WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК - Реферат

Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК - Реферат


Реферат на тему:
Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері апк
Організаційно-економічний механізм інвестиційного процесу в умовах ринкових відносин принципово відрізняється від традиційного в умовах адміністративно-командної економіки: державна система розподілу ресурсів поступається механізму переливу капіталу залежно від попиту і пропозиції, що якісно змінює структуру та джерела інвестицій. Проте без відповідного впливу держави інвестиційна діяльність протікає в'яло і в багатьох випадках неефективно, що і відбувається нині в сільському господарстві України. В зв'язку з цим актуального значення набуває розробка і впровадження дієвого механізму стимулювання інвестиційної діяльності аграрних підприємств, пошуку форм, методів і джерел залучення інвестицій, системне використання інвестиційних потоків на відновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази, технології та організації виробництва продукції як ключові заходи в пожвавленні аграрної економіки.
Проблемам державного регулювання, формування і реалізації інвестиційної політики, становлення економічного механізму інвестиційної діяльності в сільському господарстві України присвячені наукові праці багатьох учених-економістів, зокрема К.С.Берестового, О.Г.Бобрової, О.А.Бондаренка, О.П.Бондарчука, С.О.Гуткевич, О.М.Дуфенюк, М.І.Кісіля, В.В.Ковальова, М.Ю.Коденської, Г.П.Лайко, О.М.Могильного, Г.М.Підлісецького, Г.В.Сєніної, А.В.Чупіса, В.С.Шебаніна та ін.
Питання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств розглядалися в багатьох наукових працях, однак праксеологічні проблеми поліпшення інвестиційно-інноваційної і техніко-технологічної діяльності аграрних підприємств ще не мають остаточного вирішення. Тому наукова спрямованість у статті полягає в теоретичному обґрунтуванні й практично-методичній розробці моделі макроекономічного сприяння та формування інструментів організаційно-економічного механізму інвестування в аграрній сфері АПК.
Під такою дефініцією як "механізм" прийнято розуміти систему, або спосіб, що визначає порядок певного виду діяльності, деяких ланок та елементів, що приводять їх у дію [5, с. 355], а також внутрішню будову, систему, сукупність станів і процесів, з яких складається звичайне явище [3]. В економічній літературі термін "механізм" часто використовується в поєднанні з означенням "економічний", "організаційний", "організаційно-економічний", "господарський", "ринковий" тощо, а в спеціальній літературі немає чіткого розмежування сфер застосування цих дефініцій.
Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК слід розглядати як систему організаційних, економічних, правових, управлінських і регулюючих дій, способів і процесів, які формують і впливають на порядок здійснення інвестиційної діяльності й протікання інвестиційних процесів у сільському господарстві, що приведе до досягнення очікуваних економічних, соціальних, екологічних та інших результатів.
Останні роки у сільському господарстві України були періодом становлення нових господарських відносин, побудованих на принципах приватної власності на землю і майно. В ході реформування на базі 11,3 тис. колективних сільськогосподарських підприємств було створено близько 60 тис. нових господарських суб'єктів. Проте обсяг сільськогосподарського виробництва у суспільному секторі аграрної економіки зменшився на 64,6 %, або з 75,7 млрд грн. у 1990 р. до 26,8 млрд грн. у 2005 р., а в господарствах населення - зріс у 1,4 раза (з 28,8 до 39,5 млрд грн.). Питома вага фермерських господарств у виробництві аграрної продукції становить лише 2-4 % і не впливає на загальний розвиток галузі.
У структурі випуску товарів і послуг за галузями економіки України частка сільського господарства зменшилась з 18,7 % у 1990 р. до 10,7 % у 2004 р. Спостерігається аналогічна тенденція зниження питомої ваги валової доданої вартості сільського господарства - з 25,5 % у 1990 р. до 12,1 % у 2003-2004 рр. Погіршуються результати фінансово-господарської діяльності аграрних підприємств, частка збиткових сільгосппідприємств збільшилася з 0,4 % у 1990 р. до 33,8-53,8 % у 2000-2004 рр. Як наслідок, загальмувався відтворювальний процес: вартість основних засобів сільського господарства з року в рік має тенденцію до зменшення: у 1990 р. вона становила 78 млрд крб., або 16,5 % від загальної суми по народному господарству, а за 2000-2004 рр. ця частка поступово зменшувалась із 11,7 % до 7,4 %, або з 96,6 до 77,3 млрд грн. Невтішною є прогнозована тенденція зменшення основних видів техніки.
Починаючи з 1990-1991 рр. парк сільськогосподарської техніки невпинно зменшується. Провівши кореляційно-регресійний аналіз у часовому ряді, можна очікувати, що до 2010 р. кількість тракторів зменшиться до 132,2 тис. од., вантажних автомобілів - 111,8 тис. од., зернозбиральних комбайнів - 24,2 тис. од., що становитиме - відповідно 25,7, 37,3 та 28,0 % до технологічної потреби. Готовність техніки до відповідних сезонів польових робіт дуже низька: тракторів - у межах 0,64-0,80; зернозбиральних комбайнів - 0,74-0,79; вантажних автомобілів - 0,66-0,75; іншої техніки - 0,64-0,75.
Крім того, збільшується ступінь зносу основних фондів аграрних підприємств: у 1990 р. - 26,1 %, а вже до кінця 2004 р. він перевищив 50 % (за експертними оцінками - 90 %), тобто виробничо-технічна база аграрних підприємств потребує нагального відновлення, що можна зробити через активізацію інвестиційних процесів у сільському господарстві.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки УААН потреба в основних засобах оцінюється в 400-540 млрд грн., з них на оновлення машинно-тракторного парку аграрних підприємств на рівні технологічної потреби необхідно 150-200 млрд грн. [2]. Отже, дефіцит інвестиційних ресурсів очевидний.
Для матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, пожвавлення аграрної економіки галузь потребує значних обсягів інвестицій. Проте рівень інвестування в аграрній сфері за останні роки залишається надзвичайно низьким (табл. 1).
Таб. 1. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал в економіку України та у сільське господарство
Показник Рік 2004/1990, %
19901 2000 2002 2004 на 01.07.2005
Інвестиції в основний капітал - всього, млн грн. 55368 13955 37177,9 75714,4 30615,7 136,7
у т.ч., у сільському господарстві 11799 496 1854,1 3277,7 1184,5 27,8
з них іноземні інвестиції, млн дол. США 8,52 6,3 24,8 20,2 8,03 237,64
Частка інвестицій в основний капітал сільського господарства до загального підсумку, % 21,3 3,7 5,0 4,3 2,8 х
Обсяг капітальних інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь, тис. грн. 304,8 16,7 68,8 139,5 … 45,8
Примітка. 1 у порівняних цінах 1996 р.;
2 вперше зафіксовані в 1994 р.;
3 на 01.07.2005 р.;
4 2004/1994.
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал в економіку країни у 1990-2004 рр. зрівноважився, проте у сільському господарстві порівняно з 1990 р. він знизився: в24 рази у 2000 р., у 6 разів - у 2002 р. та в 4 рази - у 2004 р. Обсяг капітальних інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь з 1990 р. до 2000 р. зменшився в 18,3 раза, або з 304,8 до 16,7 тис. грн., а починаючи з 2001 р. він має поступову тенденцію до збільшення (у 2004 р. - 139,5 тис. грн.), проте цей обсяг ще не досяг навіть 50 % рівня 1990 р.
Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, тут виробляється 11-15 % валової продукції, 12-16% доданої варстості, однак на галузь припадає лише 3,7-5,0 % усіх інвестицій в економіку країни. Сільське господарство України разом з іншими складовими АПК забезпечує близько 30% валового внутрішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробництво 95 % товарів масового вжитку, утримання сільської поселенської мережі з 15 млн жителів, а отже потребує такої державної політики і підтримки, яка б забезпечила привабливість інвесторам, мотивацію для здібного "молодого" агроменеджменту, сприятливі умови життя та достойну оплату праці сільських жителів.
Верховною Радою України у січні 2001 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...