WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

Міністерство освіти України
Кіровоградський державний технічний університет
Факультет економіки
Допущена до захисту_______
__________________________
Завідуючий кафедрою
" Фінанси та планування "
__________________________
( підпис )
д. е. н., проф.
Плаксов Віктор Антонович
"____" _____________ 1999 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Проблеми формування і виконання
місцевих бюджетів
Виконавець : студент
групи ФК - 94 - 2
Подплєтній Валерій Володимирович
здав "___" ___________ 1999 р.
_____________________________
( підпис )
Науковий керівник:
к. е. н., доцент
Пальчевич Галина Тадеївна
Кіровоград - 1999
Кіровоградський державний Затверджую
технічний університет
Факультет економіки _______________________
Кафедра " Фінанси та планування " (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Спеціальність 7.050104 "___" ____________1999 р.
ЗАВДАННЯ
на виконання дипломної роботи
студенту Подплєтньому Валерію Володимировичу
Факультет економіки група ФК-94-2
1. Тема дипломної роботи: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
затверджена наказом по університету № 295-02 від " 25 " грудня 1998 р.
2. Термін здачі роботи:
керівникові " 25 " травня 1999 р.
рецензенту " 21 " травня 1999 р.
3.
Назва розділів дипломної роботи Строки виконання
1. Сутність та необхідність місцевих
Бюджетів
01.02.99 р.
2. Аналіз формування і виконання місцевих
бюджетів на прикладі бюджету Новгород-
ківського району
22.02.99 р.
3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу
формування і виконання місцевих бюджетів
22.03.99 р.
4. Перелік графічного матеріалу ( таблиці, рисунки ): Таблиць - 17, рисунків - 5.
5. Консультації з роботи
Розділ Консультант Дата, підпис
завдання видав завдання прийняв
Перший розділ доц. Пальчевич Г.Т.
Другий розділ Тимченнко Н.Д., нач. бюджетної інс-пекції райфінвідділу
Третій розділ доц. Пальчевич Г.Т.
6. Дата видачі завдання: 25 грудня 1998 року
________________________
( підпис керівника)
7. Завдання прийнято до виконання : 28 грудня 1998 року
_______________________
( підпис студента )
ЗМІСТ
стор.
Вступ ………………………………………………………………………4
1. Сутність та необхідність місцевих бюджетів …………………………..6
1.1 Економічний зміст і структура місцевих бюджетів………………6
1.2 Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному
розвитку території…………………………………………………..19
1.3 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів……………25
2. Аналіз формування і виконання місцевих бюджетів на прикладі
бюджету Новгородківского району…………………………………...40
2.1 Характеристика соціально-економічного стану
Новгородківского району ………………………………………..40
2.2 Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та
виконання місцевих бюджетів …………………………………..43
2.3 Аналіз формування доходів зведеного бюджету
Новгородківського району ………………………………………51
2.4 Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого
Бюджету ……………………………………………………………60
2.5 Аналіз виконання місцевого бюджету…………………………69
3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і
виконання місцевих бюджетів ………………………………………...76
3.1 Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів
місцевого самоврядування………………………………………..76
3.2 Удосконалення системи фінансового вирівнювання
територій …………………………………………………………..87
Висновки ……………………………………………………………….96
Список літератури ……………………………………………………100
Додатки………………………………………………………………..103
ВСТУП
Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти соїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.
Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.
На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.
Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.
Ці та інші питання, пов'язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не є новими. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення.
Саме ця обставина і зумовилапотребу у вивчені процесу формування і виконання місцевих бюджетів, ролі планування в процесі використання коштів та етапів проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.
Тому, зважаючи на складність та

 
 

Цікаве

Загрузка...