WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

колективом уповноваженим їм органом і не мо-же суперечити законодавству України.
Держава гарантує недоторканність прав і законних інтересів підприємства. Втручання в господарську й іншу діяльність підприємства з боку державних, суспільних і кооперативних органів, політичних партій і ру-хів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
Збитки (включаючи очікуваний і не отриманий доход), принесені підприємству в результаті виконання директив державних чи інших чи органів їхніх службових облич, що порушили права підприємства, а також унаслідок неналежного здійснення такими чи органами їх службовими обличчями передбачених законодав-ством зобов'язань стосовно підприємств, підлягають відшкодуванню за їхній рахунок. Суперечки про від-шкодування збитків зважуються чи судом арбітражем відповідно їхній компетенції.
Держава допомагає розвитку ринку, здійснюючи його регулювання за допомогою економічних законів і стимулів, реалізує антимонопольну програму, забезпечує соціальну захищеність усіх трудящих. Держава забезпечує пільгові умови підприємством, що впроваджують прогресивні технології, створюють нові робочі місця, використовують працю громадян, що вимагають соціального захисту. Держава повинна стимулювати розвиток малих підприємств в Україні: давати пільги при оподатковуванні, одержанні державних кредитів, створює фонди допомоги розвитку малих підприємств.
Під комерційною таємницею підприємства розуміються відомості, зв'язані з виробництвом, технологіч-ною інформацією, керуванням, фінансами й іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, але розголошення (передача, витік) які може принести шкоду його інтересам.
Підприємство зобов'язане:
- охороняти навколишнє середовище від забруднення й інших шкідливих дій;
- відшкодовувати відповідному Раді народних депутатів збитки, нанесені нераціональним використан-ням землі й інших природних ресурсів і забрудненням навколишнього Середовища;
- забезпечувати безпека виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги по захисту здоров'я його пра-цівників, населення й споживачів продукції.
- Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють державна податкова інспекція, державні органи, на які покладене спостереження за безпекою виробництва й праці, протипожежною й еко-логічною безпекою.
- Ліквідація й реорганізація (з'єднання, розділ, вихід, перетворення) підприємства проводяться за рі-шенням власника і при участі трудового чи колективу за рішенням суду, арбітражу. Підприємство ліквіду-ється також у випадках:
- визнання його банкрутом;
- якщо прийняте рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечений виконання цих чи умов не змінений вид діяльності;
- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними документи й рішення про створення підприємства.
§ 2. Закон України про підприємництво
Дійсний Закон визначає загальні правові, економічні і соціальні початки здійснення підприємницької ді-яльності (підприємництва) громадянами і юридичними особами на території України, установлює гарантії во-лі підприємництва і його державної підтримки.
Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку.
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:
- громадяни України, інших держав, не обмежені законом у чи правоздатності дієздатності;
- юридичні особи усіх форм власності, установлених Законом України "ПРО власність".
У відношенні юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основний, дійсний Закон застосовується до тієї частини їхньої діяльності, що за своїм характером є підприємницької.
Дозвіл на здійснення підприємницької діяльності видається Кабінетом міністрів чи України уповнова-женим їм органом у термін не більш 30 днів із дня одержання заяви. Відмовлення про видачу дозволу вида-ється в той же термін і є актом письмової форми.
Підприємництво здійснюється на основі наступних принципів:
- вільний вибір видів діяльності;
- залучення на добровільних початках до здійснення підприємницької діяльності майна й засобів юри-дичних осіб і громадян;
- самостійне формування програми діяльності й вибір постачальників і споживачів виробленої продук-ції, установлення цін відповідно до законодавства;
- вільне наймання працівників;
- залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних і інших видів ре-сурсів, використання яких чи не заборонено не обмежено законодавством;
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодав-ством;
- самостійне здійснення підприємцем ( юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, викорис-тання будь-яким підприємцем належної йому частки валютного виторгу за своїм розсудом.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється по заявочному принципі про-тягом не більш 15 днів. Орган, що здійснює реєстрацію, зобов'язаний протягом цього терміну видати посвід-чення про реєстрацію і подати відомості у відповідну податкову інспекцію й в органи державної статистики.
Свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва служить підставою для відкриття рахун-ків у заснуваннях банків по місцеві реєстрації суб'єкта підприємницької чи діяльності в будь-яких інших за-снуваннях банків за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити банківський рахунок і в триденний термін по-відомити об цьому податкову інспекцію.
Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладатися із громадянами догово-ри про використання їхньої праці. При висновку трудового договору підприємець зобов'язаний забезпечити умови й охорону праці, його оплату не нижче встановленого в державі мінімального прожиткового рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування і соціальне забезпечення відпові-дно до чинного законодавства.
Підприємець зобов'язаний не заподіювати збитку навколишньому середовищу, не порушувати охоро-нювані законом права й інтереси громадян, підприємств, заснувань, організацій і держави.
Діяльність підприємця припиняється:
- за власною ініціативоюпідприємця;
- на підставі рішення чи суду арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України;
- у випадку витікання терміну дії ліцензії;
- за іншими підставами, передбаченим законодавчими актами України.
Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємниць-кої діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних і інших ресурсів.
Держава законодавчо забезпечує волю конкуренції між підприємцями, захищаючи споживачів від про-явів несумлінної конкуренції й монополізму в будь-яких сферах підприємницької

 
 

Цікаве

Загрузка...