кирьянова З.В., Трусов А.Д. Бухгалтерский учет М.: Финансы, 1974. 160 с.
4. Мацкевичюс И.С., Кальчинскас Г.Л. Управление затратами. М.: Финансы и статистика, 1989. 221 с.: ил.
5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.
6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. - 1000с.

 
 

Цікаве

Загрузка...