WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз беззбитковості проекту - Реферат

Аналіз беззбитковості проекту - Реферат


Аналіз беззбитковості проекту
Опорний конспект
План
1. Структура витрат проекту та її управління.
2. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.
3. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).
2.
Мета аналізу беззбитковості ' визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам.
Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:
o не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в період (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);
o постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;
o змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу виробництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється пропорційно обсягу виробництва;
o ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;
o частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;
o незмінні витрати вважаються постійними.
Точка беззбитковості = Постійні витрати
(в натуральних одиницях) Маржинальний доход
Маржинальний доход на одиницю продукції - це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.
Коефіцієнт маржинального доходу - це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.
Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують:
запас міцності - це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.
Приклад.
Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн. змінні витрати на одиницю - 20 грн. загальні постійні витрати - 2400 грн.
Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.
Рішення: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.
Точка беззбитковості у натуральних одиницях: 2400:30=800 (одиниць).
Коефіцієнт маржинального доходу: 30:50=0,6
Точка беззбитковості у грошових одиницях: 2400:0,6=4000 грн.
3.
Вибір конкретного критерію для висновку про ефективність проекту залежить від певних чинників - наявної ринкової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку.
Чиста теперішня вартість - NPV - поточна вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).
NPV = (майбутня вартість очікуваних вигід - поточна вартість нинішніх і наступних витрат).
Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту,
Ставка дисконту являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших альтернативних проектів.
Розрахунок NPV робиться за такими формулами:
NPV = ,
NPV =
де Вt - вигоди проекту в рік t,
Сt - витрати на проект у рік t,
і - ставка дисконту;
n - тривалість (строк життя) проекту. NPV
+
рекомендовано до фінансування 0
лише відновиться вкладений капітал -
проект не приймається
NPV
переваги
- всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів;
- ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування. вади
- розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту;
- робиться припущення про постійність ставки дисконту.
Правила роботи з критерієм NPV
- проекти приймаються коли NPV більша нуля;
- за наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.
Внутрішня норма рентабельності (IRR)
IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю.
ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.
Розрахунок IRR проводиться за формулою: = 0
На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої
формули: ,
де А - величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;
В - величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;
а - величина позитивної NPV, при ставці А;
в - величина негативної NPV, при ставці В.
Проект рекомендується до фінансування:
- якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків;
- а для держави - за нормативну ставку дисконту;
- і більше за ІRR альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику,
Використання ІRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту.
Труднощі при застосування IRR:
- неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.
- при аналізі проектів різного масштабу ІRR не завжди узгоджується з NPV.
- застосування ІRR немо-жливе для вибору альтерна-тивних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.
Коефіцієнт вигід/витрат (BCR)
BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтованих витрат.
Формула розрахунку має такий вигляд:
Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.
Недоліки ВСR:
- може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;
- не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;
- не показує фактичну величину чистих вигід.
Варіанти розрахунку BCR
1. при жорстких обмеженнях на капітал:
BCR = (В-O)/К,
де: О - поточні витрати;
R - капітальні витрати. 2. за наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:
BCR = (В-С)/К,
де: R - вартість дефіцитних ресурсів.
Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий.
Індекс прибутковості (РІ) є відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій
РІ > 1 - проект ефективний; РІ < 1 - неефективний.
Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR) дорівнює ставці дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутній вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу.
, де Х - значення МВНР, яке потрібно знайти.
Строк окупності проекту (РВР) вказує кількість років, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Грошові потоки після строку окупності не враховуються.
Критерій найменших витрат (НВ) - вибирають той, який при найменших витратах забезпечує найкращі результати.
Тести до теми "Аналіз беззбитковості проекту"
1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:
а) прямих витрат;
б) умовно-змінних витрат;
в) загальнозаводських витрат;
г) загальних витрат;
д) витрат на персонал.
2. Амортизаціявідноситься до:
а) експлуатаційних витрат;
б) непрямих витрат;
в) матеріальних витрат;
г) операційних витрат.
3. Витрати на сировину становлять 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями - 60 од., амортизація - 30 од., виплата процентів за борговими зобов'язаннями - 10 од., витрати на рекламу - 40 од., витрати на обслуговування виробничого процесу - 30 од. Непрямі витрати становитимуть:
а) 160;
б) 1104
в) 90;
г) 70;
д) 60.
4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна - 36 грн. за одиницю. Постійні витрати - 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:
а) 40;
б) 60;
в) 80;
г) 400.
5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. Продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації (в млн.. дол.) точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис. т.:
а) 8;
б) 10;
в) 16;
г) 36;
д) 80.
6. Найчастіше неуживаними критеріями є:
а) чиста поточна вартість;
б) внутрішня норма рентабельності;
в) коефіцієнт вигід/витрат;
г) критерій прибутку в перший рік експлуатації.
7. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:
а) менша нуля;
б) більша нуля;
в) дорівнює нулю;
г) більша одиниці;
д) менша одиниці.
Контрольні запитання
1. Наведіть класифікацію витрат проекту.
2. Як впливає зміна окремих видів витрат на ефективність проекту?
3. Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?
4. Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?
5. Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?
6. Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів.

 
 

Цікаве

Загрузка...