WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → "Програма курсу ""Економіка підприємства""" - Реферат

"Програма курсу ""Економіка підприємства""" - Реферат

отримання ефекту - локальної (госпрозрахункової) та народногосподарської; ступенем збільшення ефекту - первісної та мультиплікаційної; метою визначення - абсолютної та порівняльної. Принципи формування системи показників ефективності виробничо господарської та комерційної діяльності. Система показників ефектнвності виробництва: узагальнюючих; ефективності використання - праці (персоналу), виробничих фондів і фінансових коштів. Вимірювання еко-немічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства.
Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за пев ними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрям ками розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління виробництвом. Розподіл внутрішніх чинників на так звані тверді (технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби) і м'які (організація й системи, працівники, методи роботи, стиль управління) Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва (державна еко номічна й соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, структурні зміни в суспільстві та економіці).
Тема 17. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Типологічна характеристика економічної безпеки суб'єкта господарювання. Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання. Класифікація видів економічної безпеки за типами суб'сктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи здійснення оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб'єктів господарювання. Можливі загрози економічній безпеці суб'єкта господарювання. Збитки від зниження рівня економічної безпеки окремо взятого під-приємства і певної їх сукупності.
Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної безпеки як основна причина кризового економічного стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція керівництва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції: шок; оборонний відступ; аналіз характеру кризи; адаптація та зміна поведінки. Доцільність розробки програми виходу підприємства з економічної кризи.
Обгрунтування стратегії створення належної економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства (наявність безпосередніх факторів виробництва; стабільний попит на виготовлювану продукцію; надійність постачальників сировини, матеріалів та енергоносіїв; зовнішня й внутрішня конкуренція; приватизація й державне економічне регулювання діяльності підприємств; надійний захист власних комерційних таємниць; достатній професіоналізм керівництва й команди менеджерів фірми). Необхідні заходи й ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки конкретного суб'єкта господарювання.
Тема 18. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ Й САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Система виживання підприємства (організації) в ринкових умовах господарювання. Її ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. Основні економічні параметри системи виживання. Головні організаційні заходи й необхідні кошти для виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації.
Реструктуризація підприємства (організації) як найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика й можливі форми реструктуризації підприємства (організації'). Конверсія, розукрупнення й диверсифікація виробництва як дійові форми реструктуризації суб'єктів господарювання. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства (організації). Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання.
Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конку рентоспроможних підприємств (організацій). Практика й ефективність са нації суб'єктів господарювання в Україні.
Тема 19. БАНКРУТСТВО Й ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації) Причини й симптоми банкрутства фірми. Визначення зон ризику та реакція підприємства (організації) на настання кризового фінансово-економічного стану. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні положення Закону України "Про банкрутство". Масштаби й тенденції банкрутства підприємств (організацій) в Україні.
Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання. Управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства (організації) - банкрута. Конкретні форми ліквідації підприємств (організацій) - банкрутів (фізичне припинення діяльності, розпродаж майна "з молотка", перепрофілювання діяльності зі зміною власника та ін.), що застосовуються в Україні.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верхов. Ради Ук-раїни. - 1991
.-№ 20.
Закон України "Про власність" // Відомості Верхов. Ради України.
_ 1991.- №20.
Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верхов.
ради України. - 1991. - № 24.
Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верхов. Ради України.-1992.-№ 31.
Закон України "Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995. -
№21.
ЗаконУкраїни "Про господарські товариства" // ДІБП. - 1992. -
№2.
Економіка підприємства: Підручник. - У 2 т. / За ред. С.Ф.Покропивного.
-К.: Хвиля-Прес, 1995.
Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1997.
Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Приватизація державних підприємств: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996.
Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989. Анташов В.А., Уваров Г.В. Экономический советник менеджера. Учеб.-практ. пособие. - Минск: Финансы, учет, аудит, 1996.
Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы.-М.: Высш. шк., 1994. Градова А.П. Экономическая стратегия фирмы.-СПб., 1995. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. - М.,1994.
Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансо-вому оздоровлению. - М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995.
Лтсиц Й.В. Бизнес-план - основа успеха: Практич. пособие. - М.:
Машиностроение, 1992.
Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. - СПб.:
ГМП "Формика", 1992.
Уткин З.А. Управление фирмой. - М.: Интерэксперт, 1992.
Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие: Пер. с англ.
-М.: Междунар. отношения, 1993.
Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...