WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

товариства.
Види акцій: іменні, на пред'явника, привілейовані, прості. Якщо акція іменна, то в книгу реєстрації акцій повинні бути внесені відомості про кожну іменну акцію: власник, час придбання, кількість таких акцій у кож-ного акціонера.
При реєстрації акцій на пред'явника в книгу заносяться лише відомості про їхню загальну кількість.
На відміну від простій, привілейована акція дає її власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. Власни-ки привілейованих акцій не беруть участь у керуванні акціонерним товариством.
Дивіденди акціонерного товариства виплачуються тільки за підсумками року за рахунок прибули, що залишається після сплати податків і відсотків за банківський кредит.
Недоліки акціонерних товариств:
1. мільйони дрібних акціонерів терплять банкрутство, особливо під час економічних криз;
2. акціонерні компанії можуть здійснювати різні фінансові махінації на фондових біржах.
3. Договірні товариства
Їх створюють юридичні і фізичні особи, коли вони шукають вигоду в спільній діяльності на ринку, од-нак не бажають утрачати своєї самостійності.
4. Товариства з обмеженою відповідальністю
Це замкнуті товариства, що створюються об'єднанням пайових внесків. Тут акції не випускаються, ди-віденди не встановлюються, а прибуток розподіляється пропорційно до внесків засновників, що відповіда-ють по зобов'язаннях підприємства лише величиною вкладеного капіталу. Саме це робить цю форму під-приємства привабливої і зручний.
До початку реєстрації товариства кожен засновник повинний внести не менш 30% свого внеску на бан-ківський рахунок. Тільки після цього воно реєструється у виконкомі народних депутатів за місцем його пере-бування.
Економічна воля підприємств і підприємництво. Управління підприємством у сучасних умовах
1) Управління підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність
Для здійснення виробничо-господарських і соціальних функцій підприємства створюється адміністра-тивний апарат. Кількість підрозділів, організаційна структура підприємства, штати залежать від специфіки виробництва і визначаються самим підприємством.
Основним принципом керування державними підприємствами був і залишається принцип демократич-ного централізму. Сутність його полягає в об'єднанні централізованого керування з наданням їм визначеної самостійності. При умовах командно-адміністративної системи мала місце зайва централізація в керуванні, а самостійність підприємства була обмежена і носила фіктивний характер.
Важливим принципом керування є єдиний посібник, тобто підпорядкованість керівнику всіх підрозділів підприємства, усіх членів трудового колективу. Це означає також, що керівник чи підприємства відповідно-го підрозділу особисто керує, організовує і відповідає за ефективну діяльність підприємства і його трудо-вого колективу. Такий посібник здійснюється їм через своїх заступників і начальників відповідних підрозділів підприємства (відділ кадрів, планово-економічний, юридичний відділи, бухгалтерія, канцелярія), що функціо-нально підкоряються тільки директору підприємства.
Від якості керуючих кадрів значною мірою залежить ефективна робота підприємства. Саме від керів-ника, його економічної і технічної поінформованості, уміння керувати колективом залежить успіх діяльності підприємства.
Керування ( це владні відносини, і зміст їх визначається характером власності. У рамках своєї власно-сті і прав власник-хазяїн сам визначає методи і систему керування. Він є монополістом стосовно керування своєю власністю. Якщо ж підприємство державне, то відповідні функції керування здійснює держава через своїх уповноважених керівників. А колектив при цьому є лише організованою сукупністю найманих робітни-ків, що частково, за бажанням власника в більшій чи меншій мері можуть бути допущені до керування виро-бництвом.
Якщо власником підприємства є трудовий колектив, акціонерне товариство, кооператив, то керівники таких підприємств обираються. Вищим керуючим органом таких підприємств є загальні збори власників майна. Виконавчі функції по керуванню колективним підприємством здійснює правління.
Правління підприємства обирається власниками майна на загальних зборах таємним голосуванням на альтернативній основі. Зі свого складу правління обирає голову і його чи заступників їхню роль виконують по черзі всі члени правління.
На всіх підприємствах, де використовується наймана праця, полягає колективний договір між власни-ком і трудовим колективом. Цим договором регулюються продуктивні, трудові й економічні відносини тру-дового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі пра-цівників у використанні прибули підприємства й ін.
Трудовий колектив розглядає і затверджує проект колективного договору, вирішує відповідно до ста-туту підприємства питання самоврядування трудового колективу, визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
На всіх підприємствах показником фінансового результату господарської діяльності є прибуток. По-рядок використання прибули визначається власником чи підприємства уповноваженим їм органом відповід-но до статуту підприємства.
Державний вплив на вибір напрямків і обсягів використання прибули (доходу) здійснюється через по-датки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до законодавства України.
Підприємство самостійне визначає фонд оплати праці без обмеження його збільшення з боку держав-них органів. Мінімальний розмір оплати праці не може бути нижче прожиткового мінімуму, що встановлю-ється законодавчими актами України. Підприємства можуть використовувати тарифні ставки, посадові окла-ди як орієнтири для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації працівників, складно-сті й умов виконуваних ними робіт і послуг.
Підприємство самостійне здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капіта-льного будівництва через систему прямих угод (контрактів) чичерез товарні біржі й інші посередницькі орга-нізації України.
Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються чи самостій-но на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України,( за державними цінами і тарифам. У розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються від-повідно до умов і цінам світового ринку. На продукцію підприємств, що займають монопольне положення на ринку товарів, що визначають масштаб цін в економіці і соціальній захищеності населення, допускається державне регулювання згодне з Законом України "ПРО ціни і ціноутворення". При цьому державне ціни пови-нні враховувати середньогалузеву собівартість продукції і забезпечувати мінімальний рівень рентабельності продукції, на яку вони поширюються.
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язко-вого медичного

 
 

Цікаве

Загрузка...