WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

однієї родини, що проживають разом;
- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, із правом наймання робочої сили;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, ін-шого статутного суспільства, суспільної й релігійної організації;
- державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;
- державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності;
- спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власнос-ті);
- підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.
Відповідно обсягам господарського обороту підприємства й чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесене до категорії малих підприємств.
До малих підприємств відносяться новостворені й діючі підприємства:
- у промисловості й будівництві - із чисельністю трудящих до 200 чоловік;
- в інших галузях виробничої сфери - із чисельністю трудящих до 50 чоловік;
- у науці і науковому обслуговуванні - із чисельністю трудящих до 100 чоловік;
- у галузях невиробничої сфери - із чисельністю трудящих до 25 чоловік;
- у роздрібній торгівлі - із чисельністю трудящих до 15 чоловік.
Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ни-ми) органу, підприємства-засновника, організації чи рішенням трудового колективу у випадках і порядку, пе-редбачених цим і іншим законами України.
Підприємство може бути створене в результаті примусового розділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України.
Підприємство може бути створене в результаті виходу зі складу діючого підприємства, організації од-ного чи декількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань відповідно до рішення їхніх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу.
Підприємство дістає права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської Ради народних депутатів по місцезна-ходженню підприємства.
Для державної реєстрації підприємства виконавчому комітету відповідного Ради народних депутатів подаються заява, рішення засновника про створення й інші документи.
У випадку відсутності в малого підприємства на момент реєстрації власного приміщення вона здійс-нюється по юридичній адресі одного з його засновників.
Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи із правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для дер-жавних підприємств - власником майна при участі трудового колективу.
У статуті підприємства визначаються власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і мети діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція й повноваження трудового колективу, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації й припинення діяльності підприємства.
Майно підприємства складає основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких ві-дображається в самостійному балансі підприємства.
Джерелами формування майна підприємства є:
- грошові й матеріальні внески засновників;
- доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків і інших кредиторів;
- капітальні вкладення й дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення й приватизації власності;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безкоштовні чи благодійні надходження, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
Підприємство має право на випуск власних цінних паперів і реалізацію їх юридичним особам і грома-дянам України й інших держав.
Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, що своєю працею беруть участь у його ді-яльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові від-носини працівника з підприємством.
Трудовий колектив підприємства із правом наймання робочої сили:
- розглядає й затверджує проект колективного договору;
- розглядає й вирішує відповідно до статуту підприємства питання самоврядування трудового колекти-ву;
- визначає й затверджує список і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному й моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідниць-ку й раціоналізаторську діяльність.
- Трудовий колектив державного й іншого підприємства, у якому частка держави у вартості майна скла-дає понад 50 відсотків:
- розглядає разом із засновником зміни й доповнення статуту підприємства;
- разом із засновником підприємства визначає умови найму керівника;
- бере участь у рішенні питання про вихід зі складу підприємства одного чи декількох структурних під-розділів для створення нового підприємства;
- разом із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
- приймає рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органу для пе-реходу на оренду й викупу підприємства.
При частковому викупі підприємства трудовий колектив дістає права колективного власника.
Колективний договір повинен діяти на всіх підприємствах, що використовують найману працю, між чи власником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом, чи уповноваженим ним органом і не може суперечити законодавству України.
На всіх підприємствах основним усуспільненим показником фінансових результатів господарської дія-льності є прибуток (доход). Порядок використання доходу визначає власник чи підприємства уповноваже-ний ним орган відповідно до статуту підприємства.
Державний вплив на вибір напрямків і обсягів використання прибутку (доходу) здійснюється через по-датки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до законодавства України.
Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його збільшення з боку держав-них органів. Мінімальний розмір оплати праці не може бути нижче прожиткового мінімуму, що встановлю-ється законодавчими актами України. Підприємства можуть використовувати тарифні ставки, посадові окла-ди як орієнтири для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації працівників, складно-сті й умов виконуваних ними робіт і послуг.
Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва ікапіта-льного будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі й інші посередницькі орга-нізації України.
Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно на договірній основі, а

 
 

Цікаве

Загрузка...