WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

страхування, страхування членів трудового колективу і їх родин, зважуються трудовим ко-лективом при участі власника відповідно до статуту підприємства, колективному договору і законодавчим актам України.
2) Адаптація підприємства до ринкових відносин, підприємство і держава
Розвиток економіки на сучасному етапі, неминучість і необхідність перехідного періоду від однієї сис-теми господарювання до іншої, трансформації адміністративної системи і механізмів керування в ринкові ставлять перед підприємствами проблеми адаптації до нових умов. Від їхнього рішення залежать влаштова-ність, виживання підприємств, гнучкість їхнього реагування на зміни зовнішніх причин, на фактори нестабіль-ності і невизначеності, що властивому нинішньому перехідному періоду.
Тому необхідно розглянути основні проблеми, що коштують перед підприємництвом в умовах пере-ходу до ринкових відносин, і побудувати для їхнього рішення механізми адаптації, що дозволять шляхом уз-годження цілей підприємства, інтересів власника, різних груп і категорій трудящих шляхом створення відпо-відних моделей і методів перебудови і розвитку систем підприємства забезпечити місце в ринковому сере-довищі й ефективне в ньому функціонування.
Насамперед необхідно поставити завдання створення таких перетворень, що б мали природний, орга-нічно їм властивий характер здійснення, а по-друге ( теоретично сформульований (на рівні підприємства) за-гальний методологічний підхід до викорінювання застійних явищ в економіці, що лежить в основі дезинтег-рацї керування і виробництва, диференціації форм власності. Визначена сутність цього підходу, що врахо-вує монополізм виробників, що існують, сформовані ще до перехідного періоду, особливості системи керу-вання і господарювання, наявність фактично поки ще єдиної ( державної ( форми власності, і полягає в поді-лі дуже великих підприємств, процесів виробництва і керування й одночасному переході до змішаних форм власності.
Вихідною позицією в мотивації перебудови і розвитку систем підприємства є те, що кожна група і ка-тегорія трудящих повинна мати інтерес для досягнення цілком визначених конкретних цілей, що у сукупності забезпечують ефективне функціонування підприємства в умовах переходу до ринкових відносин і на довго-строкову перспективу при стабільній економічній ситуації. При цьому необхідно розглянути загальні елемен-ти мотивації, що відносяться до всіх груп і категорій трудящих, і спеціальні, що поширюються на окремі гру-пи і категорії.
Ефективність роботи підприємства, усіх його систем і механізмів багато в чому визначається зовнішні-ми факторами, що діють на мікрорівні. Необхідно розглянути два блоки питань з цієї сфери, що тісно зв'яза-ні з механізмами адаптації підприємства,( керування якістю продукції, роздержавленням і приватизацією, а також шляху і методи їхнього удосконалення з метою створення для підприємств середовища найбільшого сприяння.
Особливо важливим стає питання використання нової функції керування для промислових підпри-ємств ( прогнозування. Заслуговує вивчення розроблена прогнозуюча система і прогнозні моделі технічно--організаційного розвитку, а також методологія і методика моделювання взаємозалежної стратегії розвитку технічно-організаційної й організаційно-економічної системи підприємства.
Основними питаннями, що зажадають рішення в процесі перебудови організаційно-економічної систе-ми підприємства , є:
- визначення моделі керування власністю підприємства і його структурних підрозділів;
- утворення системи обліку витрат і результатів роботи;
- керування внутрішньофірмовим ціноутворенням і поділом результатів господарювання.
3) Маркетинг і менеджмент у керуванні підприємством
При умовах формування планомірної ринкової економіки підвищуються вимоги до керування. Це обу-мовлено підвищеною складністю як виробництва продукції, так і її реалізації. Якщо у виробництві товарів бе-руть участь десятки, сотні, а те і більше спеціалізованих підприємств, то виникає необхідність раціонально-го рішення великої кількості повсякденних практичних проблем, зв'язаних із забезпеченням підприємства кваліфікованою робочою силою, сировиною, матеріалами, вигідними ринками збуту зробленої продукції. Без спеціальних знань вирішити це широке коло проблем неможливо. З'являється особлива, відносно відо-соблена сфера управлінської діяльності ( менеджмент. У колишньому СРСР менеджмент розглядався як один з різновидів буржуазної теорії і практики, що мають метою виправдати і забезпечити подальший розви-ток капіталізму.
Найбільш повний зміст менеджменту розкривається в його функціях:
1. Стратегічне управлінське планування. Служба стратегічного планування комплектується з висококва-ліфікованих фахівців і займається проблемою перспективного розвитку підприємства з урахуванням досяг-нень НТП, змін у кон'юнктурі ринку й інших факторів, що можуть уплинути на виробництво і реалізацію про-дукції підприємства.
2. Функція організації керування підприємством. Ця робота спрямована на пошуки найбільш раціональ-ної системи керування підприємством, на підвищення ефективності всіх управлінських ланок і в цілому всієї системи.
3. Координаційна функція. Її завдання ( забезпечити органічну інтеграцію всіх підрозділів, спрямовану на продуктивне використання ресурсного потенціалу підприємства з метою одержання максимального прибут-ку.
4. Функція керування людьми, турбота про їхній професійний ріст, створення умов і стимулів для най-більш повного використання потенційних можливостей працівників. Ця функція покладається на кадрову службу підприємства. Упровадження системи менеджменту привело до появи особливого прошарку людей, основною діяльністю яких є керування. Їх називають менеджерами.
До останнього часу теорії керування в Україні не приділялося належної уваги. Командно-адміністрати-вній системі це не було потрібно, кадри керування в нас виходили з партійно-державної номенклатури. Та-кий підхід до командного господарського корпуса заподіяв велику шкоду виробництву і став однієї з причин кризи векономіці. Тепер у зв'язку з переходом до ринкової економіки, створенням колективних, акціонерних підприємств виникла гостра необхідність у менеджерах.
Ще однієї із систем керування підприємством є маркетинг. Маркетинг передбачає ретельний аналіз процесів, що відбуваються на ринку, для прийняття господарських рішень: що робити, у якій кількості, для кого, за якою ціною продавати і т.д. при умовах, коли пропозиція товарів перевищує попит на них, важливо знайти нові можливості для розширення виробництва і збуту зроблених товарів. Маркетинг перетворився в науку вивчення ринку, шляхів стимулювання попиту на продукцію, що робить підприємство.
Поява маркетингу обумовлена об'єктивними потребами високорозвиненої бездефіцитної економіки. Необхідність маркетингу почувається при умовах насиченості ринку товарами, коли виробництво вже не мо-же розвиватися без знання попиту на конкретний вид продукції.
Основним завданням стратегічного маркетингу є пошук так називаної ринкової

 
 

Цікаве

Загрузка...