WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → "Програма курсу ""Економіка підприємства""" - Реферат

"Програма курсу ""Економіка підприємства""" - Реферат

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц.
Рецензент О. Г. Мендрул, канд. екон. наук, доц.
Мета дисципліни "Економіка підприємства" - надати майбутнім бакалаврам з економіки усіх фахових спрямувань грунтовні знання з основ- них розділів прикладної економіки та зокрема з планування, організації й забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як пер-винної- данки суспільного виробництва, а також необхідні практичні навич-ки щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.
ПРОГРАМА
Тема 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія й різноманітні цілі підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства.
Юридичні акти, що є законодавчою базою функціонування підприємства (організації). Закон України "Про підприємства в Україні", його основні положення. Статут підприємства (організації). Генеральна тарифна угода й колективний договір. Інші правові документи, що регулюють окремі напрямки діяльності підприємства (організації).
Класифікація підприємств та її практичне значення. Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства: сутність і види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна структура підприємства (організації).
Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми добровільного й інституційного об'єднання підприємств і організацій (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності.
Поняття й загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств та організацій. Сутність, функції й типи сучасного ринку. Складові елементи ринкової інфраструктури. Загальні принципи та етичні норми поведінки суб'єктів господарювання на ринку.
Тема 2. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи й моделі пі дприєм-ницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організацій бізнесу. Виробнича та посередницька діяльність. Формування підприємницького середовища. Активізація підприємницької діяльності в Україні.
Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Формулювання конкретних умов договору. Підприємницькі дії щодо реалізації бізнес-проектів. Партнерські зв'язки та угоди (операції). Основні напрямки співпраці партнерів. Форми співробітництва у сферах виробництва тва, товарообміну й торгівлі, фінансових відносин. Факторинг.
Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи та види. Форми міжна
родної підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжна родного бізнесу: мотивація і процедура створення, механізм функціонування. Тенденції та проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.
Тема 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Особливості управління як системи. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація контроль як основні функції управління підприємствами та організаціями/
Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації меюдів управління. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпоряд чих і соціально-психологічних методів управління. Організаційні форми ре алізації методів управління суб'єктами господарювання різного рівня.
Сутність і параметри організаційної структури управління підприєм ством. Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління виробничими й невиробничими підприємствами. Особливості вибору організаційних структур управління для ново створюваних підприємств різних розмірів і форм власності.
Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами та організаціями. Міністерства і комітети, державні корпо рації і концерни як вищі органи прямого управління підпорядкованими підприємствами й організаціями. Органи централізованого опосередкованого управління суб'єктами господарювання. Спрямування та ефективність адміністративної реформи в Україні. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.
Тема 4. ПЕРСОНАЛ
Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємств (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією. Виокремлення й характеристика робітників за рівнем кваліфікації. Особливості структури персоналу різних підприємств та орга нізації різних типів, розмірів і форм власності. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях та сферах діяльності.
Чинники, що потребують урахування у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів, сфер діяльності та форм власності. Розрахунки чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств. Обгрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.
Поняття й основні елементи системи управління персоналом підприємств (організацій), інших суб'єктів господарювання. Сучасні вимоги держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу. Адаптована до ринкових умов господарювання система формування та набору різних категорій персоналу. Методи оцінки й добору працівників для підприємств чи інших суб'єктів господарювання. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу (кадрів).
Особливості систем управління у фірмах економічно розвинутих зарубіжних країн. Досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми. Участь держави в підготовці висококваліфікованих спеціалістів і керівників. Конкурсно-контрактна система наймання працівників фірми. Службова ротація кадрів. Сучасна система підвищення кваліфікації кадрів і забезпечення умов для високопродуктивної праці.
Тема 5. МАТЕРІАЛЬНІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Майно підприємства соціального призначення. Вартісна оцінка майнового комплексу (нерухомості, майна підприємства).
Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Видова(технологічна) структура основних фондів, фактори й тенденції динаміки на підприємствах.
Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. Оцінка доцільності

 
 

Цікаве

Загрузка...