WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Принципи побудови інтегрованої системи управління якістю в медичному закладі санаторно-курортного типу - Реферат

Принципи побудови інтегрованої системи управління якістю в медичному закладі санаторно-курортного типу - Реферат

розробці системи якості необхідно використати ДСТУ ISO 14001-97 ?2?, тобто системи управління навколишнім середовищем.
В результаті впровадження цієї системи, регламентованої в стандарті, поліпшаться екологічні характеристики. У процесі визначення суттєвих екологічних аспектів, пов'язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядатимуться скиди у грунтові води, управління відходами, використання природних ресурсів. Організації необхідно буде аналізувати й оцінювати свою систему управління навколишнім середовищем з метою виявлення можливостей удосконалення та їх реалізації.
Очікуваними результатами від впровадження ДСТУ OHSAS 18001 ?3? та ДСТУ OHSAS 18002 ?4? стануть: оцінювання та контроль професійних ризиків, економія від скорочення витрат на оплату бюлетенів непрацездатності працівників, підвищення якості та зростання продуктивності праці, підвищення репутації закладу [5]. В ЗОБЛ будуть встановлені і підтримувані в робочому порядку процедури для ідентифікації існуючих небезпек, оцінювання ризиків і впровадження необхідних заходів управління. Щодо ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків, політику необхідно спрямувати на надання пріоритету профілактичним заходам над реактивними, керувати професійними ризиками або завчасно усувати їх.
Розвиток інтегрованої системи менеджменту цього закладу потребує створення адекватної організаційної структури, що об'єднає всі підрозділи, працівників закладу на всіх стадіях життєвого циклу його функціонування або петлі якості. З цих міркувань логічне пояснення дає концепція ТQМ.
Залучення до процесу контролю та оцінки всіх учасників процесу є головним елементом моделі безперервного поліпшення якості.
Основним напрямом роботи персоналу в сфері самооцінки та самоконтролю якості можна вважати:
чітке розуміння цілей та завдань організації, об'єктивну оцінку власної ролі в загальній системі управління якістю і в рамках свого підрозділу, самооцінку і самоконтроль кожного з етапів діяльності;
реакцію персоналу у вигляді коригуючих дій: виявлення та усунення причин самостійно, а якщо це неможливо, то ініціація створення робочої групи для удосконалення процесу;
реакція персоналу у вигляді запобіжних дій: прогнозування можливих дефектів роботи у перспективі на основі аналізу достовірних результатів.
Під час розробки інтегрованої системи управління, необхідно враховувати систему планування: довгостроковий перспективний план, п'ятирічні бізнес-плани, короткострокові річні плани з щоквартальною розбивкою, фінансовий план, план надходжень хворих, науково-методичний і кадровий плани.
Так само, як формування якості продукції починається на стадії її проектування, так медичний заклад санаторно-курортного типу має чітко встановити стандарти відбору хворих на лікування, враховуючи всі показання і протипоказання, від чого великою мірою будуть залежати результати лікування. При цьому в жодному разі не можна обмежувати права кожної людини на проходження санаторно-курортного лікування. Для інформаційного забезпечення людей щодо можливостей лікувального закладу, потрібно використати різноманітні види реклами (буклети, засоби масової інформації) - елементи маркетингу.
Для того, щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Згідно з ДСТУ ISO 9000-2001 встановлено принципи управління якістю, які найвище керівництво має використовувати для поліпшення показників діяльності організації:
орієнтація на замовника (в цьому випадку на пацієнта), працівники медичного закладу мають розуміти всі потреби пацієнтів, виконувати їхні вимоги і прагнути до упередження очікувань;
лідерство (керівництву необхідно створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією);
процесний підхід (бажаного результату досягатимуть ефективніше, якщо діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управлятимуть як процесом);
системний підхід до управління (ідентифікування, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою сприятиме ефективнішому досягненню цілей);
постійне поліпшення (незмінна мета діяльності закладу );
прийняття рішень на підставі фактів (ефективні рішення прийматимуться на підставі аналізу даних та інформації).
Для результативного та ефективного функціонування організація визначає численні взаємопов'язані види діяльності і управляє ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти, щоб перетворювати входи на виходи, можна назвати процесом. Під процесним підходом розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними. Перевагою процесного підходу є забезпечення безперервного зв'язку між окремими процесами у межах системи, а також їх сполучень та взаємодій.
Порівняльний аналіз вимог обраних стандартів на окремі системи управління для побудови інтегрованої системи управління свідчить про їх схожість у застосуванні спільних підходів та елементів.
Лікувальний процес та діагностика мають здійснюватися за відповідними стандартами, проте в жодному разі не потрібно ігнорувати мистецтво лікування, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, використання як традиційних, так і визнаних нетрадиційних методів лікування.
Спираючись на концепцію перспективного плану, потрібно розробити стратегію ресурсних проривів і тактику безперервного вдосконалення, що дозволить розширити базу лікарні. Тактика безперервного накопичення забезпечить її обладнанням.
Фінансова політика лікарні має націлюватись на підтримку і розвиток наукових досліджень, вдосконалень, що могло б втілюватися у спільних проектах як з академічними інститутами, так і з виробниками медичного обладнання. Для збереження провідних позицій на ринку санаторно-курортних послуг і поліпшення якостімедичної допомоги, певний відсоток накопичень необхідно виділяти на закупівлю нового обладнання і модернізацію наявного. Потужна інформаційна база може бути створена через організацію інформаційного відділу з підключенням до мережі Інтернет.
Задача кадрової політики - створити колектив однодумців, здатний працювати в умовах максимальної віддачі пацієнту, схильний до творчого росту, поглиблення і розширення своїх знань, здатний бути готовим освоїти нові технологічні процеси.
Кадрова політика має спрямовуватись на формування планів і системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, яка полягатиме у навчанні на робочому місці, курсах підвищення кваліфікації за основною спеціальністю, курсах освоєння суміжних спеціальностей, оволодіння інформаційними технологіями, практикою самопідготовки з використанням різних джерел: нових монографій, статей в журналах, Інтернеті, участь у науково-методичній роботі, конференціях, конгресах.
Висновки
Для розроблення інтегрованої системи управління були обрані принципи, закладені в стандартах ISO серії 9000, TQM, ISO серії 14000, OHSAS серії 18000.
Перевагою ІСУ є те, що на її створення витрачатиметься менше коштів, ніж на декілька паралельних систем.
Розроблення ІСУ на вибраних принципах сприятиме наданню даним медичним закладом високоякісних медичних послуг, оцінюванню та контролю професійних ризиків, охороні навколишнього середовища з метою виявлення можливостей удосконалення та їх реалізації, що принесе велику користь державі та суспільству.
Список літератури:
1. ДСТУ ISO 9001:2000 Система управління якістю. Вимоги.
2. ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем.
3. ДСТУ-П OHSAS 18001: Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги (OHSAS 18001: 1999, IDT).
4. ДСТУ-П OHSAS 18002: Системи управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001 (OHSAS 18001: 2000, IDT).
5. Ю. Жарков, С. Бульдович Соціальні стандарти поліпшують якість життя. // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2005. - № 2, с.54-56.

 
 

Цікаве

Загрузка...