WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Питання персоналу на підприємстві - Реферат

Питання персоналу на підприємстві - Реферат

чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку самих трудових ресурсів, але й на можливий рівень їх використання, аналіз обумовлюючих факторі" ' - технічних, організаційних, соціально-економічних.
Об'єктами аналізу виступають:
- номенклатура виготовлюваної продукції та послуг, що надаються;
- втрати робочого часу та їх причини;
- характер та порівняльний рівень технологічних процесів та устаткування;
- прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації праці та виробництва;125
- рівень мотивації трудової діяльності;
- норми обслуговування та виробітку, рівень їх
фактичного виконання тощо.
Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки підприємства, особливостей його функціонування. Зокрема:
розрахунки за своїм обсягом будуть різними для підприємств масового і серійного виробництва у порівнянні з підприємствами одиничного та дослідного виробництва;
підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, натрапить на значно більші проблеми у розрахунках, ніж підприємство, що розширює тільки обсяги виробництва чи надання послуг;
підприємству, виробництво на якому носить ритмічний характер протягом всього року, невідомі проблеми виробництва сезонного характеру, у тому числі у розрахунках чисельності персоналу.
За умови значних організаційних зрушень (наприклад, створення нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах являє собою досить складне завдання. У цьому випадку використовуються типові структури, моделі, аналоги. При визначенні чисельності на перспективний період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: ринкову кон'юнктуру, пов'язану з тим чи іншим видом діяльності; циклічність розвитку економіки, передбачення можливого загального економічного спаду; регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці);
державні (урядові) програми, замовлення, контракти (у відповідності з останніми підприємство зобов'язане створювати нові робочі місця);
юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих категорій населення та працюючих; *
можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці.
Техніка розрахунків планової чисельност окремих категорій працівників визначається конкретною специфікою їх професійної діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи іншого підприємства. Але у всіх випадках вона має базуватись на врахуванні можливої економії затрат праці за факторами.
Розглянемо систему необхідних (основниу) розрахунків на прикладі промислового підприємства.
Перш за все для виявлення загальної (Відносно приблизної) чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується метод коригування базової чисельності.
де Чпл - чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, чол.;
ЧБ - базова (очікувана) чисельність, чол.;
V- плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %
Ч - сумарне змінювання чисельності за пофакторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, чол.
Більш точним є метод розрахунку планової чисельності на основі повної трудомісткості виготовлення продукції:
де ?t - повна трудомісткість виробничої програми планового року (включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління виробництвом),
нормо-годин;
Трп - розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл. 4.2).
Квн - очікуваний коефіцієнт виконання норм.
Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються (Чрнпл), розраховується за формулою:
де ti - планова трудомісткість одиниці 1-го виду виробу, нормо-годин;
тi - кількість виробів і-го виду, одиниць;
n - кількість видів виготовлюваних одиниць/
Таблиця 4.2. Розрахунок балансу робочого часу середньо-облікового працюючого (цифри умовні)
Показники Очікувані результати
поточного року розрахункового року
Кількість календарних днів 365 365
Вихідні і святкові дні 110 109
Номінальний фонд робочого часу, днів 255 256
Невиходи на роботу, днів 28 36
зних:
відпустки 21 23
захворювання 10 9
невиходи, що дозволяються законом 2 2
з дозволу адміністрації 1 1
прогули 2 1
цілодобові простої 1 -
страйки 1 -
Явочний робочий час, днів 217 220
Середня тривалість робочого дня,годин 7,95 7,90
Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин 0.45 0.30
Ефективний фонд часу за рік, годин 1627.5 1672
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах ( ) - контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншим устаткуванням - розраховується за нормами обслуговування, а саме:
де m0 - кількість об'єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);
nзм - кількість змін роботи на добу;
Кяо - коефіцієнт переводу явочної чисельності у облікову, який розраховується за формулою
де f ~ плановий процент невиходів робітників на роботу;
Hоб - норма обслуговування одного агрегату (машини) - кількість об'єктів на одного робітника.
Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт (^дл4)' визначається за формулою
де nрм - кількість робочих місць.
Чисельність працівників управління, спеціалістів, службовців розраховується по кожній функції методом прямого нормування, якщо дані щодо трудомісткості є вірогідними. За умови відсутності певної інформації або надмірної трудомісткості розрахунків можна пропонувати метод нормування чисельності цих категорій персоналу з використанням кореляційної залежності типу
'
або
де - нормативна (планова) чисельність працівників управління за конкретною функцією;
х1, х2, ...хn - значення факторів, що визначають чисельність працівників за даною функцією;
u1, u2, ...un - показники ступеня при чисельному oзначенні факторів;
а0 - постійний коефіцієнт рівняння нормативної залежності;
а1а2...аn - коефіцієнт регресії (показники ступеня або коефіцієнти), що визначають міру впливу кожного фактору на чисельність працівників.
При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами (схемами, моделями),
виробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері діяльності. Додаткова потреба персоналу на перспективний плановий) період виявляється на основі співставлення його фактичної наявності та потреби па плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст, з урахуванням компенсації зменшення (вихід напенсію, призов до армії і т. ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...