WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства - Реферат

Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства - Реферат

Цей вид оцінки може застосовувутися для визначення можливих грошових надходженьвід реструктуризації частини або повного обсягу активів підприємства, яка здійснюється з ініціативи власників підприємства за високого рівня виникнення загрози банкрутства (жорстких часових обмежень антикризового процесу) з метою запобігання порушенню справи про банкрутство підприємства. Хоча цей інструмент відновлення платоспроможності підприємства розглядає як небажаний для підприємства (оскільки зменшуються майновий потенціал підприємства та можливості отримання доходів у майбутньому), його застосування є доцільним виходячи з різниці між обсягами грошових надходжень у разі упорядкованого та примусового продажу і витрат підприємства внасліддок початку проведення судових процедур.
Підготовка до продажу окремих елементів майна підприємства в ході санації за ухвалою суду. Потреба в оцінці окремих елиментів активів підприємства виникає також під час проведення санації за ухвалою суду, оскільки одним із законодавчо визначених механізмів її проведення є продаж частини майна боржника (ст. 20 Закону).
Оцінка елементів майнового комплексу підприємства в ході проведення санації має таку специфіку:
" оцінка майна є обов'язковим елементом підготовчої роботи. Її проводять, як правило, залучені та спеціально підготовлені фахівці. Результати оціночної діяльності оформлюють відповідно до чинних стандартів та вимог;
" об'єктом оцінки є вимушена ліквідаційна вартість майнових цінностей, яки попередньо визначені керуючим санацією та зафіксовані в плані санації, погодженому з кредитором підприємства. Терміни проведення продажу також зафіксовані в плані санації;
" під час визначення ціни майнових об'єктів слід враховувати особливисті законодавчо регламентованих форм продажу (на відкритих чи закритих торгах - для майна боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження). Завданням оцінки в цих умовах є максимальне стимулювання платоспроможного попиту для забезпечення реалізації майна бажано на одних торгах;
" результати оцінки не є остаточними для визначення початкової ціни, оскільки відповідно до Закону початкову ціну майна боржника, що виставляється на торги, визначає керуючий санацією.
З метою підвищення ефективності продажу частини майна для фінансового оздоровлення підприємства та захисту інтересів кредиторів доцільно залучати експертів-оцінювачів якомога раніше: не тільки після плану санації, а і в ході його підготовки (визначення найбільш раціонального переліку об'єктів продажу, термінів проведення торгів, прогнозування можливих грошових надходжень, визначення кошторису додаткових витрат, пов'язаних з маркетинговою підтримкою та організацією торгів).
Підготовка продажу підприємства як цілосного майнового комплексу. Альтернативою розпродажу майна підприємства окремо є продаж підприємства як цілосного майнового комплексу. Використання цього антикризового інструмента може мати місце як в процесі санації, що проводиться з іціативи власника підприємства, так і в ході санації за ухвалою суду, яка здійснюється під контролем кредиторів, керуючого санацією та суду з урахуванням обмежень, передбачених статтею 19 Закону.
У будь-якому випадку необхідним етапом підготовчої роботи є оцінка вартості підприємства, яке є об'єктом купівлі-продажу.
На відміну від раніше розглянутих випадків оцінки у цьому разі об'єктом оціночної діяльності є вартість діючого підприємства, тобто вартість цілосного майнового комплексу як системи взаємопов'язаних майнових цінностей. Під час оцінки враховують вартість нематеріальних активів, яка не відображена в бухгалтерському обліку (бізнес-технологія, комерційні зв'язки тощо), а також перспективи подальшого розвитку підприємства, зокрема майбутні доходи та прибутки, які потенційно можуть бути отримані. При цьому беруть до уваги, що вартість підприємства в цілому більша від суми вартості окремих видів активів.
Проведення оцінки цілісного майнового комплексу підприємства в процесі санації має за мету визначення інвестиційної вартості підприємства. На відміну від ринкової вартості її розрахунок здійснюють виходячи з інтересів конкретного інвестора (або потенційно можливого інвестора) на базі індивідуальних вимог та оцінок ризику, дохідності й ліквідності об'єкта інвестування, можливостей покупців в організаціі бізнесу та ін. Має бути врахований також поточний стан підприємства - об'єкта оцінки (збитковість, від'ємний власний капітал, загроза виникнення банкрутства, необхідність термінового розрахунку з кредиторами тощо).
Підготовка реорганізаційних процедур. Програма антикризових заходів може передбачити використання специфічного інструмента - реорганізації підприємства. Як відомо, в ході санації можуть використовуватися різноманітні форми та види реорганізаційних процедур - зовнішні (злиття та приєднання) і внутрішні (поділ, виділення). У разі проведення зовнішньої реорганізації оцінка вартості підприємства необхідна для обгрунтування умов обміну акцій підприємства на акції інших суб'єктів господарювання: діючих (у випадку приєднання) та новостворених (у разі злиття). Під час проведення внутрішньої реорганізації виникає потреба в оцінці вартості окремих структурних підрозділів (або інших складових, що можуть бути виділені), яка є підставою для визначення умов трансформації акцій діючого підприємства в якції новостворених.
У ході підготовки реорганізаційних процедур, як і в попередньому випадку, об'єктом оцінки є інвестиційна вартість цілісного майнового комплексу підприємства або його частини. Проте оцінка має певну специфіку:
" об'єктом оцінки є вартість не одного, а декількох підприємств - учасників реорганізаційних процедур;
" оцінюється вартість ак реально діючих підприємств, так і тих, що будуть створені в ході реорганізації. Підставою для оцінки їх вартості є не фактично досягнуті результати діяльносьі, а розроблений бізнес-план, тобто оцінка носить перспективний характер;
" проводячи оцінку, враховують, що її результати будуть використовуватися не для здійснення взаєморозрахунків у грошовій формі, а для обґрунтування умов обміну акцій між учасниками реорганізації. У цих умовах оцінка носить порівняльний характер.
Отже, як свідчить вищезазначене, оціночна діяльність у ході здійснення антикризового управління характеризується багатоаспектністю та специфічністю, що зумовлює потребу в розроблені методологічних засад та адекватного практичного інструментарію. Не викликає сумнівів потреба вивчення фахівцями з антикризового управління теоретико-методологічних засад оціночної діяльності шляхом обов'язкового включення курсу "оцінка бізнесу та майна" в програми їх підготовки та атестації. Підвищенню ефективності антикризового управління підприємствами сприятиме і більш активна співпраця з експертами-оцінювачами. Їх досвід дасть змогу підвищити обгрунтованість антикризових заходів та результативність їх реалізації.

 
 

Цікаве

Загрузка...