WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття і види ефективності - Курсова робота

Поняття і види ефективності - Курсова робота

визначеність і зміст критерію знаходять найбільш повне відображення в конкретних показниках ефективності виробництва.
При формуванні системи показників ефективності виробництва, виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства бажано дотримуватись певних принципів. До них можна віднести:
o забезпечення взаємозв'язку критерію і системи конкретних показників ефективності виробництва;
o відображення ефективності використання усіх видів застосовуваних у виробництві ресурсів;
o можливість застосування показників ефективності в управлінні різними ланками виробництва на підприємстві;
o виконання найбільш важливими показниками стимулюючої функції у процесі використання наявнихрезервів зростання ефективності виробництва, того чи іншого виду діяльності підприємства.
Система показників ефективності виробництва, що побудована з урахуванням зазначених принципів, має включати декілька груп: 1) узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності підприємства); 2) показники ефективності використання праці (персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих основних і оборотних фондів; 4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень). Кожна з перелічених груп охоплює певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність виробництва (діяльності підприємства) або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 18.1).
Для всебічної оцінки рівня і динаміки абсолютної економічної ефективності виробництва, результатів виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства поряд з наведеними основними слід використовувати також специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, .устаткування, окремих видів матеріальних ресурсів тощо.
Вимінювання економічної ефективності ресурсів і витрат Конкретні види ефективності можуть виокремлюватись не лише за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) діяльності підприємства, про що уже мовилось вище, але й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруть для розрахунків. Застосовувані ресурси - це сукупність
живої і уречевленої праці, а споживані ресурси являють собою поточні витрати на виробництво продукції. У зв'язку з цим у практиці господарювання варто виділяти також ефективність застосовуваних ресурсів і ефективність споживаних ресурсів як специифічні форми прояву загальної ефективності виробництва, тобто мова йде про так звані ресурсний і витратний пц-.г.оди' до визначення її рівня з застосуванням відповідачах типів показників.
Таблиця 1. Система показників ефективності виробництва (діяльності підприємства).
Узагальнюючі показники Показники ефективності використання
праці (персоналу) виробничих фондів фінансових коштів
o Виробництво
чистої родукції на одиницю витрат ресурсів
o Прибуток на
одиницю загальних
витрат
o Рентабельність
виробництва
o Затрати на
одиницю товарної
продукції
o Частка приросту
продукції за
рахунок
інтенсифікації
виробництва
oНародногосподарський ефект
використання
одиниці продукції o Темпи зростання
продуктивності
праці
o Частка приросту
продукції за
рахунок зростання
продуктивності
праці
o Відносне
вивільнення
працівників
o Коефіцієнт
використання
корисного фонду
робочого часу
o Трудомісткість
одиниці продукції
o Зарплатомісткість
одиниці продукції
o Загальна
фондовіддача (за
обсягом продукції)
o Фондовіддача
активної частини
основних фондів
o рентабельність
основних фондів
oФондомстксть
одиниці продукції
o Матеріаломісткість
одиниці продукції'
o Коефіцієнт
використання
найважливіших видів
сировини.і матеріалів o Оборотність
оборотних коштів
o Рентабельність
оборотних коштів
o Відносне
вивільнення
оборотних коштів
o Питомі капітальні
вкладення(на
одиницю приросту
потужності або
продукції)
o Рентабельність
капітальних
вкладень
o Строк окупності
капітальних
вкладень
Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства можна визначити, користуючись формулою
де езр ~ ефективність застосовуваних ресурсів;
Р - госпрозрахункова чиста продукція за зіставленими цінами (обсяг реалізованої у розрахунковому році продукції за вирахуванням матеріальних витрат, плати за ресурси, проценту за кредит);
П - чисельність працюючих на підприємстві;
Фос ~ середньорічний обсяг виробничих основних фондів за відновною вартістю;
Фоб - вартість оборотних фондів підприємства;
Кпвп - коефіцієнт повних витрат праці (визначається відношенням чисельності працюючих у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного національного доходу;
застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці у середньорічну кількість працівників).
Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може слугувати показник витрат на одиницю товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості гиготовлення певних виробів). Як відомо, до собівартості продукції споживані ресурси включаються у формі оплати праці (персонал), амортизаційних відрахувань (основні фонди) і вартості матеріальних ресурсів (оборотні фонди).
До найважливіших узагальнюючих показників ефективності виробництва відноситься частка приросту обсягу вироблюваної продукції за рахунок інтенсивних чинників (інтенсифікації виробництва). Це зумовлюється тим, що в сучасних умовах господарювання економічно і соціальне вигіднішим є не екстенсивний (шляхом збільшення обсягу застосовуваних ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок кращого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.
Частку приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва можна визначити за формулою
Уінт = 100 (1 - Z/ P),
Уінт - частка приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікацією виробництва;
Z - приріст застосовуваних ресурсів за певний період, %;
Р - приріст обсягу виробництва продукції за певний період, %.
Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено у табл. 2.
У процесі вимірювання ефективності виробництва не слід ігнорувати визначення народногосподарського ефекту використання продукції як

 
 

Цікаве

Загрузка...