WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання - Реферат

Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання - Реферат

працівників, доцільно використовувати узагальнюючі показники продуктивності праці для оцінки ефективності праці усього персоналу та допоміжні спеціальні показники продуктивності для оцінки рівня про-дуктивності праці окремих категорій персоналу.
2. Продуктивність праці на торговельному підприємстві характеризує затрати тільки живої праці працівників.
3. В системі показників оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства продуктивність праці відіграє допоміжну роль, оскільки характеризує лише один аспект діяльності - рівень використання персоналу.
Зростання продуктивності праці в торгівлі є одним з факторів зростання обсягів товарообігу та прибутків торговельного підприємства.
Поряд з показником "продуктивність праці" для характеристики праці робітників використовується такий термін, як "ефективність праці".
Ефективність праці є більш широким поняттям, яке враховує не лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства (обсяг товарообігу, кількість покупців), а й якісні досягнення: якість торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витрати часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємства.
Хоча ці показники важко оцінити кількісно, їх врахування є необхідною умовою об'єктивної оцінки кінцевого результату праці робітників підприємств торгівлі.
Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні про-дуктивності та ефективності праці робітників, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впливу. Типові наслідки зміни рівня продуктивності праці відображені у табл. 2.3.1.
Таблиця 2.3.1.
Вплив продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства
Наслідки
Зниження продуктивності праці Підвищення продуктивності праці
- втрата позицій на ринку;
- зниження ефективності використання ресурсів; - підвищення конкурентоспро-можності;
- підвищення ефективності
Продовження таблиці 2.3.1.
- зниження ефективності використання виробничих потужностей;
- втрата обсягу товарообороту;
- підвищення рівня витрат обігу;
- зниження рентабельності господарської діяльності та рентабельності трудових ресурсів. використання ресурсів ;
- зростання рівня використання виробничих потужностей;
- підвищення обсягів товарообороту;
- зниження рівня витрат обороту;
- підвищення рентабельності господарської діяльності та рентабельності трудових ресурсів.
Зростання продуктивності праці може бути забезпечене при виконанні наступних умов:
1. Зростання результатів праці при зниженні витрат праці:
2. Зростання результатів праці при стабільних витратах праці:
3. Сталість результатів при зниженні витрат праці:
4. Темпи росту результатів випереджають темп росту витрат праці:
5. Темпи зниження результатів нижчі за темпи зниження витрат:
де Р - результати праці;
Вп - витрати праці.
Пошук та мобілізація резервів зростання продуктивності праці потребує чіткої класифікації факторів, що визначають її рівень.
Залежно від можливостей впливу підприємства та врахування в практичній діяльності факторів зростання продуктивності праці, їх поділяють на 2 групи - зовнішні та внутрішні.
До складу зовнішніх факторів входять:
1. Загальноекономічні фактори, які визначають загальні умови зростання продуктивності праці всіх підприємств: політичний устрій, макроструктури! зрушення в суспільстві, стадія життєвого циклу країни, розвиток науково-технічного прогресу та використання його досягнень, освітянський та кваліфікаційний рівень населення, рівень інфляції, рівень матеріального добробуту населення тощо.
2. Галузеві фактори, що обумовлюють рівень продуктивності праці в окремій галузі порівняно з іншими: спеціалізація галузі, стадія життєвого циклу, сталість попиту на продукцію (послуги) галузі, рівень розвитку виробництва товарів, кон'юнктура споживчого ринку, динаміка грошових доходів населення, ступінь впровадження в галузь досягнень науково-технічного прогресу тощо.
Хоча торговельне підприємство не може активно впливати на перелічені фактори, воно має враховувати їх в своїй діяльності, перш за все - при розробці перспективних програм розвитку.
Більш практичне значення з точки зору мобілізації наявних резервів мають внутрішні фактори зростання продуктивності праці.
Залежно від характеру впливу в їх складі виділяють наступні групи факторів:
- організаційні фактори;
- технічні фактори;
- технологічні фактори;
- економічні фактори;
- соціальні фактори.
Перелік та вплив факторів кожної групи наведено у табл. 35.
Змінений внутрішніх факторів та характеру їх впливу на рівень продуктивності праці дозволяє знайти й оцінити наявні резерви зростання продуктивності праці та організувати роботу щодо їх мобілізації.
Забезпечення зростання продуктивності праці пов'язане, як правило, з необхідністю понесення певних витрат - на купівлю нового обладнання, підвищення рівня оплати праці, проведення ремонту та обладнання об'єктів соціальної сфери, оплату розробки нових технологій, навчання персоналу, збільшення частки прибутку, що споживається, тощо.
Доцільність їх проведення визначається шляхом розрахунку чистого прибутку, отриманому завдяки цим заходам. При цьому слід враховувати всі можливі наслідки впливу - зміни товарообороту, обсягу та рівня доходу, поточних витрат (збільшення та зменшення по окремих групах).
Таблиця 2.3.2.
Характеристика внутрішніх факторів зростання продуктивності праці торговельного підприємства
Група фак-торів Перелік факторів Характер впливу на зростання продуктивності праці
1. Організа-ційні факто-ри Поглиблення спеціалізації, зменшення широти асортименту
Зменшення часу на обслуговування одного покупця.
Вдосконалення системи управ-ління на підприємстві Скорочення апарату управ-ління.
Введення прогресивних форм організації праці Забезпечення ритмічності постачання та реалізації товарів Ліквідація невиробничих втрат робочого часу.
2. Технічні фактори
Підвищення рівня механізації та автоматизації праці
Підвищення ступеня викорис-тання наявної техніки та обладнання
Заміна обладнання більш по-тужним та прогресивним
Скорочення часу виконан-ня відповідної операції, покращення умов праці.
Продовження таблиці 2.3.2.
3. Техноло-гічні факто-ри
Удосконалення торговельно-технологічного процесу та технології проведення окремих операцій (вантажних, складських, фасувальних, касових тощо) Ліквідація втрат часу, під-вищення швидкості та знижен-ня трудомісткості виконання окремих операцій.
Впровадження прогресивних форм обслуговування покупців
Зниження часу обслуговування одного покупця.
4. Економічні фактори Зростання обсягів товарообороту Відносне скорочення апарату управління та допоміжного персоналу.
Зростання якості товарів та широти асортименту (взаємо-замінюючих та доповнюючих товарів) Зростання коефіцієнта завершеності покупки.
Зростання вартості покупки одного покупця.
Скорочення апарату управління та допоміжного персоналу Скорочення чисельності персоналу і витрат на його утримання.
Удосконалення методів плану-вання та контролю
Удосконалення систем оплати та стимулювання праці Посилення матеріальної моти-вації до праці.
Удосконалення форм організації трудових відносин (контракт, акорд, підряд, неповний робочий день та інше)
Застосування систем участі в прибутках та капіталі

 
 

Цікаве

Загрузка...