WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Проблеми застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні садивного матеріалу деревних порід - Реферат

Проблеми застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні садивного матеріалу деревних порід - Реферат

вирощування садивного матеріалу ялини були фумар, крезацин та амбіол. У відкритому піщаному ґрунті при низькому рівні мінерального живлення (NH4-N-0,8; P2O5-9,5; K2O-2,6 мг/100 г ґрунту) та вмісту гумусу 2,9 % завдяки передпосівній обробці насіння зазначеними препаратами масові сходи з'явилися на 2-3 дні раніше, а ґрунтова схожість підвищилася на 5-9 %. Лінійні показники дослідних сіянців у кінці третього року вирощування перевищували показники контрольних на 19-38 %. Ще більшою була різниця у біомасі - 23-172 %. У випадку неможливості здійснення зазначеного прийому доцільно застосовувати позакореневу обробку сіянців у перший або другий рік вирощування водними розчинами фумару та крезацину в концентраціях 1o10-4 та 1o10-3, амбіолу - від 1o10-5 до 1o10-3 %. В результаті цих заходів вихід стандартного садивного матеріалу підвищувався на 20-30 %.
У результаті тривалого хімічного пресу на ґрунти, особливо при застосуванні невиправдано завищених доз гербіцидів, до яких ґрунтові мікроорганізми виявилися достатньо чутливими, з'явилися ознаки "стомлення ґрунту", токсикозу та прогресуючого падіння його родючості, що призвело до зниження продуктивності виробництва садивного матеріалу в лісорозсадниках [25]. Під впливом хімічних засобів різко скоротилася чисельність корисної мікрофлори, проте добре пристосувалися до цих умов її антагоністи, які продукують фітотоксичні речовини. Як міра протидії цим явищам виявлено достатньо високу результативність використання у лісорозсадниках комплексних препаратів на основі відселекційованих штамів ґрунтових мікроорганізмів (азотфіксувальних, фосфатмобілізуючих, молочнокислих бактерій), а також синтетичних регуляторів росту. Ці препарати при передпосівній обробці насіння збагачують ґрунт біологічним азотом, сприяють накопиченню в ньому фосфору у доступній для рослин формі і, тим самим, поліпшенню їх азотного та фосфорногоживлення. Крім того, вони стимулюють ріст та активність корисної ґрунтової мікрофлори, синтезують стимулюючі ріст речовини та вітаміни групи В; завдяки антагоністичним властивостям пригнічують розвиток патогенів, оздоровлюючи тим самим ґрунтовий біоценоз. Наприклад, на дерново-підзолистих ґрунтах одноразова обробка рослин біопрепаратами весною сприяє зменшенню чисельності та повному зникненню грибів родів Fusarium, Penicillium, Aspergillus, домінування яких при вирощуванні хвойних порід небажане, тому що вони спричиняють розвиток токсикозу ґрунту. Одночасно з пригніченням фітопатогенів зростає чисельність їх антагоністів, зокрема грибів, що активно руйнують целюлозу (Dematium, Trichoderma) та беруть участь у формуванні гумусу (Alternaria, Cladosporium, Dematium).
Комплексні біопрепарати , до складу яких, поряд з азотфіксаторами і фосфатмобілізуючими мікроорганізмами, входять штами бактерій, здатні активно синтезувати РРР, позитивно впливають на ґрунтові мікроорганізми і рослини, в т.ч. сприяють поліпшенню ґрунтоутворюючого процесу [26, 27].
Таким чином, аналіз літературних даних із застосування в лісівництві препаратів РРР синтетичного і природного походження свідчить про перспективність цього технологічного заходу для одержання якісного садивного матеріалу деревних порід.
Список літератури:
1. Калинин Л.Ф. Биологически активные вещества в растениеводстве. - К.: Наукова думка, 1984. - 320 с.
2. Калiнiн Л Ф. Застосування регуляторiв росту в сiльському господарствi. - К.: Урожай, 1989. - 168 с.
3. Шевелуха В.С. Регуляторы роста растений. - М.: Агропромиздат, 1990. - 185 с.
4. Пономаренко С.П. Українськi регулятори росту рослин // Елементи регуляцiї в рослинництвi: Зб. наук. праць. НАН України. - К.: ВВП "Компас", 1998. - С. 10-16.
5. Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений на основе N-оксидов производных пиридина (физико-химические свойства и биологическая активность). - К.: Технiка, 1999. - 270 с.
6. Пономаренко С.П. Створення та впровадження нових регуляторiв росту рослин в агропромисловому комплексi України // Ефективнiсть хiмiчних засобiв у пiдвищеннi продуктивностi сiльськогосподарських культур: Зб. наук. праць. - Умань: Уманська державна аграрна академiя, 2001. - С. 15-23
7. Меркушина А.С. Фiторегулятори та мiкроелементи в захистi рослин // Вiсник аграрної науки. Спец. випуск, 1999. - С. 54-57
8. Шевченко А.О., Ані шин Л.А. Деякi результати виробничих випробувань нових рiстрегуляторiв при вирощуваннi озимої пшеницi // Елементи регуляцiї в рослинництвi: Зб. наук. праць / НАН України. - К.: ВВП "Компас", 1998. - С. 38-40.
9. Вилесов Г.И., Дульнев П.Г., Давыдова О.Е. и др. Эффективность применения новых регуляторов роста растений в сельском хозяйстве и лесоразведении // Регуляторы роста и развития растений. Пятая Международная конференция. Тезисы докладов, часть 1. - М.: Российская академия сельскохозяйственных наук, 1999. - С. 163-164.
10. Регуляторы роста растений / Под ред. Г.С. Муромцева.. - М.: Изд-во "Колос", 1979. - 211 с.
11. Рост растений. Первичные механизмы // М.: Наука, 1978. - 248 с
12. Гамбург К.З. Биохимия ауксина и его действие на клетки растений // Новосибирск: Наука, 1976. - 271 с.
13. Кулаева О.Н. Цитокинины, их структура и функции // М.: Наука, 1973. - 263 с.
14. Лихолат Т.В. Регуляторы роста древесных растений. - М.: Лесная промышленность, 1983. - 240 с.
15. Лир Х., Польстер Г., Фидлер Г. Физиология древесных растений.- М.: Мир, 1974. - 424 с.
16. Никелл Л.Дж. Регуляторы роста растений. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1964. - 192 с.
17. Попивщий И.И., Шапкин О.М. Отзывчивость саженцев сосны и ели на действие регуляторов роста и микроэлементов // Лесное хозяйство. - 1996. - №12. - С. 31-33.
18. Пентелькина В.В. Возможность использования низких концентраций n-аминобензойной кислоты при выращивании сеянцев хвойных пород // Лесохозяйственная информация. - 1991. - №5. - С. 31-34.
19. Родин А.Р. Влияние ПАБК на выход стандартных сеянцев сосны и ели // Химический мутагенез и проблемы селекции. - М.: АН СССР, 1991. - С. 227-279.

 
 

Цікаве

Загрузка...