WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Норми і нормативи праці - Реферат

Норми і нормативи праці - Реферат

результат, в якості критерій оптимальності повинен вибиратися економічний показник, характеризуючий суму мінімізуючи затрат живої і уречевленої праці. На основі цього можна сформулювати наступні варіанти норм праці і її організації: допустимі - виконуються обмеження по необхідному виробничому результаті; інші умови праці робітників, режими технологічного процесу, поорганізаційним робітникам виробництва. Оптимальні це ті, при яких досягається мінімум сумарних затрат, необхідних для отримання заданого виробничого результату.
Таким чином, люба задача обґрунтування норм праці чи визначаючих їх варіантів технологічного і трудового процесів заключається в тому, щоб знайти норму праці і варіант її організації, при яких формується обмеження по:
ў необхідному виробничому результатові;
ў допустимим умовам праці;
ў допустимим режимам технологічного процесу;
ў обсягах наявних виробничих ресурсів і досягається мінімум затрат на заданий обсяг випуску продукції.
ІІІ. Під методом нормування розуміється сукупність прийомів встановлення норм праці, включаючих: аналіз трудового процесу; проектування раціональної технології і організації праці; розрахунок норм. Вибір методу нормування праці визначається характером нормованих робіт і умовами їх виконання. По принциповій схемі встановлення норм методи нормування праці діляться на аналітичні і сумарні.
Аналітичні включають: аналіз трудового процесу, розподіл його на елементи, проектування раціональних режимів роботи обладнання, організації праці і необхідних затрат праці пор елементам трудового процесу, встановлення норм на операції.
Сумарні - встановлення норм праці без розподілу процесу на елементи і проектування раціональної організації праці, тобто на основі досвіду нормовника (дослідницький метод), чи статистичних даних про виконання аналогічних робіт (статистичний метод). Норми, встановлені за допомогою сумарних методів називаються досвідно-статистичними. Вони не є ефективні і поступаються аналітичним. По методиці отримання вихідних даних аналітичні методи діляться на аналітично-розрахункові - базою розрахунку норм є нормативні матеріали, і аналітично-дослідницькі - інформація отримується шляхом спостереження чи експериментів.
Лекція 5.
План.
1. Трудовий потенціал в системі економічних ресурсів.
2. Компоненти діяльності людини і їх рентабельність.
3. Концепції ефективності праці.
4. Інтелектуальний капітал і інтелектуальна власність.
1. Прийнято виділяти 4 види економічних ресурсів: земля, праця, капітал і підприємницькі здібності.
Земля - це природні ресурси. Праця характеризується чисельністю робітників, їх кваліфікацією, часом і інтенсивністю виконання виробничих функцій. Затрати праці оцінюють кількістю відпрацьованих людино-годин і розходами на персонал. Капітал характеризується технічними і економічними показниками обладнання, інструментів, матеріалів і інші. Гроші не вважаються економічним ресурсом, так як вони не беруть участі у виробничому процесі. Здібності підприємця проявляються в раціональному використанні праці, землі і капіталу, вмінні знаходити і застосовувати нові наукові, технічні, організаційні, художні, комерційні ідеї. При використанні економічних ресурсів отримують доходи у вигляді ренти (від землі), зарплати (від праці), процента (від капіталу) і прибутку (від підприємницьких здібностей).
Існуюча класифікація економічних ресурсів не враховує ряди важливих факторів, визначаючих результати виробничої діяльності. Це відноситься до ресурсів праці, які не зводяться до затрат робочого часу і розходами на персонал. Крім того підприємницькі здібності - лише один з видів творчих здібностей. З розвитком сучасного виробництва слід враховувати кожну з компонент трудового потенціалу як окремий економічний ресурс.
Таким чином, економічні ресурси - це компоненти природи, трудовий потенціал і засоби виробництва.
2. В любому виді праці в людині можна виділити дві компоненти. Перша характеризує працю, виконану по заданій технології, інструкції, традиції, коли виконувач роботи не вносить в неї ніяких елементів новизни, власної творчості. Такий труд назвемо регламентованим чи -працею. Друге характеризує працю, на створення нових духовних чи матеріальних благ, а також нових методів виробництва. Її будемо називати новаційною, творчою чи -працею. Збільшення кінцевого продукту за рахунок -праці можливо тільки при збільшенні кількості робітників, подовженості часу праці і його інтенсивності. На відміну від цього, за рахунок -праці ріст обсягу продукції можливий при незмінності чи навіть зменшенні затрат робочого часу і інтенсивності праці.
V = f (xb) - де, V - результат -праці; xb - затрати робочого часу.
V = f (xтз, ха) - V ; xтз - творчі здібності, ха - активність.
І - конвеєр, машинописні роботи,
копіювання;
ІІІ ІІ - праця робітників середньої і вищої
ІІ кваліфікації, проектування, викладання,
лікування, управління підприємством.
І ІІІ - дослідження літератури, мистецтва.
Виділяють також духовну працю - j-праця.
Щоб сформувати і доказати теорему про рентабельність компонент праці введемо наступні визначення:
Визначення 1. Праця - це діяльність, направлена на розвиток людини і перетворення ресурсів природи в матеріальні, інтелектуальні і духовні блага. Така діяльність може здійснюватися чи по примусу (адміністративному, економічному), чи за внутрішнім побудженням, чи по тому й іншому.
Визначення 2. Регламентованим чи -працею буде називатися вид діяльності, при якій людина повинна діяти в строгій відповідності з зазначеною технологією (інструкцією) і не має об'єктивних можливостей для зміни цієї технології.
Визначення 3. Новаційною творчою чи -працею назвемо вид діяльності, при якій людина зайнята тільки створенням нового в науці, мистецтві, економіці і інших сфер.
Результатом -праці є нові ідеї і образи. З визначення 1 слідує:
Лемма 1: Ріст споживання матеріальних благ можна забезпечити за рахунок:
1) збільшення обсягу споживаємих природніх ресурсів;
2) поліпшення використання природніх ресурсів.
З визначення 2 слідує:
Лемма 2: Результат -праці (в вчасності обсяг продукції може бути збільшено тільки за рахунок збільшення продовженості і темпу праці).
З визначення 3 слідує:
Лемма 3: Результат -праці немає якої небуть явної залежності від продовженості чи темпу праці. Він визначається передусім творчими здібностями і (до даного виду праці) і умовами для їх реалізації. З лемм 1, 2, 3 слідує:
Теорема: При незмінній чи скорочуючійся продовженості робочого

 
 

Цікаве

Загрузка...