WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно й організаційні форми підприємства. Закон спрямований на забезпечення са-мостійності підприємств, визначає їхні права і відповідальність у проведенні господарської діяльності, регу-лює відносини підприємств з іншими підприємствами й організаціями, органами державного керування.
Підприємство - основна організаційна одиниця народного господарства України. Підприємство - са-мостійний господарський статутний суб'єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, наукову і комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий і інший рахунки в банках, печатка зі своїм на-йменуванням, а промислове підприємство ( також товарний знак. Підприємство не має у своєму складі ін-ших юридичних осіб.
Підприємство здійснює будь-як види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавст-вом України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.
Відповідно формам власності можуть діяти підприємства таких видів:
- індивідуальне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і винятково його праці;
- сімейне підприємство, засноване на власності й праці громадян України ( членів однієї родини, що проживають разом;
- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, із правом наймання робочої сили;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, ін-шого статутного суспільства, суспільної й релігійної організації;
- державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;
- державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності;
- спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власнос-ті);
- підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.
Відповідно обсягам господарського обороту підприємства й чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесене до категорії малих підприємств.
До малих підприємств відносяться новостворені й діючі підприємства :
- у промисловості і будівництві ( із чисельністю трудящих до 200 чоловік;
- в інших галузях виробничої сфери ( із чисельністю трудящих до 50 чоловік;
- у науці і науковому обслуговуванні ( із чисельністю трудящих до 100 чоловік;
- у галузях невиробничої сфери ( із чисельністю трудящих до 25 чоловік;
- у роздрібній торгівлі ( із чисельністю трудящих до 15 чоловік.
Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) чи майна уповноваженого їм (ними) органа, підприємства-засновника, чи організації рішенням трудового колективу у випадках і порядку, перед-бачених цим і іншим законами України.
Підприємство може бути створене в результаті примусового розділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України.
Підприємство може бути створене в результаті виходу зі складу діючого підприємства,, організації одного чи декількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань відповід-но до рішення їхніх трудових колективів, якщо на це є згода чи власника уповноваженого їм органа.
Підприємство дістає права юридичної особи із дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської Ради народних депутатів по місцезна-ходженню підприємства.
Для державної реєстрації підприємства виконавчому комітету відповідного Ради народних депутатів подаються заява, рішення засновника про створення, утомившись і інші документи.
У випадку відсутності в малого підприємства на момент реєстрації власного приміщення вона здійс-нюється по юридичній адресі одного з його засновників.
Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи із правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для дер-жавних підприємств ( власником майна при участі трудового колективу.
У статуті підприємства визначаються власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і мети діяльності, його органи керування, порядок їхнього формування, компетенція і повноважен-ня трудового колективу, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації й припинення діяльно-сті підприємства.
Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
Джерелами формування майна підприємства є:
- грошові й матеріальні внески засновників;
- доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків і інших кредиторів;
- капітальні вкладення й дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення й приватизації власності;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безкоштовні чи благодійні надходження, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
Підприємство має право на випуск власних цінних паперів і реалізацію їх юридичним особам і грома-дянам України й інших держав.
Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, що своєю працею беруть участь у його ді-яльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові від-носини працівника з підприємством.
Трудовий колектив підприємства із правом наймання робочої сили:
- розглядає й затверджує проект колективного договору;
- розглядає й вирішує відповідно до статуту підприємства питання самоврядування трудового колекти-ву;
- визначає й затверджує список і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку й раціоналізаторську діяльність.
Трудовий колектив державного й іншого підприємства, у якому частка держави у вартості майна скла-дає більше 50 відсотків:
- розглядає разом із засновником зміни й доповнення статуту підприємства;
- разом із засновником підприємства визначає умови найма керівника;
- бере участь у рішенні питання провихід із складу підприємства одного чи декількох структурних під-розділів для створення нового підприємства;
- разом із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
- приймає рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органа для пе-реходу на оренду й викупу підприємства.
При частковому викупі підприємства трудовий колектив дістає права колективного власника.
Колективний договір повинний полягати на всіх підприємствах, що використовують найману працю, між чи власником уповноваженим їм органом і трудовим чи

 
 

Цікаве

Загрузка...