WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам в строк, що не перевищує 1-го року.
По одностайному рішенню зборів всіх учасників, Товариство має право здати в оренду, продати або подарувати набуте майно товариства як основних, так і обігових коштів другим юридичним, або фізичним особам.
При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному фонді.
Джерелами формування майна Товариства є:
o вклади Учасників в Статутний фонд;
o прибуток, одержаний від реалізації власної продукції, робіт і послуг та інших видів господарської діяльності;
o прибутки від реалізації цінних паперів, випущених в установленому порядку;
o цільових та інвестиційних безповоротних грошових і майнових внесків, добровільних пожертвувань, спонсорських внесків, які надходять від українських та іноземних організацій і громадян;
o інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Учасники Товариства є власниками майна, внесеного ними в Товариство, отриманих прибутків, а також іншого майна, одержаного або придбаного Товариством за іншими підставами, не забороненими чинним законодавством України.
Порядок розподілу прибутків визначається Договором про створення і діяльність Товариства.
1.2 Характеристика стану трудових ресурсів Товариства.
Вищим органом Товариства є загальні збори його учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику. Кожен Учасник має один голос.
Загальні збори Учасників Товариства обирають голову Товариства.
До компетенції загальних зборів Товариства належить:
а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;
б) внесення змін до Статуту Товариства;
в) обрання та відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;
г) затвердження річних планів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
ж) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
з) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
и) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
і) виключення учасника з товариства та прийняття Учасника в товариство.
З питань, зазначених в підпунктах "а", "б", "і" цього пункту потрібна одностайність загальних зборів учасників. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.
Прийняття рішень загальними зборами Учасників Товариства, а також скликання позачергових зборів та інші процедурні питання здійснюються у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства" і затвердженими правилами процедури.
Виконавчим органом Товариства є директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора, який підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.
Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Законом України "Про господарські товариства", цим статутом і установчим договором. Має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.
Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії, а також Головою загальних зборів учасників.
Зміни до установчих документів Товариства приймаються зборами його учасників. Зміни вважаються прийнятими при одностайності зборів учасників. Про зміни, які вносяться в установчі документи Товариства, Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію.
З метою забезпечення виконання статутних завдань Товариство має право здійснювати експортно-імпортні операції, створювати спільні підприємства із закордонними фірмами і організаціями, відкривати філії, представництва за межами України.
Товариство забезпечує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівниками, а також санітарно-побутові умови відповідно нормативних актів про охорону праці.
Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на інших засадах, становлять трудовий колектив. Соціальні та трудові права трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством України.
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням зборів його учасників, при цьому вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
Товариство ліквідується у випадках:
а) за рішенням зборів учасників Товариства;
б) за рішенням арбітражного суду у випадках:
- визнання його банкрутом;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або групового порушення ним законодавства та інше.
Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
1.3 Управління фінансовими ресурсами підприємства.
Стан і основні джерела формування майна підприємства можна побачити у зведеному звіті про фінансові результати за 2001 рік, а також порівнявши показники фінансової стійкості за три роки (1999; 2000; 2001).
Звіт про фінансові результати за 2001 рік.
Форма № 2
(таб.1) Фінансові результати
(тис.грн)
Найменування статті
Код рядка
Зазвітний період
За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
1 405,6
1 876,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
1 134,2
1 560,0
Валові:
прибуток
050
271,4
316,5
збиток
055
-
-
Інші операційні доходи
060
3,5
5,0
Адміністративні витрати
070
112,0
130,2
Витрати на збут
080
87,3
146,1
Інші операційні

 
 

Цікаве

Загрузка...