WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження - Курсова робота

Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження - Курсова робота

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗіНА

ХАДДАД АЙХАМ АЛІ

УДК: 616.441 - 008.64:612.66

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ Вільнорадикального ОКИСЛЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У МОЗКУ Щурів З ГІПОТИРЕОЗОМ І ВПЛИВ НА НИХ ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

03.00.04 - біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Харків - 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Давидов Вадим В'ячеславович, Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України, професор кафедри клінічної біохімії і судово-медичної токсикології

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Бабенко Наталія Олексіївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, НДІ біології, завідувач відділу фізіології онтогенезу доктор біологічних наук, професор. Бондаренко Тетяна Петрівна, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків, завідувач відділу кріобіохімії і фармакології нейрогуморальних систем

Захист відбудеться 18.06.2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-15.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.

Автореферат розісланий 17.05. 2008 року

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Дзюба В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У цей час серед населення різних країн світу й, у тому числі України, має місце підвищення рівня захворюваності гіпотиреозом (Караченцев Ю.И. і співавт., 2002, 2004; Caparevic Z. et al., 2003; Караченцева И.Н., 2006; Monzani F. et al., 2006). Особливу небезпеку гіпотиреоз становить у ранньому дитячому й підлітковому віці. Це пов'язане з високим ризиком появи в дітей і підлітків глибоких порушень із боку центральної нервової системи, а також виникненням серйозних ускладнень у більш зрілому віці, у випадку несвоєчасної діагностики даного захворювання (Зефирова Г.С., 1999; Браверман Л.Е., 2000). Серед різноманітних проявів гіпотиреозу широке поширення має ураження ЦНС, що проявляється у виникненні невротичних розладів (Larsen P.R., 1996; Зефирова Г.С., 1999). Механізм їхнього виникнення при гіпотиреозі дотепер не вивчений. Разом з тим, поява центральних порушень припускає модуляцію інтегративної функції мозку в організмі й, тим самим, сприяє порушенню функціонування інших внутрішніх органів і систем органів, що у свою чергу, визначає велику клінічну симптоматику даного захворювання (Зефирова Г.С., 1999; Браверман Л.Е., 2000).

Відповідно до сучасних уявлень, у ролі неспецифічної ланки розвитку численних фізіологічних станів і патологічних процесів виступає оксидативний стрес (Mazzetti I. et al., 2001; Cooper C.E. et al., 2002; Ofran H. et al., 2004; Nayanatara A.K. et al., 2005; Dmitriev L.F., 2007; Lovel M.A. et al., 2007; Pittagula M. et al., 2006; Flora S.J., 2007). Разом з тим, відомості про стан вільнорадикальних процесів у головному мозку при гіпотиреозі відрізняються суперечливістю (Venditti P. et al., 1997; Gredilla R. et al., 2001; Varghese S. et al., 2001; Brzezinska-Slebodzinska E., 2005). Усе вище викладене визначає високу актуальність дослідження вільнорадикальних процесів у мозку при гіпотиреозі. Всебічне вивчення цього питання відкриває перспективи в пізнанні механізмів розвитку даного захворювання, а також розробці нових підходів до його лікування й профілактики.

Беручи до уваги сучасні уявлення про фізіологічну роль оксидативного стресу і його участі у формуванні адаптивних реакцій в організмі (Vendemiale G. et al., 1999; Schoneich C. et al., 2006), великий інтерес становить також і з'ясування ефекту прооксидантних факторів на стан вільнорадикальних процесів у мозку при гіпотиреозі. Подібні фактори проявляються в організмі в умовах впливу на нього стресорів різної природи, і, у тому числі, при інтенсивному фізичному навантаженні (ІФН) (Leeuwenburgh C. et al., 2001; Sureda A. et al., 2005; Pittagula M. et al., 2006). Зміна ефекту прооксидантних факторів на стан вільнорадикальних процесів у клітинах, сприяє модуляції їхньої стійкості до несприятливих

зовнішніх впливів. У цьому зв'язку, новим перспективним напрямком у з'ясуванні причин формування невротичних розладів при гіпотиреозі, є вивчення за його наявності особливостей реалізації прооксидантної дії ІФН на мозок.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної теми "Вивчити вікові особливості метаболічної адаптації до дії ушкоджуючих факторів окисного стресу" (N державної реєстрації 0102U002283).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчення вікових особливостей формування оксидативного стресу в великих півкулях головного мозку щурів з експериментальним гіпотиреозом і з'ясування впливу на них інтенсивного фізичного навантаження.

Для реалізації поставленої мети були визначені наступні завдання:

У мітохондріальній, мікросомальній і постмітохондріальній фракції великих півкуль головного мозку в дорослих статевозрілих (12-ти місячних) щурів і тварин пубертатного віку (1,5-місячних) з експериментальним гіпотиреозом після ІФН і без нього:

Визначити особливості накопичення продуктів вільнорадикального окислення ліпідів і білків;

Оцінити ефективність функціонування ферментів першої лінії антиоксидантного захисту;

Вивчити швидкість індукованого перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) й вільнорадикального окислення білків.

Об'єкт дослідження – вільнорадикальні процеси й ферменти першої лінії антиоксидантного захисту в мозку при експериментальному гіпотиреозі в щурів різного віку в нормі й при інтенсивному фізичному навантаженні.

Предмет дослідження – рівень накопичення продуктів вільнорадикального окислення білків і ліпідів, швидкість індукованого вільнорадикального окислення білків і ліпідів, активність ферментів першої лінії антиоксидантного захисту в субклітинних фракціях великих півкуль головного мозку.

Методи дослідження – спектрофотометрія у видимій і ближній ультрафіолетовій зоні спектра (визначення активності ферментів і вмісту продуктів вільнорадикального окислення); спектрофлюорометрія (вимір концентрації основ Шиффа); диференціальне центрифугування (фракціонування гомогенатів півкуль головного мозку), імуноферментний аналіз (визначення вмісту гормонів щитовидної залози й тиреотропного гормону в крові), статистичний аналіз.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в дисертаційній роботі вперше встановлені вікові особливості використання ліпідів і білків субклітинних фракцій великих півкуль головного мозку в процесах вільнорадикального окислення, а також зміни у цих процесах у щурів з експериментальним гіпотиреозом, що піддавалися інтенсивному фізичному навантаженню й без нього. Показано, що в мозку дорослих статевозрілих щурів і тварин пубертатного віку при гіпотиреозі формується стан оксидативного стресу. Це зрушення має неспецифічний характер і в більшій мірі проявляється в дорослих щурів.

Важливу роль у виникненні оксидативного стресу в мозку щурів з гіпотиреозом відіграє підвищення інтенсивності процесів радикалоутворення в мітохондріях. Воно не пов'язане зі зміною стану в них ферментативної системи першої лінії антиоксидантного захисту. Більше того, характер зрушень із боку активності каталази й супероксиддисмутази (СОД), що виникають у дорослих щурів при експериментальному гіпотиреозі, припускає формування умов для підвищення ефективності функціонування першої лінії антиоксидантного захисту й, тим самим, обмежують ефект посиленого радикалоутворення в мітохондріях при оксидативному стресі.

Особливе значення у виникненні оксидативного стресу в мозку дорослих щурів при гіпотиреозі, здобуває підвищення чутливості мембран мікросом до дії прооксидантів. Подібне зрушення не характерне для тварин пубертатного віку, тому що ліпіди й білки досліджених субклітинних фракцій мозку в них проявляють підвищену стійкість до вільнорадикального окислення, навіть в умовах додаткового прооксидантного впливу ІФН.


 
 

Цікаве

Загрузка...