WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах - Реферат

Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах - Реферат

підготовку економістів у вищих аграрних закладах освіти.
Методологічна основа дослідження ґрунтується на філософських положеннях теорії й практики пізнання та перетворенні дійсності; взаємозв'язок теоретичної та практичної діяльності; діалектичний зв'язок факторів формування і розвитку особистості; цілісність, прогностичність таінтегрованість змісту професійної підготовки майбутніх спеціалістів; принципи об'єктивно-діяльнісного підходу до створення навчально-виховної системи професійної підготовки спеціалістів; ідеї сучасних концепцій професійної освіти та нових педагогічних технологій; теорії особистості й особливостей її розвитку у процесі професійної діяльності; основних положеннях, висвітлених у державних нормативних документах України з проблем професійної освіти та її інформатизації (Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), Закони України "Про вищу освіту" та "Про Національну програму інформатизації") та задачах розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.
При розв'язанні поставлених задач, досягненні мети дослідження та перевірці гіпотези використовувався комплекс методів дослідження:
Теоретичні - розгляд сучасних теоретичних положень про зміст професійної освіти та навчальний процес; вивчення навчально-нормативної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури; аналіз практичних робіт студентів; моделювання професійної діяльності.
Емпіричні - спостереження за навчальним процесом, анкетування, опитування, тестування, бесіди з викладачами та студентами, констатуючий та формуючий педагогічний експеримент, обробка результатів педагогічного експерименту методами математичної статистики.
Наукова новизна дослідження та теоретичне значення полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано цілі, завдання та зміст курсу електронної комерції у процесі професійної підготовки фахівців аграрної економіки на основі особливостей підприємницької діяльності із використанням можливостей глобальних комп'ютерних мереж. Визначено вимоги до змісту курсу електронної комерції для економістів-аграрників і на цьому підґрунті зроблено добір та систематизацію навчального матеріалу для нього в аграрних закладах освіти. Шляхом структурно-логічного аналізу змісту ділових операцій електронними засобами глобальної комп'ютерної мережі сформовано систему знань, вмінь та навичок, необхідну для освітнього курсу електронної комерції. Виявлено умови раціонального застосування інноваційних методів та форм навчання бізнес-діяльності на базі використання інформаційних та телекомунікаційних технологій (ділові ігри, програмні дидактичні засоби) і за рахунок цього розроблено методику викладання курсу електронної комерції.
Практичне значення дослідження визначається тим, що: запропоновано навчальну програму з курсу "Електронна комерція фахівця аграрної економіки" для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, обґрунтовано кваліфікаційні вимоги до підприємницької діяльності економіста-аграрника за допомогою глобальної комп'ютерної мережі, що можуть бути базою для подальшого вдосконалення професійної підготовки; окремі результати дослідження можуть бути використані для розробки навчально-методичних посібників, інноваційних засобів навчання, навчально-нормативної документації викладачами предметів циклу економічної інформатики в аграрних закладах освіти.
Висновки
Не дивлячись на те, що український сектор аграрної економіки поки що віддалений від масштабного застосування комп'ютерних мереж та комунікаційних технологій у його розвитку та функціонуванні, неможливо не примітити нарощування тенденції інформатизації вітчизняного агропромислового комплексу, що неминуче призведе до зростання потреби у спеціальних знаннях Internet- економіки і практичних навиків роботи в галузі глобальної комп'ютерної мережі.
Електронна комерція вже сьогодні є необхідною сферою застосування сучасного аграрного бізнесу та науки і потребує відповідного дослідницького та методичного відпрацювання, а також викладання її як самостійного курсу в системі аграрної економічної освіти.
Список літератури:
1. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації. -К.: ІАЕ УААН, 1999. - 452 с.
2. Кадиевский В.А. Математическое моделирование агропромышленных комплексов и систем. - К. - 1983. - 95 с.
3. Кальна-Дубінюк Т.П. Застосування методів послідовного аналізу варіантів для наукового обгрунтування керівних рішень в агробізнесі. - К.:НАУ, 1996. - С. 121-125.
4. Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва України в ринкових умовах. - К.:УААН, ІАЕ, 1996. -134 с.
5. Швиденко М.З. Створення дистанційної аграрної освіти.// Аграрна наука та освіта. - 2001.-Том 2. -№1-2., - С. 21-38.
6. Булах І.Є. Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності навчання: Дис. ... докт. пед. наук. - К., 1995. - 230 с.
7. Верлань А.Ф., Тверезовська Л.О. Основні напрямки застосування інформаційних технологій у сучасній школі // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. - С.22-28.
8. Жалдак М.І. Гуманітарний потенціал інформатизації освіти // Рідна школа, 1992. - №7-8. - С. 61-64.
9. Звенигородский Г.А. Анализ требований к програмним средствам. // Проблеми школьной информатики. - Новосибирск, 1986. - С. 16-23.
10. Кузнецов А.А. О концепции содержания образовательной области "Информатика" в 12-летней школе // Информатика и образование. -2000. - №7. - С. 2-7.
11. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.
12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики / За ред. М.І.Жалдака.-К.:Навчальна книга, 2003. - 254 с.
13. Рамський Ю.С. Математична логіка та інформатика // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - К.: Комп'ютер у школі та сім'ї, 1998. - С.32-50.
14. Сумський В.І. ЕОМ при вивченні фізики: Навч. посіб. / За ред. М.І.Шута. - К.: Вища школа, 1997. - 184 с.
15. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Этапы развития дистанционного обучения в Харьковском политехническом университете. // Зборник материалов Международной конференции по дистанционному образованию. - М. - 1998. - 250 с.
16. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 272 с.
17. Пілянкевич Є.М. Роль держави у сфері регулювання доступу до інформації в комп'ютерних мережах // Hi-Tech панорама. - 2001. - №3. - С. 20-21.
18. Шклярський С.М. Програма курсу "Internet в бізнесі". - К.: КДТЕУ, 1999. -37 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...