WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

у випадках, передбачених законодавчими актами України (за державними цінами й та-рифами). У розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються від-повідно до умов і цінам світового ринку. На продукцію підприємств, що займають монопольне положення на ринку товарів, що визначають масштаб цін в економіці і соціальній захищеності населення, допускається державне регулювання згодне з Законом України "Про ціни і ціноутворення". При цьому державні ціни пови-нні враховувати середньогалузеву собівартість продукції і забезпечувати мінімальний рівень рентабельності продукції, на яку вони поширюються.
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язко-вого медичного страхування, страхування членів трудового колективу та їхніх родин, зважуються трудовим колективом при участі власника відповідно до статуту підприємства, колективному договору і законодав-чим актам України.
Держава гарантує недоторканність прав і законних інтересів підприємства. Втручання в господарську й іншу діяльність підприємства з боку державних, суспільних і кооперативних органів, політичних партій і ру-хів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
Збитки (включаючи очікуваний і не отриманий доход), принесені підприємству в результаті виконання директив державних чи інших органів їхніх службових осіб, що порушили права підприємства, а також вна-слідок неналежного здійснення їх такими органами, службовими особами, передбачених законодавством зобов'язань стосовно підприємств, підлягають відшкодуванню за їхній рахунок. Суперечки про відшкодуван-ня збитків зважуються судом чи арбітражем відповідно їхній компетенції.
Держава допомагає розвитку ринку, здійснюючи його регулювання за допомогою економічних законів і стимулів, реалізує антимонопольну програму, забезпечує соціальну захищеність усіх трудящих. Держава забезпечує пільгові умови підприємством, що впроваджують прогресивні технології, створюють нові робочі місця, використовують працю громадян, що вимагають соціального захисту. Держава повинна стимулювати розвиток малих підприємств в Україні: давати пільги при оподатковуванні, одержанні державних кредитів, створює фонди допомоги розвитку малих підприємств.
Під комерційною таємницею підприємства розуміються відомості, зв'язані з виробництвом, технологіч-ною інформацією, управлінням, фінансами й іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємни-цею, але розголошення (передача, витік) які може принести шкоду його інтересам.
Підприємство зобов'язане:
- охороняти навколишнє середовище від забруднення й інших шкідливих дій;
- відшкодовувати відповідному Раді народних депутатів збитки, нанесені нераціональним використан-ням землі й інших природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища;
- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги по захисту здоров'я його пра-цівників, населення і споживачів продукції.
Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють державна податкова інспекція, державні органи, на які покладене спостереження за безпекою виробництва й праці, протипожежною й еко-логічною безпекою.
Ліквідація й реорганізація (з'єднання, розділ, вихід, перетворення) підприємства проводяться за рі-шенням власника і при участі трудового чи колективу за рішенням суду, арбітражу. Підприємство ліквіду-ється також у випадках:
- визнання його банкрутом;
- якщо прийняте рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечений виконання цих чи умов не змінений вид діяльності;
- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними документи й рішення про створення підприємства.
Закон України про підприємництво
Дійсний Закон визначає загальні правові, економічні і соціальні початки здійснення підприємницької ді-яльності (підприємництва) громадянами і юридичними особами на території України, установлює гарантії во-лі підприємництва і його державної підтримки.
Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку.
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:
- громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності чи дієздатності;
- юридичні особи усіх форм власності, установлених Законом України "Про власність".
У відношенні юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, дійсний закон застосовується до тієї частини їхньої діяльності, що за своїм характером є підприємницькою.
Не допускається заняття підприємницькою діяльністю наступних категорій громадян: посадових осіб, військовослужбовців, органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітра-жу, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств.
Особи, яким суд заборонив займатися визначеною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як під-приємці із правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, установленого вироком суду.
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяль-ність, що не суперечить чинному законодавству. Особливості регулювання окремих видів підприємництва встановлюються законодавством України.
Діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, військової зброї й боєприпасів до неї, ви-бухових речовин може здійснюватися тільки державними підприємствами.
Без спеціального дозволу (ліцензії), виданого кабінетом міністрів України чи уповноваженим ним орга-ном не можуть здійснюватися:
- пошук і експлуатація родовищ корисних копалин;
- виробництво і ремонт, реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
- виготовлення й реалізація медикаментів і хімічних речовин;
- виготовлення пива й провина;
- виготовлення спирту, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;
- виготовлення тютюнових виробів;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- юридична практика;
- створення й зміст ігорних закладів, організація азартних ігор;
- торгівля алкогольними напоями;
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;
- агентування й фрахтування морського торгового флоту;
- виготовлення цінних паперів і знаків поштової оплати;
- посередницька діяльність із приватизаційнимипаперами;
- надання послуг по охороні державної, колективної і приватної власності;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охорони (сигналізація);
- видобуток, виробництво і використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка й поховання радіоактивних відходів;
- видобуток

 
 

Цікаве

Загрузка...