WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Необхідні документи для заключення угоди - Реферат

Необхідні документи для заключення угоди - Реферат

цим обставинам.
10.2 Сторони у п'ятиденний термін повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідними компетентними органами. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором винна Сторона несевідповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.
11.2 ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: у разі порушення строків оплати ЗАМОВНИК сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.
11.3 ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:
ў за несвоєчасну поставку товару, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості простроченого зобов'язання, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.
ў за постачання товарів неналежної якості ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10% від вартості поставленого неякісного товару, при цьому власними силами і засобами замінює неякісний товар.
11.4 При постачанні ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товару без письмового запиту ЗАМОВНИКА, товар приймається на відповідальне збереження. У цьому випадку ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний укласти договір збереження з Вантажоодержувачем та сплатити Вантажоодержувачу вартість збереження товару по пред'явленому рахунку.
11.5 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов'язань.
12 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1 Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами, за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
12.2 Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України в господарському суді за місцем знаходження відповідача.
13 ЗМІНА УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1 Умови цього договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його невід'ємною частиною.
14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
14.1 Сторони погодилися, що текст договору, будь які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору,
є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без посередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін договору.
15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
15.1 В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть перешкодити виконанню зобов'язань по даному договору сторони зобов'язані повідомити про це один одного не пізніше ніж за 15 календарних днів до виконання таких змін.
15.2 У разі виявлення не конкурентоспроможності цін на товар, при невідповідності якості поставленого товару встановленим вимогам, невиконання пункту 5.1. даного договору, при зміні статусу товару ЗАМОВНИК має право розірвати даний договір в порядку передбаченому чинним законодавством.
15.3 Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін у письмовій формі.
15.4 У випадках, не передбачених цим Договором, відносини Сторін регулюються "Положением о поставках продукции производственно-технического назначения" затвердженим постановою РМ СРСР від 25.07.88 р. №888, Законом України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 р., чинним законодавством України.
15.5 Всі письмові доповнення до договору є його невід'ємною частиною.
15.6 Замовник і Постачальник є платником податку на прибуток, згідно ст. 10 Закону України про "Оподаткування прибутку підприємств".
16 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
16.1 Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.
16.2 Термін дії Договору з моменту його підписання до "31" грудня 2003 року.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
Львівська державна залізниця 79604 м. Львів, вул. Гоголя, 1
________________________________________________________________
( найменування та адреса)
ЄДРПОУ: _________, ІПН 010599013025 ,Свідоцтво платника ПДВ № 17701117
Платник: Госпрозрахункова служба матеріально-технічного постачання Львівської залізниці,
ЄДРПОУ (платника): 01103707, р/р № 26004133102901 в ЛФАБ "Експрес-банк",
МФО: 325956,
(Адреса банку: м. Львів пр. Чорновола 67, ЄДРПОУ: 25243353)
Вантажоодержувач: Госпрозрахункова служба матеріально-технічного постачання Львівської залізниці,
Адреса : 79025 м. Львів, вулиця Широка, 2
Для вагонних відправлень: станція Клепарів код станції 370400 код підприємства 6201
Для контейнерів : станція Скнилів код станції 370307
Автомобільний транспорт : місце розвантаження ______________________
ПОСТАЧАЛЬНИК:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Від імені ПОСТАЧАЛЬНИКА Від імені ЗАМОВНИКА
_____________________________ __________________________
(посада) (посада)
____________/___________/ ____________/____________/
(П.І.Б) (П.І.Б)
Посада Прізвище Підпис
НХ (НХЗ)
НДВ
НФКЦ
НФ
НЮ
НІКП
Виконавець
ДОДАТОК № 1 до договору
№_______________
від _________2003 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ №1
№ П/п Код товару за класифікатором тмр Найменування Марка (модель) № креслення гатунок, розмір, ДСТу (ту) Одини ця виміру Кіль кість Ціна без пдв (грн) Сума без пдв (грн.)
Равзом:
ПДВ 20%
Всього
Загальна сума поставки складає _________грн. (____________________)
з урахуванням ПДВ 20% ________________грн. (____________________)
ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАМОВНИК
_______________________ _______________________
(посада) (посада)
___________/__________/ ___________/__________/
( П.І.Б) (П.І.Б)
Посада Прізвище Підпис
НХ (НХЗ)
НФКЦ
НІКП
Виконавець

 
 

Цікаве

Загрузка...