WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

управління.
Перехід від командно-адміністративної системи управління до економічних методів на всіх рівнях ви-магає широкої демократизації всієї системи господарської діяльності, здійснення управління через інтереси, всебічну активізацію працівників - членів трудового колективу. Тому велике значення має впровадження на підприємстві самоврядування.
Ідея самоврядування трудових колективів зв'язана з необхідністю демократизувати систему управлін-ня виробничим процесом на підприємстві. Поки трудовий колектив не має достатніх повноважень власника, він лише виступає в ролі хазяїна, не будучи ним реально. І він не стане ним, доки не будуть анульовані всі акти, що закріплюють відчуження працівника від засобів виробництва.
2) Види підприємств. Малі підприємства та їх роль в економічному прогресі
В Україні в процесі роздержавлення економіки найважливішою соціально-економічною метою є пере-дача значної частини державної власності трудовим колективам. Це основний шлях подолання відчуження трудящих від власності на засоби виробництва й результатів праці, від самого процесу праці, від управлін-ня виробництвом, від економічної влади і т.д.
Законами України визначені три основних види підприємств: державне, колективне й індивідуальне. При цьому остання група має можливість створення індивідуального, сімейного і приватного підприємства.
Якщо більш широко розглянути дане питання, то можна виділити наступні види підприємств:
a) Орендні й колективні
Оренда - первинний механізм роздержавлення власності, засіб утворення й множення колективної власності.
Відповідно до договору держава може передавати на 10-15 років в оренду за відповідну плату в тим-часове користування і володіння трудовому колективу підприємства, виробничі фонди й оборотні кошти. В орендному підприємстві засновником його стає трудовий колектив, що реєструється як організація оренда-рів, тобто як самостійна юридична особа.
Оренда - різновид господарського розрахунку, при цьому орендар підприємства має право самостій-но розподіляти господарський розрахунковий доход, використовувати його на розвиток виробництва, соці-альні нестатки й оплату праці за своїм розсудом (оренда - форма господарювання, а не вид власності). Оренда - це фіксована орендодавцем величина, установлена плата орендарем на визначений період.
Орендний колектив прагне поліпшувати й розвивати виробництво. Він має більше самостійності в по-рівнянні з орендним підприємством.
b) Акціонерні товариства й товариства з обмеженою відповідальністю
У соціально орієнтованій ринковій економіці акціонерна власність може виконувати наступні функції:
- вона дозволяє розширювати джерела нагромадження за рахунок коштів населення шляхом купівлі--продажу акцій;
- акціонерне підприємництво сприяє демократизації управлінням підприємством, сприяє створенню ма-теріально-технічної бази, посиленню зацікавленості працюючих у кращому використанні засобів виробницт-ва, робітників, часу;
- усуває диспропорцію в економіці між попитом та пропозицією, між групою А і В;
- більш ефективно регулюється кількість грошей, а також ця форма сприяє розвитку товарно-грошових відносин.
В Україні існують такі види акціонерних товариств: акціонерні товариства відкритого типу, де акції по-ширюються шляхом відкритої підписки, тобто шляхом купівлі-продажу на біржі; акціонерні товариства за-критого типу, акції яких поширюються лише серед своїх засновників.
Акція - головний атрибут акціонерного товариства. Це цінний папір без установленого терміну звер-тання, що підтверджує пайову участь (пайовий внесок) акціонера в статутному фонді акціонерного товарис-тва, що підтверджує членство в ньому і право на одержання прибутку у виді дивідендів. Акція надає право на участь у поділі майна при ліквідації товариства.
Види акцій: іменні, на пред'явника, привілейовані, прості. Якщо акція іменна, то в книгу реєстрації акцій повинні бути внесені відомості про кожну іменну акцію: власник, час придбання, кількість таких акцій у кож-ного акціонера.
При реєстрації акцій на пред'явника в книгу заносяться лише відомості про їхню загальну кількість.
На відміну від простої, привілейована акція дає її власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. Власни-ки привілейованих акцій не беруть участь в управлінні акціонерним товариством.
Дивіденди акціонерного товариства виплачуються тільки за підсумками року за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків і відсотків за банківський кредит.
Недоліки акціонерних товариств:
1) мільйони дрібних акціонерів терплять банкрутство, особливо під час економічних криз;
2) акціонерні компанії можуть здійснювати різні фінансові махінації на фондових біржах.
c) Договірні товариства
Їх створюють юридичні й фізичні особи, коли вони шукають вигоду в спільній діяльності на ринку, од-нак не бажають втрачати своєї самостійності.
d) Товариства з обмеженою відповідальністю
Це замкнуті товариства, що створюються об'єднанням пайових внесків. Тут акції не випускаються, ди-віденди не встановлюються, а прибуток розподіляється пропорційно до внесків засновників, що відповіда-ють по зобов'язаннях підприємства лише величиною вкладеного капіталу. Саме це робить цю форму під-приємства привабливою й зручною.
До початку реєстрації товариства кожен засновник повинен внести не менш 30% свого внеску на бан-ківський рахунок. Тільки після цього воно реєструється у виконкомі народних депутатів за місцем його пере-бування.
3) Законодавче регулювання діяльності підприємств
Закон України про підприємства від 27.03.91
Закон України "Про підприємства" створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно й організаційних форм підприємства. Закон спрямований на забезпечення са-мостійності підприємств, визначає їхні права й відповідальність у проведенні господарської діяльності, регу-лює відносини підприємств з іншими підприємствами й організаціями, органами державного управління.
Підприємство - основна організаційна одиниця народного господарства України. Підприємство - са-мостійний господарський статутний суб'єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, наукову і комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий і інший рахунки в банках, печатка зі своїм на-йменуванням, а промислове підприємство - також товарний знак. Підприємство не має у своєму складі ін-ших юридичних осіб.
Підприємство здійснює види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.
Відповідно формам власності можуть діяти підприємства таких видів:
- індивідуальне підприємство,засноване на приватній власності фізичної особи і винятково його праці;
- сімейне підприємство, засноване на власності й праці громадян України - членів

 
 

Цікаве

Загрузка...