WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація - Контрольна робота

Організація - Контрольна робота


Контрольна робота на тему:
"Організація"
Термін "організація" вважається одним з найуживаніших. Він використовується в таких значеннях:
o як система, і зокрема, як система управління, що розглядається як єдиний організм;
o як стадія процесу управління, призначена для створення нової, або реорганізації чи ліквідації діючої системи;
o як господарюючий суб'єкт тощо.
У широкому розумінні, термін "організація" означає певний порядок, а підвищення рівня організованості - впорядкування. До-сягнутий порядок можна визнати повним, якщо в ньому знайшли практичне втілення чотири аспекти впорядкованості, які виходять з того, що визначені:
а) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системоутворюючі одиниці вона охоплює;
б) змінні, які характеризують одиниці, що утворюють систему;
в) встановленні допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них;
г) спосіб дії кожної одиниці і схема їх взаємодії.
Сучасні крупні фірми - це національні та багатонаціональні компанії, які вкладають капітали в різні галузі і мають підприємства в багатьох країнах світу. У складі крупних фірм є десятки наукових ла-бораторій, складна система матеріально-технічного постачання та збуту, яка охоплює багато агентів, підприємства технічного обслуговування тощо. Для ефективного функціонування таких фірм необхідні, перш за все, досконалі внутрішні зв'язки. Об'єднання різних частин фірми в єдине ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту.
Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як множину взаємозв'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її стосунки із зовнішнім середовищем.
Поняття "організація" охоплює такі взаємопов'язані елементи:
o мету, завдання:
o групування завдань для визначення видів робіт;
o групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою ор-ганізації;
o делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління;
o створення організаційного клімату, який спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації;
o проектування системи комунікацій, здатної забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації:
o побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх елементів організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.
Склад організаційних функцій передбачає три основні фази, кожна з яких, в свою чергу, теж складається з трьох етапів (табл. 8.1.):
Таблиця 8.1
Фази організаційного процесу

п/п
Основні фази організаційного процесу
Функції, що здійснюються в ме-жах кожної фази
1
Фаза почину (ініціювання) бере початок від першого задуму організації до стадії реального формування апарату організації
а) визначення завдань організації; б) визначення способів їх вирішення; в) забезпечення здійснення.
2
Фаза облаштування (координації) триває від початку формування до поточної діяльності
а) визначення системи необхідних видів діяльності; б) визначення складу виконавців: в) забезпечення стимулювання виконавців.
3 Фаза розпорядча (адміністрування) здійснюється у сформованому апараті за визначеними напрямами як поточне керівництво діяльністю організації
а) делегування повноважень та обов'язків;
б) визначення змісту розпоряд-жень;
в) забезпечення виконання розпоряджень.
Закони організації недостатньо розглядаються при вивченні предмета і змісту теорії організації, хоча дослідження в галузі організації мають пріоритетне значення для обгрунтування розробок у сфері управління. Коротко розглянемо основний закон організації - закон синергії.
Система є такою (а не випадковою сукупністю розрізнених еле-ментів), коли вона організована, тобто є такою сукупністю, у якій ви-значені місце, значення та зв'язки кожного елемента. Організація ж як система є не просто такою, а відносно відокремленою системою, тобто має необхідний для самостійного існування набір утворюючих елементів (підсистем, ланок). У добре організованих системах кожний елемент (як частина) необхідний для підтримування та функціонування цілого і поза ним (цілим) існувати не може. Іншими словами, частина необхідна для існування цілого, а ціле необхідне для існування частини.
Основний закон організації - закон синергії - полягає у тому, що сума властивостей (потенціалів, енергії, якостей) організованого цілого перевищує "арифметичну" суму властивостей елементів - складників даного цілого.
Абстрактно закон синергії можна подати так:
ПА= ;
за умови, що а, є А, А = (а1, а2,...,аm),
де ПА - потенціал системи А ;
ai - і-й елемент системи А ;
ni - потенціал 1-го елемента.
Ефект синергії виникає за рахунок взаємної співучасті, взаємодії елементів, які знаходяться в межах цілого. Цей закон має різне практичне використання (наприклад, при формуванні корпоративних стратегій).
У даний час теорія організації перебуває у стадії становлення, але найчастіше (крім закону синергії) згадуються такі закони:
o закон єдності аналізу-синтезу (процеси спеціалізації, дифе-ренціації, з одного боку, доповнюється протилежними процесами інтеграції, універсалізації, з іншого боку);
o закон пропорційності (необхідність певного співвідношення між частинами цілого);
o закон композиції (мета діяльності підсистеми одночасно є однією з підцілей діяльності системи),
o закон самозбереження (кожна реальна фізична чи матеріальна система прагне зберегти себе як цілісне утворення і економніше вит-рачати свій ресурс);
o закон організованості-інформованості (у системі не може бути більше порядку, ніж інформації);
o закон онтогенезу (кожна організація проходить у своєму роз-витку такі фази життєвого циклу: становлення, розквіт, згасання).
Організація як функція менеджменту - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети. Отже, попередньою умовою для створення структури підприємства є формування стратегії, а основна мета організаційної функції в менеджменті - забезпечити перехід від стратегії до структури.
Організаційну функцію часто розглядають як процес розподілу обов'язків і координацію зусиль персоналу для забезпечення макси-мальної продуктивності у досягненні наперед визначеної мети діяльності.
Є декілька аспектів організаційної функції:
1) взаємостосунки повноважень, які об'єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу та координації завдань:
2) створення системи управління, тобто створення об'єктів управ-ління (керованих систем), суб'єктів управління (керуючих систем) і встановлення зв'язків між ними:
3) вдосконалення системи управління.
Практичним результатом виконання організаційної функції е:
o затвердженняструктури виробництва, структури органів уп-равління, схеми взаємозв'язків між

 
 

Цікаве

Загрузка...