WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах - Реферат

Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах
За останнє десятиріччя масштабний напрям розвитку можливостей використання глобальних комп'ютерних мереж для підприємницької діяльності має потужний вплив на сектор аграрної економіки. Застосування комунікаційних технологій в аграрному бізнесі змінює його зміст, сприяє стратегічному розвитку аграрних підприємств та ефективній побудові виробничих, заготівельно-збутових і фінансових взаємовідносин.
Закономірно, що в Програмі інформатизації агропромислового комплексу України та програмі "Кадри АПК на 2000-2004 р.р." передбачено необхідність реалізації комплексу соціально-педагогічних перетворень, пов'язаних з насиченням системи аграрної освіти навчальними курсами, зорієнтованими на формування у майбутніх фахівців аграрної економіки цілісної системи знань у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій, практичних вмінь та навиків здійснення навчальної та економічної діяльності засобами глобальних комп'ютерних мереж.
Аналіз наукових праць свідчить про наявність ґрунтовних теоретико-практичних досліджень проблеми інформаційної підготовки фахівців-аграрників, серед яких слід виокремити: процес інформатизації аграрної сфери (В.В. Дерлеменко [1], В.А. Кадієвський [2], М.Ф. Кропивко [3], Т.П.Кальна-Дубінюк [4], М.З. Швиденько [5]); науково-методичне забезпечення інформатизації професійної підготовки (І.Є.Булах [6], А.Ф.Верлань [7], М.І. Жалдак [8], Г.А. Звенигородський [9], А.А.Кузнєцов [10], Є.І.Машбіц [11], Н.В. Морзе [12], Ю.С. Рамський [13], В.М. Сумський [14]); використання комп'ютерних мереж в бізнесі (В.А. Кравець, В.Н. Кухаренко [15], М.В. Макарова [16], Є.М. Пілянкевич [17], С.М. Шклярський [18]).
Проведене дослідження сучасних вимог інформаційно-економічної діяльності у сільськогосподарських підприємствах та службах сервісу до професійної підготовки економістів аграрних закладів освіти в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і дало змогу виявити існуючу невідповідність між потребою у володінні практичними вміннями та навиками підприємницької діяльності, що передбачає використання глобальної інформаційної мережі та відсутністю розробленої дидактичної системи курсу, спрямованого на їх формування. Ця невідповідність породжує ряд протиріч між: стрімким розширенням можливостей використання сучасних телекомунікаційних технологій та готовністю раціонального, свідомого їх використання молодими фахівцями аграрної економіки в умовах реального сільськогосподарського виробництва; потребою спрямованості системи економічної аграрної освіти на інформатизацію вітчизняного агропромислового комплексу та відсутністю науково-методичного обґрунтування змісту та методики курсу, спрямованого на вироблення у молодих економістів навиків застосування глобальної комп'ютерної мережі в аграрному бізнесі. Вирішити ці протиріччя можна шляхом науково-методичного обґрунтування навчального предмета електронної комерції як компонента професійної підготовки економістів у вищих закладах освіти сільськогосподарського профілю, формування його змісту, чіткого визначення структури та організації навчання.
Таким чином, метою нашої статті є розкриття актуальності створення, наукового обґрунтування та реалізації курсу електронної комерції в системі фахової освіти спеціалістів аграрної економіки, яка здійснюється у вищих сільськогосподарських закладах освіти.
Отже, недостатня розробленість теоретичних та практичних аспектів даної проблеми визначили вибір теми нашого дослідження "Дидактичні основи курсу електронної комерції в професійній підготовці економістів у вищих аграрних закладах освіти".
Відповідно до обраної теми об'єктом дослідження є процес фахової підготовки майбутнього економіста аграрної галузі у вищому аграрному закладі освіти, предметом дослідження - зміст та методика викладання курсу електронної комерції у вищих аграрних навчальних закладах, метою дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка ефективності курсу електронної комерції в процесі професійної підготовки економістів-аграрників.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що професійна підготовка майбутніх економістів аграрної сфери у галузі економічних та інформаційних дисциплін буде ефективною, якщо:
в основу змісту буде покладено базовий мінімум теоретичних знань про функціонування глобальної комп'ютерної мережі Internet, визначений на основі всебічного аналізу розділів у навчальних програмах з інформатики професійної підготовки економістів в аграрних закладів освіти різних рівнів акредитації, присвячених комп'ютерним мережам та телекомунікаційним технологіям;
зміст професійної підготовки майбутніх економістів аграрного профілю відповідатиме основним напрямам розвитку електронної комерції та механізмів підтримки, специфіці її ефективного ведення в аграрному виробництві за допомогою вітчизняних телекомунікаційних систем, проблемам безпеки і захисту аграрної інформації під час здійснення ділових операцій через глобальну комп'ютерну мережу;
у навчальному процесі раціонально використовуватимуться інноваційні методи та форми реалізації курсу електронної комерції (ділова гра, програмні дидактичні засоби, об'єктивно-орієнтовні програмні системи і т.д.), спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів-аграрників, розвиток їх готовності до самоосвіти, поглиблений інтерес до економічних та інформаційних дисциплін.
Відповідно до об'єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження передбачено розв'язання таких його задач:
Проаналізувати потенціал електронної комерції у вітчизняному інформаційному секторі аграрної економіки, тенденції її розвитку та вплив на зміст аграрного бізнесу.
Дослідити підходи до розробки розділів навчальних програм з інформаційних дисциплін в аграрних закладів освіти різних рівнів акредитації, присвячені комп'ютерним мережам та телекомунікаційним технологіям.
Розкрити особливості підприємницької діяльності фахівця аграрної економіки, що використовує можливості глобальної інформаційної мережі, створити модель його професійної підготовки в галузі електронної комерції та обґрунтувати зміст відповідного навчального курсу в системі вищої аграрної економічної освіти.
Розробити методику використання в курсі електронної комерції інноваційних методів та форм навчання, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності студентів-аграрників.
Експериментально перевірити ефективність розробленого курсу електронної комерції для економічних спеціальностей та вплив на професійну

 
 

Цікаве

Загрузка...