WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати.
Планування витрат слід проводити в розрізі груп за окремими статтями.
6.2. До адміністративних витрат торговельного підприємства відносяться загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, зокрема: витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні видатки), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, суми податків і зборів (обов'язкових платежів), які відносяться на витрати. З них методом техніко-економічних розрахунків можна визначити величину витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення; витрати па охорону; транспортні послуги; суми податків і зборів (обов'язкових платежів). Величину інших витрат можна визначити дослідно-статистичним методом, виходячи з даних минулих періодів. Адміністративні витрати - це умовно-постійні витрати, величина яких мало залежить від зміни обсягів товарообороту.
Примірний план адміністративних витрат торговельного підприємства приведений у таблиці 2, а нижче наведені методичні рекомендації щодо поелементного розрахунку адміністративних витрат.
Таблиця 2
План адміністративних витрат торговельного підприємства
Елементи адміністративних витрат За минулий період На плановий період
сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту
1 2 3 4 5
1. Витрати па оплату праці адміністративного персоналу 71,82 2,10 54,73 1,38
2. Відрахування на соціальні заходи 27,31 0,80 20,81 0,53
3. Амортизація основних засобів адміністративного призначення 28,05 0,82 23,97 0,61
4. Розрахунково-касове обслуговування банком
5,12 0,15 5,24 0,13
5. Витрати на утримання основних засобів аміні-стративного призначення 3,58 0,10 3,58 0,09
7. Податки та інші обов'язкові платежі
41,91 1,22 39,03 0,99
Разом
185,60 5,41 155,00 3,92
Витрати на оплату праці адміністративного персоналу плануються на основі затвердженого штатного розпису і фактичної чисельності працівників, їх окладів і часу перебування на займаних посадах. Якщо у плановому періоді не передбачаються зміни, то витрати планують на рівні минулого періоду. При розширенні чи скороченні штатного розпису проводиться поіменно перерахунок планового фонду оплати праці за традиційною формою відомості нарахування заробітної плати.
У наведеному в табл. 2 прикладі плановий фонд оплати пращ адміністративного персоналу на рік склав 54730 гри.
Відрахування на соціальні заходи планують за встановленими чинним законодавством нормами відрахувань у відсотках до фонду оплати праці.
Таблиця 2.1. Розрахунок відрахувань на соціальні заходи
№ з/п Види відрахувань Норма відрахувань, % до фонду оплати
Плановий фонд оплати праці, грн. Сума відрахувань, тис. грн.
(гр. 3х4)
1 2 3 4 5
1 У пенсійний фонд 32,0 54730 17,51
2 У фонд соціального страхування 2,5 54730 1,37
3 У фонд соціального страхування на випадок безробіття 2,5
54730
1,37
4 У фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 1,02 54730 0,56
РАЗОМ 38,02 Х 20,81
Амортизація основних засобів адміністративного призначення визначається, виходячи із облікової вартості основних засобів на початок планового періоду, планового введення в дію та планового вибуття основних засобів, одним із передбачуваних чинним законодавством (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затв. Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. №92) методом нарахування амортизації.
У наведеному прикладі використано метод нарахування амортизації, передбаченої податковим законодавством. В лютому місяці підприємство планує придбати комп'ютер вартістю 3500 грн. Розрахунок нарахування амортизації наведено в наступній таблиці.
Таблиця 2.2. Нарахування амортизації основних засобів в плановому періоді
Групи основних засобів Залишкова варті-сть на початок кварталу
(тис. грн.) Норми аморти-зації квар-тальні, % Нарахо-вано амор-тизації в кварталі, (тис. грн.)
Введені в
ДІЮ основні засоби в кварталі, (тис грн.)
Залишкова варті-сть на початок II квар-талу (тис. грн.)
Нараховано амортизації в II кварталі, (тис грн.)
Залишкова вар-тість на початок III квар-талу (тис. грн.)
Нарахо-вано амортизації в IV кварталі, (тис. грн.)
Залишкова вар-тість на початок IV квар-талу (тис. грн.)
Нарахо-вано амортизації в IV кварталі (тис грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І 120,00 1,25 1,50 - 118,50 1,48 117,02 1,46 115,56 1,44
ІІ 50,00 6,25 3,13 3,5 50,37 3,15 47,22 2,95 44,27 2,77
ІІІ 43,00 3,75 1,61 - 41,39 1,55 39,84 1,49 38,35 1,44
Разом 6,24 6,18 5,90 5,65
Загальна сума нарахованої амортизації основних засобів адміністративного призначення у плановому періоді складе 23,97 тис. грн. (6,24+6,18+5,90+5,65).
Витрати на розрахунково-касове обслуговування плануються згідно тарифів банку, передбачених у договорі, укладеному з обслуговуючим банком.
Банк самостійно встановлює тарифи, тому у різних банках вони можуть бути різними.
У наведеному прикладі за касове обслуговування згідно договору банк знімає 1% від суми знятої готівки, за ведення рахунку 10 грн., та за розрахункове обслуговування - 0,1% від дебетового обороту по поточному рахунку. В плановому періоді підприємство передбачає отримати готівку на виплату заробітної плати за другу половину грудня минулого року і 11,5 місяців планового року в сумі 163,44 тис. грн., на придбання канцелярських та господарських товарів 2,0 тис. грн., на закупівлю бензину 43,45 тис. грн. Загальна потреба в готівці складе 208,89 тис. грн. (163,44+2,0+43,45). Звідси витрати на касове обслуговування становлять 2,09 тис. грн. (208,89x1:100).
Витрати на розрахункове обслуговування визначаються на основі прогнозованого дебетового обороту по поточному рахунку підприємства в банку. Оскільки тариф складає всього0,1% від обороту, то при прогнозуванні доцільно за основу взяти дебетовий оборот по поточному рахунку за минулий період, відповідно скоригувавши його на зміну у плановому періоді величини собівартості товарів (робіт, послуг) та відрахувань на соціальні заходи.
У наведеному прикладі прогнозований дебетовий оборот поточного рахунку в банку складає 3150,30 тис. грн., а величина витрат на розрахункове обслуговування-3,15 тис. грн. (3150,30x0,1:100).
Разом витрати на розрахунково-касове обслуговування складуть 5,24 тис. грн. (2,09+3,15).
Витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення планують за видами витрат, прогнозованими обсягами споживання послуг та встановленою тарифною платою за них. Приклад розрахунку витрат наведено у наступній таблиці.
Таблиця 2.3. Розрахунок витрат на утримання основних засобів
Види витрат Зимовий період Весняний період Літній період Осінній період Разом за рік
1 2 3 4 5 6
1. Опалення 768 512 - 512 1792
2. Водопостачання і водовідведення 90 90 90 90 360
3. Електроенергія 270 256 228 256 1010
4. Дератизація та дсзинфекція 60 60 60 60 240
5. Вивезення сміття 54 54 54 54 216
Разом 3618
Розрахунок складено виходячи з таких

 
 

Цікаве

Загрузка...