WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття про власний капітал - Реферат

Поняття про власний капітал - Реферат

оприбутковані на баланс підприємства. Потім одночасно з нарахуванням зносу по безоплатно отриманих необоротних активах підприємство відображає дохід у розмірі нарахованого зносу.
В регістрах бухгалтерського обліку ці операції відображаються наступним чином:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. До складу основних засобів зараховано безоплатно отримані основні засоби за їх справедливою вартістю 10, 12 424
2. Нараховано знос по безоплатно отриманих основних засобах 23, 91, 92, 93 131
3. Відображаємо дохід пропорційно сумі нарахованого зносу 424 745
В балансі залишок по субрахунку 424 "Безоплатно отримані активи", тобто кредитове сальдо відповідає залишковій вартості безоплатно отриманих підприємством необоротних активів і відображається по статті "Інший додатковий капітал".
Облік резервного капіталу
Резервний капітал - це сума резервів, створений підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних документів.
Резервний (страховий) капітал створюється господарськими товариствами в розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу. Щорічний розмір відрахувань до резервного (страхового) капіталу також встановлюється засновницькими документами, але не може бути меншим за 5 відсотків суми чистого прибутку.
Резервний капітал господарського товариства створюється з метою покриття можливих в майбутньому не передбачуваних збитків, втрат. Резервний капітал може використовуватися для покриття балансового збитку підприємства за звітний період, на виплату дивідендів при недостатності нерозподіленого прибутку, на інші цілі передбачені законодавством.
Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку у Плані рахунків призначено рахунок 43 "Резервний капітал".
По кредиту цього рахунку відображається створення резерву, по дебету - використання резервного капіталу. Сальдо по рахунку 43 відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами і напрямками використання.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу 43 40
2. Погашено непокриті збитки минулих років за рахунок резервного капіталу 43 442
3. Створено резервний капітал за рахунок додаткового капіталу 42 43
4. Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 443 43
Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це сума доходу, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
У Плані рахунків для обліку сум нерозподілений прибутків (збитків) поточного і минулого років, а також використаного в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
По кредиту рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету - збитки і використання прибутку.
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:
" 441 "Прибуток нерозподілений";
" "Непокриті збитки";
" 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
На субрахунку 441 відображають наявність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 відображають непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіталу та інше використання прибутку в поточному періоді.
Слід відмітити, що виправлення помилок за минулий рік, які виявлені в поточному році, відображають кореспонденцію рахунку 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" з відповідними рахунками бухгалтерського обліку.
Типові проведення з обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку):

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Нараховано дивіденди власникам 443 671
2. Використано прибуток на виплату премії за випущеними облігаціями 443 552
3. Проведено відрахування до резервного капіталу 443 43
4. Списано фінансовий результат на нерозподілений прибуток 79 441
5. Списано фінансовий результат на непокриті збитки 442 79
6. Списано суму прибутку, використаного у звітному періоді, за рахунок нерозподіленого прибутку 441 443
7. Списано суму прибутку, використаного у звітному періоді на непокриті збитки 442 443
8. Списано непокриті збитки за рахунок коштів резервного і додаткового капіталу 43, 42 442
У балансі підприємства дані про суми нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) відображаються у рядку 350. Причому сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку 1 розділу пасивного балансу.
В балансі залишок по субрахунку 424 "Безоплатно отримані активи", тобто кредитове сальдо відповідає залишковій вартсоіт безоплатно отриманих підприємством необоротних активів і відображається по статті "Інший додатковий капітал".
Облік вилученого капіталу
Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів.
Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників, анулювання. Зазначені акції мають бути реалізовані або анульовані в термін не більше 1 року.
Для узагальнення інформації про вилучений капітал товариства Планом рахунків передбачено рахунок 45 "Вилучений капітал".
По дебету рахунку 45 відображають фактичну вартість акцій власної емісії, викуплених акціонерним товариством у своїхакціонерів, по кредиту - вартість анульованих або перепроданих акцій.
Аналітичний облік вилученого капіталу ведуть за видами акцій (вкладів, паїв), іншого вилученого капіталу.
ПРИКЛАД. Акціонерне товариство викупило 300 акцій номінальною вартістю 120 грн. за акцію.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Викуплено 300 акцій за викупною вартістю 120 грн. за акцію 451 30, 31 36000
У подальшому викуплені акціонерним товариством акції можуть бути:
" анульовані;
" перепродані.
ПРИКЛАД. Акціонерним товариством було анульовано 100 акцій на суму 10000 грн.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено зменшення статутного капіталу акціонерного товариства на номінальну вартість викуплених акцій (100х100 = 1000) 40 451 10000
2. Різницю між викупною і номінальною вартістю анульованих акцій віднесено у зменшення емісійного доходу (100х(120-100) = 200) 421 451 2000
У випадку, коли емісійного доходу не вистачає для "покриття" перевищення викупної вартості акцій над номінальною, використовують прибуток звітного періоду. При цьому здійснюють запис Дт 443 Кт 451.
Вилучені акціонерним товариством акції в подальшому можуть бути перепродані, причому ціна реалізації може бути як вища, так і нижча за ціну, за якою вони викуповувалися.
ПРИКЛАД. Акціонерне товариство

 
 

Цікаве

Загрузка...