WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

що оснащення підпри-ємств високопродуктивним устаткуванням часто характеризується низькою економічною ефективністю.
Аналіз досвіду роботи процвітаючих фірм у розвитих країнах приводить до висновку, що їх стабільно високі результати визначаються забезпеченням взаємодії технологічних, організаційних і соціальних елемен-тів виробництва, що досягається завдяки реалізації нової концепції розвитку економіки. Основу цієї концепції складає орієнтація керування на людину, на відміну від застосовуваних довгий час методів, при яких голо-вними об'єктами керування були комплекси машин і технологічні процеси.
Інтеграція технологічних, організаційних і соціальних процесів досягається шляхом створення внутріш-ньогосподарської соціальної інфраструктури, основу якої складає набір факторів, що формуються в ре-зультаті виконання комплексу соціальних вимог. По своїй економічній природі структура підприємства яв-ляє собою складову частину виробничих сил суспільства, що виконує функції забезпечення умов ефектив-ного розвитку даної виробничої системи.
З метою забезпечення ефективного функціонування об'єктивних і суб'єктивних факторів виробництва (способів виробництва і робочої сили) дві складові частини внутрішньогосподарської структури підприємст-ва варто розглядати окремо: власне виробничу (покликану забезпечити умови для нормального функціону-вання об'єктивних факторів) і соціальну. Остання являє собою частина засобів виробництва, умов праці і побуту, здатних забезпечити раціональну організацію трудової діяльності, підвищення професійного рівня працівників, охорону і зміцнення їхнього здоров'я, задоволеність працею і його результатами, можливість працювати з повною віддачею.
Як відомо, у будь-якому процесі виробництва незалежно від його суспільної форми беруть участь ма-теріальні й особисті фактори виробництва ( засобу виробництва і люди.
З матеріально-технічної сторони виробничі фонди підприємства характеризуються визначеною струк-турою. Так, виробничі фонди розділяються на продуктивні і фонди звертання, на основні й оборотні фонди, на грошову, продуктивну т товарну частині, а основні фонди ( на активну і пасивну частини і т.д. Матеріаль-но-технічна структура підприємства різна в залежності від галузі, технічного прогресу і є важливим показни-ком розвитку продуктивних сил суспільства.
Соціально-економічна природа підприємства визначається формою власності на виробничі фонди. Власність може бути державної, комунальної, приватної, колективної, змішаної, акціонерної. Виходячи з цьо-го, виробничими фондами варто вважати речовинні й особисті фактори виробництва, що знаходяться в чи власності розпорядженні підприємства і є матеріальною основою його виробничої діяльності.
Виробничі фонди знаходяться в постійному русі. Вони проходять три стадії, змінюють три форми ( грошову, продуктивну і товарну ( і в кожній з них виконують відповідну функцію.
Перша стадія кругообігу лежить у перетворенні грошових фондів у продуктивні, тобто в засоби виро-бництва і виробничий персонал. Ця стадія лежить у купівлі засобів виробництва і найманні працівників і від-бувається на ринку.
Друга стадія кругообігу виробничих фондів лежить у перетворенні продуктивних фондів у готову про-дукцію, товар. Ця стадія відбувається в сфері виробництва. На стадії кругообігу виробничі фонди функціо-нують у продуктивній формі, тобто у виді засобів виробництва і виробників.
Третя стадія кругообігу виробничих фондів лежить у перетворенні товару в гроші. Вона відбувається в сфері обслуговування. На третин стадії продуктивні фонди переходять у форму товару. Від товару, куп-леного на першій стадії, цей товар відрізняється як своєю натуральною формою, так і вартістю, тому що він включає, крім вартості робочої сили і вартості витрачених засобів виробництва, ще і додаткову вартість.
Кругообігом виробничих фондів називається їхній рух, у процесі якого вони проходять три стадії, три форми й у кожної них їх виконують відповідну функцію.
3) Види підприємств і їх розвиток в умовах ринку
В Україні в процесі роздержавлення економіки найважливішою соціально-економічною метою є пере-дача значної частини державної власності трудовим колективам. Це основний шлях подолання відчуження трудящих від власності на засоби виробництва і результатів праці, від самого процесу праці, від керування виробництвом, від економічної влади і т.д.
Законами України визначені три основних види підприємств: державне, колективне й індивідуальне. При цьому остання група має можливість створення індивідуального, сімейного і приватного підприємства.
Якщо більш широко розглянути дане питання, то можна виділити наступні види підприємств:
1. Орендні і колективні
Оренда ( первинний механізм роздержавлення власності, засіб утворення і множення колективної вла-сності.
Відповідно до договору держава може передавати на 10-15 років в оренду за відповідну плату в тим-часове користування і володіння трудовому колективу підприємства, виробничі фонди й оборотні кошти. В орендному підприємстві засновником його стає трудовий колектив, що реєструється як організація оренда-рів, тобто як самостійна юридична особа.
Оренда ( різновид господарського розрахунку, при цьому орендар підприємства має право самостій-но розподіляти господарський розрахунковий доход, використовувати його на розвиток виробництва, соці-альні нестатки й оплату праці за своїм розсудом (оренда ( форма господарювання, а не вид власності). Оренда ( це фіксована орендодавцем величина, установлена плата орендарем на визначений період.
Орендний колектив прагне поліпшувати і розвивати виробництво. Він має більше самостійності в порі-внянні з орендним підприємством.
2. Акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю
У соціально орієнтованій ринковій економіці акціонерна власність може виконувати наступні функції:
- вона дозволяє розширювати джерела нагромадження за рахунок коштів населення шляхом купівлі--продажу акцій;
- акціонерне підприємництво сприяє демократизації керуванням підприємством, сприяє створенню ма-теріально-технічної бази, посиленню зацікавленості працюючих у кращомувикористанні засобів виробницт-ва, робітника часу;
- усуває диспропорцію в економіці між попитом та пропозицією, між групою А і В;
- більш ефективно регулюється кількість грошей, а також ця форма сприяє розвитку товарно-грошових відносин.
На Україні існують такі види акціонерних товариств: акціонерні товариства відкритого типу, де акції по-ширюються шляхом відкритої підписки, тобто шляхом купівлі-продажу на біржі; акціонерні товариства за-критого типу, акції яких поширюються лише серед своїх засновників.
Акція ( головний атрибут акціонерного товариства. Це цінний папір без установленого терміну звер-тання, що підтверджує пайову участь (пайовий внесок) акціонера в статутному фонді акціонерного товарис-тва, що підтверджує членство в ньому і право на одержання прибутку у виді дивідендів. Акція надає право на участь у поділі майна при ліквідації

 
 

Цікаве

Загрузка...