WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження - Курсова робота

Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження - Курсова робота

Виявлено, що в дорослих статевозрілих щурів і тварин пубертатного віку з експериментальним гіпотиреозом обмежений прояв прооксидантної дії на мозок інтенсивного фізичного навантаження. В основі формування цього зрушення лежить компенсаторне підвищення ефективності функціонування систем антиоксидантного захисту в мітохондріях мозку в умовах недостатності щитовидної залози. Виникнення оксидативного стресу в мозку й обмеження ефективності впливу на нього прооксидантних факторів, визначають появу функціональних порушень із боку ЦНС при гіпотиреозі.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати розширюють сучасну уяву про особливості вільнорадикального окислення ліпідів і білків субклітинних фракцій мозку в умовах впливу на організм несприятливих зовнішніх факторів. Вони розкривають механізми виникнення порушень із боку ЦНС при гіпотиреозі й указують на існування вікових особливостей їхньої появи в періоді статевого дозрівання. Результати проведених досліджень створюють теоретичні передумови для розробки нових підходів до лікування й профілактики порушень із боку ЦНС при захворюваннях, пов'язаних з недостатністю щитовидної залози, спрямованих на нормалізацію в ній стану вільнорадикальних процесів.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане під керівництвом доктора медичних наук, професора В.В. Давидова, з яким автор має загальні публікації. Результати, представлені в рукопису, отримані автором самостійно. Дисертантом особисто проведені експериментальні дослідження, статистична обробка й аналіз отриманих результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи повідомлені на міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених "Актуальні питання в сучасній медицині" (Харків, 2007); конференції молодих учених, присвяченої пам'яті професора В.П. Вендета "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2007" (Київ, 2007); міжнародної науково-практичної конференції "Теоретические и прикладные проблемы социально-правовых, медико-биологических, технико-экономических сфер жизни общества" (Курск, 2007); на 5-й національній науково-практичній конференції з міжнародною участю "Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека" (Смоленск, 2007); на науково-практичній конференції "Внесок молодих учених у розвиток медичної науки й практики" (Харків, 2007); на ІІ Міжнародній конференції молодих учених "Биология: От молекулы до биосферы" (Харьков, 2007 г.); на науково-практичній конференції молодих учених: "Медична наука: сучасні досягнення й інновації" (Харків, 2007); на науково-практичній конференції з міжнародною участю: "Ендокринна патологія у віковому аспекті " (Харків, 2007).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 11 наукових публікаціях – 4 статтях у журналах, рекомендованих ВАК України й 7 – у збірках тез доповідей конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Робота викладена на 189 сторінках машинописного тексту й складається із вступу, огляду літератури, методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків і списку цитованої літератури, що включає 280 найменувань. Робота ілюстрована 16 таблицями й 23 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури містить аналіз сучасного стану питання про молекулярні механізми формування оксидативного стресу і його значення в адаптації організму до несприятливих зовнішніх впливів і розвитку патологічних процесів. Особлива увага приділяється розгляду даних літератури про особливості перебігу вільнорадикальних процесів у тканинах внутрішніх органів при гіпотиреозі й інтенсивному фізичному навантаженню.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконане на 144 щурах-самцях лінії Вістар, які втримувалися в умовах віварію Харківської медичної академії післядипломної освіти й забезпечувалися стандартним раціоном харчування. Тварин ділили на дві вікові групи: дорослі статевозрілі - 10 - 12 місяців (маса 240 - 360 г) і молоді, що перебувають у періоді статевого дозрівання - 1,5 місяця (маса 80- 90 г). Кожну групу ділили на чотири підгрупи: 1 - інтактні, 2 - щури, які піддавалися інтенсивному фізичному навантаженню (плаванню до "відмови"), 3 - тварини, у яких відтворювався експериментальний гіпотиреоз, 4 - щури з експериментальним гіпотиреозом, яких піддавали інтенсивному фізичному навантаженню.

Для відтворення експериментального гіпотиреозу тваринам внутрішньоочеревинно вводився антитиреоїдний препарат мерказоліл з розрахунку 1 мг препарату на 100 г маси тварини. Препарат розчинявся в ізотонічному розчині хлористого натрію. Введення проводилося щодня протягом 15 днів (Krasilnikova O.A. et al., 2002).

Ефективність відтворення експериментального гіпотиреозу контролювалася шляхом визначення в крові концентрації тиреоїдних гормонів (тироксину, трийодотироніну) і тиреотропіну. Дослідження проводилися з використанням наборів для імуноферментних досліджень фірми "DAI" (США) на імуноферментному аналізаторі "HUMAREADER" (Німеччина).

З метою відтворення моделі інтенсивного фізичного навантаження щури піддавалися плаванню до "відмови" у круглих пластикових ємностях діаметром 40 см. Через годину після плавання тварини піддавалися евтаназії, відповідно до умов евтаназії, зазначених в методичних рекомендаціях МОЗ України та загальних етичних принципів проведення експериментів на тваринах, узгоджених з положеннями "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей".

З півкуль головного мозку за допомогою скляного гомогенізатора Поттера-Ельвегейма готувалися 10 % гомогенати на 0,32 М сахарозі (рН 7,4). Отримані гомогенати піддавалися фракціонуванню за допомогою методу диференціального центрифугування з метою одержання мітохондріальної, мікросомальної і постмітохондріальної фракцій.

У субклітинних фракціях півкуль головного мозку проводилося визначення концентрації карбонільованих білків і продуктів вільнорадикального окислення ліпідів (основ Шиффа і дієнових кон'югатів). Вимір вмісту карбонільованих білків (КБ) проводився за методом Дубиніної Є.Є. (2000). У розрахунках використовувався коефіцієнт молярної екстинкції, що відповідає 2,1 . 104 М-1 . см-1. Визначення основ Шиффа (ШО) проводилося за допомогою флюорометричного методу (Rice-Evans C.A. et al., 1991). В основу виміру концентрації дієнових кон'югатів (ДК) був покладений спектрофотометричний метод Стальної І.Д. (1977). При розрахунках змісту дієнових кон'югатів використовувався коефіцієнт молярної екстинкції, що відповідає 2,2 . 105 М-1 . см-1. .

У мітохондріальній і мікросомальній фракції півкуль головного мозку досліджувалася швидкість індукованого ПОЛ та індукованого вільнорадикального окислення білків. Для цього 0,1 мл досліджуваної проби субклітинної фракції змішували з 1,5 мл 0,015 М фосфатного буфера (рН 7,4). Після трихвилинної преінкубації при 37 °С, у реакційну суміш вносили 0,2 мл 0,01 М солі Мора й 0,2 мл 1 М перекису водню. Проби інтенсивно перемішували й інкубували протягом 10 хвилин при 37 °С. Після цього реакція зупинялася за допомогою додавання трихлоруксусної кислоти до кінцевої концентрації 5 %. Проби центрифугували 15 хвилин при 3000 об/хв. В отриманому в такий спосіб осаді вимірювали вміст карбонільованих білків (Дубиніна Є.Є., 2000), а в супернатанті – ТБК-реактивних речовин. Визначення концентрації ТБК-реактивних речовин проводилося по реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою. У розрахунках використовували коефіцієнт молярної екстинкції малонового діальдегіду, що відповідає 1,53 . 105 М-1 . см-1 (Esterbauer H. et al., 1990).

Для оцінки стану першої лінії антиоксидантного захисту в мітохондріальній і постмітохондріальній фракціях півкуль головного мозку вимірялася активність каталази (Барабой В.А. й ін., 1991) і супероксиддисмутази (Костюк В.А., 1990).

Вимір вмісту білка в аналізованих пробах визначали за Lowry O. et al. (1955).

Отримані результати піддавалися статистичній обробці з використанням непараметричного методу Wilcoxon-Mann-Whitney. Розходження між даними вважалися достовірними при Р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ та ЇХ ОБГОВОРЕННЯ


 
 

Цікаве

Загрузка...