WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку - Курсова робота

Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку - Курсова робота

Встановлено вірогідне збільшення вмісту метаболітів вуглеводного обміну в печінці та крові щурів за умов уведення кадмію сульфату, в усіх вікових групах, що найбільш виражено у тварин 3-місячного віку, відносно цих показників у печінці та крові щурів інтактної групи, а саме вміст метаболітів гліколізу – пірувату і лактату в крові - в 1,8 і 1,3 раза, в печінці - в 2,4 і 1,5 раза відповідно, циклу трикарбонових кислот - малату, оксалоацетату і б-кетоглутарату у крові - в 1,4, 2,1 і 1,8 раза, в печінці - у 2,7, 2,3 і 2,8 раза відповідно, що вказує на функціональні та метаболічні зміни в організмі отруєних тварин.

Показано, що дослідження показників азотного і вуглеводного обміну в організмі тварин, з урахуванням віку, є необхідною передумовою для корекції змін в їх організмі за умов впливу важких металів.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Хімічні методи визначення важких металів у біологічних зразках: Методичні рекомендації для лікарів хіміко-токсикологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини України, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та студентів факультетів ветеринарної медицини, якості та безпеки продукції АПК / Мельничук Д.О., Мельникова Н.М., Вовкотруб М.П., Калінін І.В., Шепельова І.А. та ін. – К.: НАУ, 2004. – 74 с.

 2. Мельникова Н.М., Шепельова І.А., Деркач Є.А. Вікові особливості вмісту вільних амінокислот у крові щурів, отруєних солями кадмію // Вісник Дніпропетровського Державного аграрного університету: зб. наук. пр. - Д.: ДДАУ, 2005. - № 2. – С.55 – 57. (Дисертантом проведено планування експерименту, поставлено дослід, проведено відбір проб та визначення концентрації вільних амінокислот у крові щурів різного віку, аналіз одержаних результатів, написання статті).

 3. Мельникова Н.М., Шепельова І.А. Амінокислотний склад крові щурів за умов токсикування сульфатом кадмію // "Ветеринарна медицина 2005": Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва: Міжнар. наук.-практ. конференція присвячена до 90-річчя від дня народження академіка Івана Микитовича Гладенька: 85-й випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника "Ветеринарна медицина". АР Крим, м. Ялта, 30 травня – 4 червня 2005 р. - Харків, 2005. - Т.1. - С.773 – 776. (Дисертантом проведено планування та постановка експерименту, відбір біологічних зразків, визначення амінокислот у крові щурів 6-місячного віку, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, написання статті).

 4. Шепельова І.А., Деркач Є.А., Мельникова Н.М. Вплив кадмію на вміст вільних амінокислот та активність трансаміназ у крові щурів різного віку // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. - Львів, 2006. - Т.8, № 2 (29), Ч.2. – C.188 – 191. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження, здійснено відбір проб, визначення концентрації вільних амінокислот у крові щурів, аналіз і узагальнення результатів, участь у написанні статті).

 5. Шепельова І.А., Деркач Є.А., Мельникова Н.М. Амінокислотний склад крові та показники азотового обміну у щурів, отруєних кадмію сульфатом // Современные проблемы токсикологии. – 2006. – № 4. – С.35 – 37. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження, здійснено відбір проб, визначення концентрації вільних амінокислот і показників азотового обміну у крові щурів 6-місячного віку, аналіз і узагальнення результатів, участь у написанні статті).

 6. Мельникова Н.М., Шепелева И.А., Деркач Е.А. Содержание свободных аминокислот в печени крыс отравленных кадмия сульфатом // Актуальные проблемы ветеринарной патологии и морфологии животных: Междунар. научно-производ. конф., посвященная 100-летию со дня рождения профессора Авророва А. А.: Матер. конф. - Воронеж, 2006. - С.727 - 730. (Дисертантом проведено планування експерименту, поставлено дослід, проведено відбір проб і визначення концентрації вільних амінокислот у печінці щурів, аналіз одержаних результатів, написання статті).

 7. Шепельова І.А., Деркач Є.А., Мельникова Н.М. Вплив кадмію сульфату на вуглеводний обмін в організмі щурів різного віку // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т.79, № 2. – С.92 – 96. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження, здійснено відбір проб, визначення концентрації метаболітів гліколізу і циклу трикарбонових кислот у крові щурів різного віку, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, написання статті).

 8. Патент на корисну модель 26310 Україна, G01N 33/48 Спосіб моделювання кадмієвої інтоксикації. Патент на корисну модель 26310 Україна, G01N 33/48 Мельничук Д.О., Мельникова Н.М., Деркач Є.А., Шепельова І.А. (Україна). - № u 2007 05711; Заявл.23.05. 2007; Опубл.10.09. 2007, Бюл. № 14. - 4 с.

 9. Мельникова Н.М., Шепельова І.А., Деркач Є.А. Вміст вільних амінокислот у крові щурів отруєних кадмію сульфатом на різних етапах онтогенезу // ІІІ Міжнар. конгрес спеціалістів ветеринарної медицини: Тези доп. Київ, 4 – 7 жовтня 2005 р. - К.: НАУ, 2005. - С.136 – 137.

 10. Шепельова І.А., Мельникова Н.М., Деркач Є.А. Амінокислотний склад крові щурів в онтогенезі // Молодь і поступ біології: ІІ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. Львів, 21 - 24 березня 2006 р. - Львів, 2006. – С.75 - 76.

 11. Мельникова Н.М., Шепельова І.А., Деркач Є.А. Вплив кадмію сульфату на вміст метаболітів трикарбонового циклу в печінці отруєних щурів // Конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: Тези доп. Київ, 5 - 6 квітня 2006 р. - К.: НАУ, 2006. - С.75 – 76.

 12. Шепельова І.А., Деркач Є.А. Вікові особливості вмісту аспарагінової та глутамінової кислот в печінці щурів отруєних сульфатом кадмію // IX Український біохімічний з′їзд: Матер. з′їзду. Харків, 24 – 27 жовтня 2006 р. – Х., 2006. – Т.2. – С.235.

 13. Шепельова І.А., Деркач Є.А., Мельникова Н.М. Вміст метаболітів гліколізу та циклу трикарбонових кислот у крові щурів 3-місячного віку за умов отруєння кадмієм // Аграрна наука - виробництву: V державна науково-практична конференція. Біла Церква, 23 - 25 листопада 2006 р. – Біла Церква, 2006. – Ч.1. - С.35.

 14. Шепельова І.А., Мельникова Н.М., Деркач Є.А. Концентрація вільних амінокислот у селезінці щурів різного віку при отруєнні кадмієм // Конференція науково-педагогіних працівників, наукових співробітників та аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: Тези доп. Київ, 16 - 17 березня 2007 р. - К.: НАУ, 2007. - С.136 - 137.

 15. Шепельова І.А., Мельникова Н.М. Вміст вільних амінокислот у нирках щурів різного віку // Молодь та поступ біології: ІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів. Львів, 23 – 27 квітня 2007 р. - Львів, 2007. – С.102 – 103.

 16. Шепельова І.А., Мельникова Н.М., Деркач Є.А. Вікові особливості вмісту вільних амінокислот у серці щурів, отруєних кадмієм // Біологія: від молекули до біосфери: ІІ Міжнар. конф. Харків,19 – 21 листопада 2007 р. - Х.: Планета-Принт, 2007. - С.59 - 60.

Шепельова І.А. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. - Національний аграрний університет, Київ, 2008.

У дисертації наведено результати досліджень впливу кадмію сульфату на якісний та кількісний склад вільних амінокислот у крові, печінці, нирках, легенях, серці і селезінці; концентрацію в крові показників азотного обміну – аміаку, креатиніну, сечовини та загального білка; вміст у печінці і крові метаболітів гліколізу – пірувату, лактату, циклу трикарбонових кислот – малату, оксалоацетату та б-кетоглутарату в щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку. Встановлено, що отруєння кадмію сульфатом призводить до збільшення загального вмісту вільних амінокислот у печінці та нирках і зниження – у крові, серці, селезінці та легенях щурів усіх вікових груп. Найбільш виражені зміни метаболічного пулу вільних амінокислот у крові та внутрішніх органах відмічено в щурів 3-місячного віку. Отруєння кадмієм призводить до зміни показників у крові щурів усіх вікових груп, що характеризують стан азотного обміну – аміак, креатинін, сечовина, загальний білок. У крові отруєних щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку виявлено зниження концентрації загального білка на фоні вірогідного підвищення концентрації аміаку, сечовини та креатиніну. Показано, що під впливом кадмію сульфату в крові та печінці отруєних щурів усіх вікових груп відбувається порушення вуглеводного обміну, що проявляється змінами вмісту метаболітів гліколізу та циклу трикарбонових кислот. Встановлено, що при отруєнні кадмію сульфатом ступінь змін біохімічних показників визначається, насамперед, віком і найбільшою мірою проявляється в організмі щурів 3-місячного віку.


 
 

Цікаве

Загрузка...