WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із їхнім ви-користанням;
- збір, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні ка-мені, та їхній брухт;
- виконання авіаційно-хімічних робіт і аерофотознімань;
- проектування, будівництво й експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг по їх-ньому обслуговуванню;
- аудиторська діяльність;
- страхова діяльність;
- виготовлення й реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;
- будівництво і технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і документального зв'язку;
- будівництво і технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- міжнародні й міжміські поштові перевезення;
- обробка поштової кореспонденції;
- видача й прийом грошових переказів;
- використання радіочастот;
- виробництво і ремонт засобів виміру й контролю;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;
- виконання інженерно-дослідницьких і проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, морських портів, електростанцій, аеропортів, виконуваних на територіях, підданих дії сейсмічності, а також карстоут-воренню, підтопленню, осіданням іншого типу, доробці, зсувам і обвалам.
Дозвіл на здійснення підприємницької діяльності видається Кабінетом міністрів України чи уповнова-женим ним органом у термін не більш 30 днів із дня одержання заяви. Відмовлення про видачу дозволу ви-дається в той же термін і є актом письмової форми.
Підприємництво здійснюється на основі наступних принципів:
- вільний вибір видів діяльності;
- залучення на добровільних початках до здійснення підприємницької діяльності майна й засобів юри-дичних осіб і громадян;
- самостійне формування програми діяльності й вибір постачальників і споживачів виробленої продук-ції, установлення цін відповідно до законодавства;
- вільне наймання працівників;
- залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних і інших видів ре-сурсів, використання яких чи не заборонено не обмежено законодавством;
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодав-ством;
- самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної діяльності, викорис-тання будь-яким підприємцем належної йому частки валютного виторгу за своїм розсудом.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється по заявочному принципі про-тягом не більш 15 днів. Орган, що здійснює реєстрацію, зобов'язаний протягом цього терміну видати посвід-чення про реєстрацію і подати відомості у відповідну податкову інспекцію й в органи державної статистики.
Свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва служить підставою для відкриття рахун-ків у заснуваннях банків по місцеві реєстрації суб'єкта підприємницької чи діяльності в будь-яких інших за-снуваннях банків за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити банківський рахунок і в триденний термін по-відомити про це податкову інспекцію.
Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладатися із громадянами догово-ри про використання їхньої праці. При висновку трудового договору підприємець зобов'язаний забезпечити умови й охорону праці, його оплату не нижче встановленого в державі мінімального прожиткового рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування і соціальне забезпечення відпові-дно до чинного законодавства.
Підприємець зобов'язаний не заподіювати збитку навколишньому середовищу, не порушувати охоро-нювані законом права й інтереси громадян, підприємств, заснувань, організацій і держави.
Діяльність підприємця припиняється:
- за власною ініціативою підприємця;
- на підставі рішення суду чи арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України;
- у випадку витоку терміну дії ліцензії;
- за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.
Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємниць-кої діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних і інших ресурсів.
Держава законодавчо забезпечує волю конкуренції між підприємцями, захищаючи споживачів від про-явів несумлінної конкуренції й монополізму в будь-яких сферах підприємницької діяльності. Органи держав-ного управління будують свої відносини з підприємцями, використовуючи:
- податкову й фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і відсотків по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; роз-мірів економічних санкцій;
- державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні й інші норми й нор-мативи;
- науково-технічні, економічні і соціальні, державні й регіональні програми.
Система управління підприємством в умовах ринку
1) Управління підприємством і самоврядування трудового колективу. Менеджмент і маркетинг у управлінні підприємством
Для здійснення виробничо-господарських і соціальних функцій підприємства створюється адміністра-тивний апарат. Кількість підрозділів, організаційна структура підприємства, штати залежать від специфіки виробництва і визначаються самим підприємством.
Основним принципом управління державними підприємствами був і залишається принцип демократич-ного централізму. Сутність його полягає в об'єднанні централізованого управління з наданням йому визна-ченої самостійності. При умовах командно-адміністративної системи мала місце зайва централізація в управ-лінні, а самостійність підприємства була обмежена і носила фіктивний характер.
Важливим принципом управління є єдиний посібник, тобто підпорядкованість керівнику всіх підрозді-лів підприємства, усіх членів трудового колективу. Це означає також, що керівник чи підприємства відповід-ного підрозділу особисто керує, організовує й відповідає за ефективну діяльність підприємства і його тру-дового колективу. Такий посібник здійснюється ним через своїх заступників і начальників відповідних підроз-ділів підприємства (відділ кадрів, планово-економічний, юридичний відділи, бухгалтерія, канцелярія), що функціонально підкоряються тільки директору підприємства.
Від якості керуючих кадрів значною мірою залежить ефективна робота підприємства. Саме відкерів-ника, його економічної й технічної поінформованості, уміння керувати колективом залежить успіх діяльності підприємства.
Управління - це владні відносини, і зміст їх визначається характером власності. У рамках своєї влас-ності і прав власник-хазяїн сам визначає методи і систему управління. Він є монополістом стосовно керу-вання своєю власністю. Якщо ж підприємство державне, то відповідні функції управління здійснює

 
 

Цікаве

Загрузка...